Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

Eşya Hukuku - I

Eşya Hukuku - ISayfa Sayısı
:  
443
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
9789753683876

50,00 TLİÇİNDEKİLER


 


Birinci Bölüm


Eşya Hukukuna Giriş: Temel Kavramlar ve İlkeler


I. Eşya Hukukunun Kaynakları ve Özellikleri ........................................ 3


Konu-Kurallar-Plan ............................................................................. 3


"Eşya Hukuku Kitabı”nın dışındaki Eşya Hukuku.............................. 7


Özel yasalar ......................................................................................... 9


Medeni Kanun’da Gerçekleştirilen Değişiklikler ............................. 10


2002'de Yeni Medeni Kanun ............................................................ 10


Yargının ve öğretinin oluşuma ve değişime katkısı ......................... 11


Eşya hukukunun talihsiz özellikleri: Durukluk ve tutuculuk ........... 13


Eşya hukukunun sosyo-ekonomik yapıyla yakın ilişkisi.................. 14


Kamusal-anayasal sınırlamalar......................................................... 14


II.Eşya Hukukunun Temel Kavramı: Ayni Hak .................................. 16


Pek özel bir malvarlıksal hak ........................................................... 16


Ayni hakkın özü: Eşyada doğrudan egemenlik ................................ 16


Mutlaklık ve geleneksel boyutu: Saldırıya karşı koruma ................. 18


Yetkisiz tasarrufa karşı koruma: Yetkisizlik = Etkisizlik ................. 19


Halefiyet koruması/Takip yetkisi: Malik değişir sınırlı ayni


hak değişmez .................................................................................... 20


Cebri icrada ayrıcalık ve öncelik ...................................................... 22


Ayni hakkın alacak hakkından ayırt edici özelliklerinin özeti ......... 22


Ayni hakkın özelliklerini canlandıran bir örnek ............................... 23


Ayni hakkın niteliği üstüne gereksiz tartışmalar .............................. 23


III.Ayni Hak - Alacak Hakkı Ayrımı ve Bu Ayrımın Gölgelenmesi ..... 24


Nispi alacak hakkının ayırt edici özellikleri ..................................... 24


Ayni istem ........................................................................................ 27


Ayni istem-kişisel istem ayrımı konusunda kuşkular ....................... 27


Ayni işlem-borçlandırıcı işlem......................................................... 29


Eşya hukuku-Borçlar Hukuku karşıtlığı ........................................... 30


Eşya hukukunda alacaklar ve borçlar ............................................... 31


Nispi alacak haklarının güçlenmesi (aynileşmesi) ........................... 32


Zilyetlik aracılığıyla güçlenme......................................................... 33


Bozuk (art-) niyetli alacak hakkı ihlali ............................................. 33


İptal davası (Actio Pauliana) ............................................................ 34


İnançlı işlemde güvenenin malı ayırma hakkı .................................. 34


Yasa gereği sözleşme devirleri......................................................... 35


Eşyaya bağlı borçlar ......................................................................... 36


Tasarruf yetkisi sınırlamasının şerhi ................................................ 39


IV.Ayni Hakkın Türleri ......................................................................... 40


Türlerin (tiplerin) sınırlılığı .............................................................. 40


Temel ayrım: Mülkiyet-Sınırlı ayni haklar....................................... 41


Mülkiyet hakkıyla sınırlı ayni haklar arasındaki ilişki ..................... 43


Mülkiyetin Türleri ............................................................................ 43


Sınırlı ayni hakların türleri ............................................................... 44


Eşyaya bağlı haklar-Kişiye bağlı haklar ........................................... 47


Malikin kendi eşyası üzerindeki sınırlı ayni hakkı ........................... 49


Sınırlı ayni haklar arasındaki sıra ..................................................... 50


Tek başına mülkiyet-Birlikte (toplu) mülkiyet ................................. 50


Kendine özgü ayni hak tipleri ve ayni hak benzerleri ...................... 51


Kat mülkiyeti.................................................................................... 51


Kat irtifakı ........................................................................................ 52


Devre mülk ....................................................................................... 52


İnançlı teminat mülkiyeti.................................................................. 52


Nispi mülkiyet .................................................................................. 53


Beklenen ayni hak ............................................................................ 54


Ayni sahiplenme hakkı ..................................................................... 55


Olağan sahiplenme hakkı ................................................................. 56


