Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Fikir Hukuku Dersleri

Fikir Hukuku DersleriSayfa Sayısı
:  
860
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6145-93-5

150,00 TLDÖRDÜNCÜ BASI İÇİN ÖNSÖZ Bir yazar için düşünce ürününün bası miktarındaki artışın gerçekleşmesini görmenin önemli bir mutluluk kaynağı olması çok doğal. Öte yandan, bütün kültür ve sanat yaşamını ilgilendirmekle birlikte, hukuksal ve teknik bir nitelik taşıyan, göreceli daha dar bir ilgi alanına yönelen, düşünce ürünlerinden yararlanılmasını düzenleyen kurallara gösterilen ilginin bir yönde sınırlı oluşu dikkate alındığında, böyle bir çalışmanın dördüncü basımını idrak etmenin, tanımlanabilmesi güç ayn bir kıvanç ve mutluluk kaynağı niteliği kolaylıkla anlaşılacaktır. Fikir haklan kuralları gibi, özellikle Türkiye′de çeşitli nedenlerle talihsiz olarak değerlendirilebilecek hukuksal bir alanda çalışma yapılabilmesi ve böyle bir çalışmada, bu güne değin, henüz sağlıklı olarak üzerinde durulamayan ilke ve kuralların vurgulanması ve ister istemez, ülkemizde yürürlükte bulunan kuralların uluslar arası ilke ve kurallar ile karşılaştırılarak bir irdelenmesi ve eleştirisinin yapılması ve öneri sunulabilmesinin, bunlara ülkedeki yetki katlarında, ilgi duyulmaması halinde önemli bir ağırlığı olmayacağı her halde yadsınamaz. Bu olumsuzluğa karşın, özellikle meslek arkadaşlarımın gösterdikleri içten ilgi, bu mütevazi çalışmamı genişleterek daha da özenle sürdürebilmemde ciddi bir etken olmuştur. Bu ilginin, fikir hakları eğitimi ve yasal düzenleme yetki ve sorumluluk katlarında da benimsenebileceğini umuyor ve diliyorum. Bu çalışmada, fikir hakları alanında daha önce inceleme olanağı bulamadığım ve düşünce sunmadığım her hangi bir boşluk kalmamasına özen göstererek ve ülkemizdeki Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ile yasal kuralları etkileyen Ceza ve Yargılama yasalarında son olarak yapılan değişiklikleri de göz önünde bulundurarak, özellikle yaptırımlar ve yargılama yöntemlerine ilişkin konulan yeniden düzenlemeye ağırlık verdim. Bununla birlikte, önceki basılarında ek olarak sunduğum, çeşitli uluslar arası fikir haklan düzenlemeleri. Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ve eleştiri konusu yaptığım yüksek yargı kararları, şikâyet ve dava dilekçeleri ve izin belgesi ile sözleşme örneklerini çalışmanın fiziksel kapsamını önemli ölçüde artıran ekler arasına yeniden alma gereksinmesini de duymadım. Öte yandan, uluslar arası fikir haklan ilke ve esasları ile uyum içinde bulunmayan düzenlemeler ile bir sonuç elde edilmesinin olanaksızlığı karşısında, bu çalışmaya, yalnızca iki öneri: Türkiye′de fikir mülkiyeti sorunlarının çözümlenmesinde temel koşul olduğuna inandığım "Fikir Mülkiyeti Kurumu Yasa Taslağı" ile fikir mülkiyeti uyuşmazlıklarının yargılanmasında gereken hız ve kolaylığı sağlayabileceğini düşündüğüm "Fikir Mülkiyeti Uyuşmazlıkları Yargılama Yasa Taslağı"na ilişkin önerilerimi, yetkili çevrelerde ilgi uyandırabilmesi umudu ile eklemeyi zorunlu buldum. Çalışmamın, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası′nda, uluslar arası düzenlemeler ile uyum içinde bulunmayan unsurlann saptanmasında ve dikkat edilebilecek uyumsuzlukların, gerçekte ülkede uygulamadaki güçlükler ve gerek hak sahipleri ve gerekse haklardan yararlananlar tarafından dile getirilen çeşitli yakınmalar ve tartışmaların kaynağını oluşturmakta oluşunun belirlenmesinde yardımcı olmasını ve yapılabilecek yeni yasal düzenlemelerde bu gibi uyumsuzlukların ve uygulamadaki yakınmaların giderilmesinde yararlı olabilmesi umudumu canlı tuttuğumu yinelemek istiyorum. Son olarak, bu çalışmamın yaşam alanına geçişindeki öneri, yardım ve uyanları için değerli meslektaşlarım sayın Avukat Sadife Karataş KURAL ve Saadet ÜNSER KOÇ ile ilgi ve yakınlığını şükranla anımsayacağım ve düzenli bir çalışma ortamının simgesi sayın Dr. Aydın Karakuzu, yanında, çalışmamın tamamlanmasında güleryüzlü ve içten desteklerini unutabilmem olanaksız sayın Arife TUNCA ÜNAL, Arzu UŞAKPINAR, ve Elif ARSLAN ile Sn. Hamiyet ARIKAN ′a ve Sn. Yeter ŞAHİN kardeşime teşekkürlerimi yinelemekle ayrı bir mutluluk duyuyorum. İstanbul, Aralık 2005 Akın BEŞİROĞLU XIV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ X(lf ÜÇÜNCÜ BASI İÇİN ÖNSÖZ XV İlk Bası İçin Önsöz XXI Sunuş XXIII BÖLÜM 1 DÜŞÜNCE ÜRÜNÜ ESERLER ÜZERİNDE HAKLAR VE TÜRKİYE 1. Türkiye ve Düşünce Ürünleri Üzerinde Haklar 1 2. Uluslararası Gelişim 19 (i) İngiltere: 20 (ii) Fransa; 21 (iii) Almanya; 22 (iv) Amerika Birleşik Devletleri; 23 3. Düşünce Ürünleri, Ticaret ve Endüstri 26 4. Düşünce Ürünlerinden Yasadışı Yararlanma, Korsanlık 31 5. Düşünce Ürünleri Üzerindeki Haklara İlişkin Eğitim Sorunu 37 6. Avrupa Konseyi Fikir Haklan Eğitimi İlkeleri 51 BÖLÜM 2 ESER KAVRAMI 1. Tanım 55 2. Düşünce Kavramı 58 3. Düşünce ve Eser Niteliği : 59 (a) Müsvette; 62 (b) Topluma Sunma - Alenileşme; 64 (c) Topluma Sunuş Araçları 65 (i) Geçici Araç - Söz, Konuşma 65 Geçici Tespit 66 (ii) Kalıcı Araçlar 68 (i) El Yazısı 68 (ii) Nota, 68 (iii) Plak 68 (iv) Basılı Yayım 69 4. Yasal Koruma Konusu Eser 70 (a) Eserde Özgünlük; 71 (b) Eserin Edebiyat ve Sanat Niteliği, 73 (c) Üslup (Nom de Plume) 75 (d) 5846 sayılı Yasa′daki Eser Niteliği Üzerinde Hirsch Etkisi 76 5. Koruma Kapsamı Dışında Düşünce Ürünleri; 78 6. Eser Türleri 80 A. Edebiyat Eserleri 83 (a) Mektup; 85 (b) Edito Princeps (Asli Basım) 88 (c) Haber 90 (d) Yayımlanmış Eser 91 (e) Eser Adı ve Koruma 96 (f) Sahibinin Ölümünden Sonra Yayımlanmış Eser (Posthumous Works) 100 B. Müzik Eserleri 103 (a) Elektronik Müzik 106 (b) Folklor 109 C. Sanat Eserleri 111 (a) Mimarlık Eserleri 116 (b) Harita 118 D. Fotoğraf Eserleri 118 (a) Ulusal Yasal Kurallar 120 (b) Portre 124 (c) Fotoğraf Eserleri ve 5846 sayılı Yasa 125 (ee) Koruma Süresi 127 (ff) Yaptırımlar 128 (gg) Portreler 129 (hh) İstisnalar 131 E. Sinema Eserleri 132 F. Bilgisayar Programları 136 G. İşlenmiş, Uyarlanmış, Türetilmiş Eserler, 144 H. Derlemeler 149 7. Internet ve Alan Adları, Koruma 154 (a) Veri ve Veri Tabanı 155 (b) Alan Adı 159 (c) WIPO Hakemlik ve Uzlaştırma Merkezi 161 8. Eser ve Tescil (Depot Legal) 164 (a) Sınai Haklar Kurallarından Farklılık 168 IV BOLUM 3 ESER SAHİPLİĞİ 1. Sahiplik 171 2. Gerçek Kişiler 172 3. Birleştirilmiş (Toplu) Eser Sahipleri 174 4. Ortak Eser Sahipleri 179 5. Tüzel Kişiler 185 A. Çalışan ve Çalıştıran Arasında Hak Devri Esasları 190 6. Anonim (İsimsiz) ve Takma Adlı Eser Sahipliği 192 7. Müzik Eseri Sahipleri 199 8. Sinema Eseri Sahibi 200 (a) Toplu ve Ortak Eser Sahipliğine Benzerlik 203 (b) Sinema Eseri ve Televizyon Eserleri Hak Sahipliği Sorunları 205 (c) Sinema Eserleri Hak Sahipliğine ilişkin Kurallar ve Uygulama 208 (d) Bern Sözleşmesi ve Avrupa Anlaşması′nda Karine 210 (e) Klasik ve Modern Eser Sahipleri 213 (f) Türkiye′de Sinema Eserlerine İlişkin Kurallar 216 BÖLÜM 4 ESER SAHİBİNİN HAKLARI 1. Manevi Haklar 223 A. Topluma Sunma Hakkı 225 B. Sunuştan Vazgeçme Hakkı 228 C. Adm Açıklanması Hakkı 237 D. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı 232 E Eser Sahibi ile Eseri Elinde Bulunduran Arasındaki İlişki (Tablolar, Fotoğraflar, Heykeller) 235 2. Parasal (Mali) Haklar 237 (A) Bern Sözleşmesinde Parasal Haklar 238 (B) Ulusal Yasalarda Parasal Haklar 239 3. Çoğaltma Hakkı 241 4. Reprografik Çoğaltma Hakkı 249 5. Yayma Hakkı 256 (A) Yayma Hakkının Son Bulması (Tükenmesi) 260 (B) Paralel İthalat 266 6. Temsil Hakkı 268 7. Radyo ve Televizyonla Yayın Hakkı 274 8. Topluma İletim Hakkı; (Bilişim Teknikleri ile ya da Radyo veTV ile Yayınlanan Eserlerin Kablo ile İletim Hakkı) 282 a) Radyo-TV ile Yayın Hakkı ve İletim Hakkı Arasında Ayınm 284 9. Uyarlama. İşleme Hakkı 287 10. Çeviri Hakkı 289 (A) Kültürlerarası Etkileşim ve Türkiye′de Tartışmalar 293 11. Kiralama ve Kamuya Ödünç Verme Hakkı 295 12. Pay ve İzleme Hakkı 301 13. Eser Üzerindeki Hakların Yasal Koruma Süresi 303 1. Uluslar arası Sözleşmelerde 303 2. Ulusal Yasalarda Koruma Süresi 305 3. Türkiye′de Koruma Süresi 309 14. Eser Sahipleri Birlikteliği 312 A. Hak İzleme Kuruluşları 312 B.Meslek Birlikleri ve Rekabet 316 C. Hak İzleme Kuruluşlarının Sınıflandırılması 318 (i) Büyük Haklar 318 (ii) Küçük Haklar 318 (iii) Mekanik Haklar 320 (iv) Yazar Hakları 320 D. Çeşitli Ülkelerde Hak İzleme Kuruluşları 321 (a) Amerika Birleşik Devletleri 321 (b) Hollanda 322 (c) Danimarka 324 (d) Federal Almanya 324 (e) Fransa 325 (f) Lüksemburg 326 (g) İngiltere ve İrlanda 327 (h) İtalya 327 (i) Türkiye 328 (a) Değerlendirme 329 (b) Aynı Hak Alanında Birden Fazla Meslek Birliği 331 (c) Hak İzleme Kuruluşlarının Örgütlenmesi 335 BÖLÜM 5 ESERE KOMŞU DÜŞÜNCE ÜRÜNLERİ 1. Fikir Haklanna Komşu Haklar 339 2. Kavramın Gelişimi 341 3. Koruma Esasları 343 4. Uygulayan ya da Yorumlayan Sanatçılar (Uygulama - İcra ve Yorum) 344 A. Manevi Haklar 347 (a) Uygulamanın Sahibi olarak tanıtılmasını isteme hakkı 348 (b) Uygulamanın bozulmasını önleme hakkı 349 VI B. Parasal Haklar 349 (a) Tespit edilmemiş uygulamaların tespit ve yayın hakkı 350 (b) Çoğaltma hakkı 350 (c) Yayma hakkı 350 (d) Kiralama hakkı 350 (e) Topluma sunma hakkı 351 C. Uygulamanın stüdyo, sahne vb. dışı iletimi (naklen yayın) 351 D. Uygulama tespitine ilişkin işlemler 352 5. Plâk ve Plâk Yapımcıları 354 A. Plak Yapımcıları ve Radyo-TV Kuruluşları Arasındaki İlişkileri 356 B. Parasal (Mali) Haklar 363 (a) Çoğaltma Hakkı 363 (b) Yayma Hakkı 363 (c) Kiralama Hakkı 364 (d) Plakların Topluma Sunulması Hakkı 364 6. Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının (Yayınlarının) Korunması 364 A. Manevi Haklar 370 (a) Adın Belirtilmesi Hakkı 370 (b) Üründe Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi 371 B.Parasal Haklar 372 BÖLÜM 6 DÜŞÜNCE ÜRÜNLERİ ÜZERİNDEKİ HAKLARA İLİŞKİN TASARRUFLAR 1. Hak ve Tasarruf Kavramları 375 (a) Hak Üzerinde Tasarruf (Haktan yararlanma) 375 (b) Hak ve Tasarruf Arasında Bağ, 378 (c) Tasarruf Koşulu 379 (d) İktisap (Hak Elde Edilmesi) ve Devir (Hak Aktarılması) Kavramları 381 (i) İktisap 382 (aa) Kısıtlı İstisna 385 (ii) Devir Kavramının Anlamı 385 (e) İzin Tasarrufunun Niteliği 387 (f) Hak Devri ve Mal Varlığına Katılım 397 (g) Düşünce Ürünlerinden Ticaret ve Sanayi Alanında Yararlanılmasına İlişkin Kurallar 400 2. Tasarruf Yeterliliği (Ehliyeti) 405 (a) Eser Sahipliği ve Hak Sahipliği 405 (b) Hak Üzerinde Tasarruf Ehliyeti 410 (c) Kısıtlı Eser Sahibi 412 (d) Müflis Düşünce Ürünü Sahibi 413 3. Fikir Haklan Üzerinde Tasarruflar (Yararlanma İzni); 415 vn [m- ■- (a) Yaşam Sırasında Tasarruflar 416 (i) Manevi Haklar Üzerinde Tasarruf 416 (ii) Parasal Hak Üzerinde Doğrudan Tasarruf İşlemleri 420 (iii) Parasal Hak Üzerinde Dolaylı Tasarruf İşlemleri, 422 (iv) Gelecekte Sahip Olunacak Haklar Üzerinde Tasarruf 424 (b) "Ortak Eser" ve "Birleştirilmiş (Toplu) Eser" Sahiplerinin Hakları Üzerinde Tasarrufları 428 (i) Ortak Eser Sahiplerinin Parasal Haklar Üzerinde Tasarrufları 429 (aa) Kavram 429 (bb) Uygulama 429 (cc) Adi Ortaklık Hükümlerinin Uygulanabilme Niteliği 433 (ii) Birleştirilmiş (Toplu) Eser Sahiplerinin Parasal Haklar üzerinde Tasarrufları 438 (aa) Kavram 438 (bb) Uygulama 439 (d) Ölüme Bağlı Tasarruflar 445 (i) Parasal (Mali) Haklara İlişkin Tasarruflar 445 (ii) Ölüme bağlı Tasarruflarda Şekil 450 (e) Düşünce Ürünü Sahibinin Ölümü 451 (i) Ölüm Sonrası Manevi Haklar, 451 (ii) Miras Yoluyla Parasal Hak Elde Etme 456 (iii) Miras Yoluyla Elde Edilen Parasal Haklar Üzerinde Tasarruf 458 (iv) Ortak ya da Birleştirilmiş Eser Sahiplerinden Birinin Ölümü 461 (aa) Birleştirilmiş (Toplu) Eser Sahibi 462 (bb) Ortak Eser Sahibi 462 BÖLÜM 7 FİKİR HAKLAR ÜZERİNDE TASARRUF KONUSU İZİN 1. İzin (Ruhsat - Lisans) Kavramı 465 (a) 5846 sayılı Yasa 466 (b) Çeşitli Ulusal Yasalarda İzin Kuralları 471 2. Bağımsız İzin (Basit Ruhsat) 474 (a) Borçlar Yasası′nda Hasılat (Gelir) Kirası 477 3. İzinde Tekel (Tam Ruhsat - İnhisari Lisans), 480 (a) Medeni Kanun′da İntifa (Yararlanma) Hakkı, 482 4. İzin Tasarrufunda Güvence - Tekeffül 485 5. İzin Tasarruflarında Şekil Unsuru 486 6. Komşu Haklar Alanında İzin 489 (a) Sanatçılar 489 (b) Plak Yapımcıları 492 VIII (c) Radyo ve Tv Kuruluşları 496 7. Düşünce Ürünleri ve Haklar Üzerindeki Tasarrufların Tescil Edilmesi 498 (a) Düşünce Ürünleri ve İzin Belgelerinin Sunuş (Depo -Tevdi) ve Tescili 498 (b) Türkiye′de Kayıt ve Tescil Usul ve Esasları 500 (i) Kayıt ve Tescil Edilmesi Zorunlu Eserler 504 (ii) Kayıt ve Tescil Edilmesi Zorunlu Olmayan (İsteğe bağlı olan) Eserler 505 (iii) Sinema ve Müzik Eserlerinin Radyo ve Televizyon ile Yayınlanması 506 (iv) Parasal Haklara İlişkin Tasarruıflarm Tescili 507 (v) Kayıt ve Sicil Gazetesi 508 (c) Çeşitli Ulusal Yasalarda Düşünce Ürünleri ve Tasarrufların Tesciline ilişkin Ku rallar 508 BÖLÜM 8 FİKİR HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 1. Fikir Haklan Alanında Sözleşme Kavramı; 515 (a) Sözleşme Gereksinmesi 515 (b) Sözleşme Konusu 518 (c) İrade ve İfade 523 (d) Öneri ve Onay (İcap ve Kabul) 526 2. Sözleşme Kapsamı; 528 (a) Sözleşme Konusu Parasal Haklar; 528 (b) Sözleşme Konusu Haktan Yararlanılma İzninin Niteliği 530 (c) Yararlanma İzninin Sınırları ve İstisnalar 532 3. 5846 sayılı Yasaya göre Sözleşme Konusu Hak ile Sahibi Arasındaki İlişki 535 (a) Hakkın Sahibine dönüşü, 536 (b) Parasal Hak Kullanımından vazgeçme 540 4. Parasal Haklardan Yararlanma İznininin İçerdiği Sorumluluk; 547 (a) Düşünce Ürünü Sahibinin Sorumluluğu 547 (b) Parasal Haklardan Yararlanma İzni Alma Sorumluluğu 549 (c) Yararlanma İzni Sahibinin Başkalarına İzin Verme Yetkisi 550 5. Sözleşmenin Son Bulması koşulları 552 (a) Sözleşme Hükümlerinin Uygulanmaması Karşısında Cayma Hakkı 555 (b) Düşünce Ürünü Sahibinin Ölümü 559 (c) Düşünce Ürünü Sahibinin iflası; 561 (d) Parasal Hak izin Sahibinin Ölümü ya da İflas etmesi; 561 (e) İzin Sözleşmesinin Sona Ermesini Gerektiren Zorunlu Kılacak Diğer Nedenler 564 6. Ulusal Yasalarda Parasal Haklardan Yararlanmasına İlişkin İzin Sözleşmelerini Düzenleyen Kurallar 566 IX BÖLÜM 9 ESER SAHİBİ VE SANATÇI İLE YAYIMCI.YAPIMCI VE GİRİŞİMCİ ARASINDA İLİŞKİLER 1. Hukuksal Nitelik 571 2. Edebiyat Eserleri, Yazar ve Yayımcı, Yayım Sözleşmesi 573 (a) Tanım 573 (b) Yayım Sözleşmesinin Niteliği: Yararlanma İzni 577 (u) İznin İnhisari ′Tam Ruhsat" Niteliği 577 (v) İzin - Hak Devri 578 (c) Yayım Sözleşmesinin İçeriği 579 (ee) Eserin Baskı Miktarı 582 (ff) Eserin Satış Fiyatı 583 (d) Yayım Sözleşmesinin Yürürlüğü 585 (e) Yayımcının Haklan 586 (f) Yayımcının Sorumluluğu 588 (g) Yasal Düzenleme 591 (h) Eserde Yenileme ve Düzeltme 594 (ı) İlerde Oluşturulacak Eserler 595 (i) Eser Sahibine Yapılacak Ödeme Koşulları ve Zamanı 598 (k) Yayım Sözleşmesinin Sona Ermesi 601 (i) Eserin Yayımcıya Teslim Edilememesi 602 (ii) Sözleşme Hükümlerinin Yayımcı Tarafında Uygulanmaması Nedeniyle Eser Sahibinin Cayma Hakkını Kullanması 603 (iii) Eser Nüshalarının Tamamen Satılması 605 (iv) Sözleşme Süresinin Son bulması 605 (v) Eser Nüshalannm Toplatılması 606 (vi) Eser Sahibinin Ölümü 607 (vii) Eser Sahibinin İflâsı 608 (viii) Yayımcının Ölümü ya da iflası 609 (1) Sözleşmenin Sona Ermesini (Feshini) Zorunlu Kılabilecek Diğer Nedenler 611 3. Edebiyat ve Müzik Eserleri, Besteci, Söz Yazan ve Yapımcı 612 (a) Müzik Eseri Sahibi ve Yapımcı 613 (b) Sanatçı ve Yapımcı 615 (c) Sanatçı ve Yapımcı Arasında Ücret İlişkisi 606 4. Bandrol - Bir Koruma Yöntemi 617 5. Sahne Eserleri, Eser Sahipleri, Sanatçılar ile Girişimciler 624 (a) Eser Sahibi ve Girişimci 626 (b) Sanatçı ve Girişimci 627 (c) Girişimcinin Haklan 628 X - Li. BOLUM 10 HUKUKSAL SORUMLULUK 1. Tazminat Sorumluluğu 629 (a) Manevi haklara yapılan tecavüzlerde tazminat sorumluluğu 631 (b) Parasal haklara yapılan tecavüzlerde tazminat sorumluluğu 635 2. Düşünce Ürünü Sahibinin Hukuksal Sorumluluğu 636 (a) Düşünce Ürünü Sahibinin Kişisel Borçlan Ürün Üzerinde Rehin, Haciz ve Hapis Hakkı 639 (i) Ürün Üzerindeki Hakkın Rehni 640 (ii) Sinema Eserleri ve Rehin 644 (iii) Haciz ve Hapis Hakkı 646 3. Meslek Birliğinin Sorumluluğu 652 4. Parasal Haklardan Yararlananların Sorumluluğu 662 (a) Parasal Haklardan Yararlanma Yetkisine Sahip Olanların Sorumluluğu 662 (b) Düşünce Ürünlerinden Yararlananların Sorumluluğu 667 5. Haksız Rekabetten Kaynaklanan Sorumluluk 673 (a) Kavram 673 (b) İltibas 676 (bb) Basın Yasası 681 (be) Ticaret Yasası 682 (c) İşaret, Resim ve Seslerin İletim Araçları 682 6. Bilişim Teknolojisinin Oluşturduğu Sorumluluk 686 (a) Veri düzenleyenlerin sorumluluğu 688 (b) Hizmet sağlayıcıların sorumluluğu 689 (c) Alan adı kullanımından doğan sorumluluk 691 7. Ceza Sorumluluğu 694 (a) Suç kavramı 694 (b) Suçlu kimliği 695 8. Fikir Haklarına İkincil (Tali) Tecavüz Sorumluluğu 699 BÖLÜM 11 YARGILAMA KURAL VE YÖNTEMLERİ 1. Hukuksal Uyuşmazlıklarda Yargı Yeri 705 2. Çeşitli Ulusal Yasalarda Görevli Yargı Yeri 714 3. Yetkili Mahkeme 718 (a) Davacı Kimliği 719 (b) Şikayetçi (Yakıma) Kimliği 724 (c) Yaptırım İstemi ve Kovuşturma (Şikayete Bağlı Takip) 726 (d) Şikâyetin Geri Alınması (Vazgeçme) Kovuşturmanın ya da Yargılamanın Son Bulması 732 XI 4. Hukuk Yollarına Başvurma Süresi (Zaman aşımı) 736 5. Başvuru Yöntemleri ve Kanıt 750 (a) Başvuru Öncesinde ya da sırasında İstenebilecek Önlemler (Delil Tespiti - Kanıt Saptanması) 753 (i) İhtiyati Tedbir (Geçici Önlem) 756 (ii) Gümrüklerde Geçici Olarak El Koyma 758 (iii) Zabıt (El Koyma), Müsadere (zoralım) ve İmha 760 (b) Kanıt 767 6. Türkiye′de Yargılama Yöntemine İlişkin Öneri 769 BÖLÜM 12 YAPTIRIMLAR 1. Yaptırımlar ve Caydırıcı Nitelik 773 2. Manevi Haklara Tecavüz Karşılığında Yaptırımlar 779 (a) Hukuksal Yaptırımlar 779 (b) Ceza Yaptırımları 784 3. Parasal Haklara Tecavüzlere Karşılığında Yaptırımlar 785 (a) Hukuksal Yaptırımlar 787 (aa) Elkoyma, Zoralım ve İmha 788 (b) Ceza Yaptırımları 788 (bb) Çeşitli Ulusal Yasalarda Ceza Hükümleri 790 4. Bandrol Uygulamasına İlişkin Yaptırımlar 792 5. Bilişim (Bilgisayar) Alanında Suçlara İlişkin Yaptırımlar 797 6. Yaptırım Uygulamasında Yargıç Tutum ve Takdiri 801 a. Yargılama Süreci 802 b. Yaptırım Kararı (Ceza Saptanması) 803 c. Yargı Kararının Duyurulması 809 BÖLÜM 13 UYDU İLE İLETİŞİM VE FİKİR HAKLARI 1. Program Taşıyıcı Sinyallerin Uydu ile Dağıtımı 813 2. Gelişim 815 3. Uluslararası Örgütlenme 817 4. Program Taşıyıcı Sinyaller 819 5. Kaynak Ülke Kavramı 821 6. Çözüm Yolları 824 EKLER 1. Türkiye Fikir Mülkiyeti Kurumu Yasa Taslağı Önerisi 831 2. Fikir Mülkiyeti Uyuşmazlıkları Yargılama Yöntem Yasası Taslak Önerisi 841