Söküp alma hakkı ............................................................................. 57


Hapis hakkı....................................................................................... 57


Alıkoyma hakkı ................................................................................ 58


Mülkiyet şeması ............................................................................... 60


Sınırlı ayni haklar şeması ................................................................. 61


V. Ayni Haklara İlişkin İlkeler .............................................................. 62


İlkelerin eşya hukukundaki rehberlik görevi .................................... 62


Mutlaklık .......................................................................................... 62


Tip sınırlılığı..................................................................................... 62


Kamuya açıklık ................................................................................ 64


Kamu güveninin (hukuki görünüşe güvenin, iyi niyetin)


korunması ......................................................................................... 65


Belirlilik-Özellik .............................................................................. 67


Başkalarına devredilebilirlik-Mirasçılara intikal edebilirlik............. 69


Feragat edilebilirlik .......................................................................... 70


Zamanın geçmesine karşı dayanıklılık ............................................. 70


Zamansal (kronolojik) öncelik ......................................................... 71


İkincil-özel ilkeler ............................................................................ 71


Eşya hukuku ilkelerinin borçlar hukuku ilkeleriyle


karşılaştırılması ................................................................................ 72


VI.Ayni Hakların Nesnesi: Eşya............................................................ 72


Maddi, cismani varlık (res corporales) ............................................. 72


Eşya türleri ....................................................................................... 74


Kamu eşyası (res publica) ................................................................ 78


VII.Ayni Hakkın Kazanılması ve Yitirilmesi ......................................... 81


Hukuki işlem yoluyla (devren veya tesisen) ayni hak kazanma ....... 81


Hukuki sebebe bağlılık (illilik) - hukuki sebepten soyutluk


(mücerretlik) tartışması .................................................................... 84


Ayni hakkın sona erme açısından borçlanma işleminden


bağımsızlığı ...................................................................................... 85


Teminat haklarının, güvence altına aldıkları hakka sıkı


bağımlılıkları: Fer’ilik ...................................................................... 88


Hukuki işlem dışı yoldan ayni hak kazanma .................................... 91


Kamusal-yargısal yoldan kendiliğinden ayni hak kazanma ............. 92


Ayni hakkın yitirilmesi..................................................................... 92


İkinci Bölüm


Taşınır Eşya Hukuku


§ 1. Zilyetlik ................................................................................................. 97


I. Zilyetliğin Anlamı, Önemi, Öğeleri ve İşlevleri .............................. 97


Giriş ................................................................................................. 97


Zilyetliğin anlamı ve önemi ............................................................. 98


Zilyetliğin öğeleri ............................................................................101


Zilyetliğin işlevleri...........................................................................104


Zilyetlik kavramının üstündeki karanlık ..........................................107


Özet..................................................................................................108


II.Zilyetliğin Türleri.............................................................................108


Zilyetliğin manevileşmesi ve katlanması .........................................108


Dolaylı-dolaysız zilyetlik ................................................................. 109


Asli (bağımsız)-Fer’i (bağımlı) zilyetlik ..........................................110


Kendisi için (malik sıfatıyla) zilyetlik-Başkası için zilyetlik ...........112


Haklı zilyetlik-Haksız zilyetlik ........................................................113


Zilyet yardımcısı ..............................................................................114


Tek başına-Birlikte zilyetlik .............................................................115


Hak zilyetliği ....................................................................................115


Özet ..................................................................................................116


III.Zilyetliğin Kazanılması ve Yitirilmesi .............................................116


Zilyetliğin kazanılmasının önemi .....................................................116


Zilyetliğin aslından kazanılması.......................................................117


Zilyetliğin türeme yoluyla kazanılması ............................................117


Zilyetliğin kazanılmasında iradenin rolü ..........................................117


Teslim ...............................................................................................118


Zilyetliğin devrinde teslim gereğinin aşılması ................................. 118


Zilyetlik sözleşmesi ..........................................................................119


Kısa elden teslim ..............................................................................120


Hükmen teslim .................................................................................121


Zilyetliğin havalesi ...........................................................................124


Nitelikli zilyetlik havalesi ................................................................126


Zilyetliğin devri yollarının topluca değerlendirilmesi ......................128


Aracı kişi (dolaysız zilyet) veya araç-kişi (zilyet yardımcısı)


eliyle zilyetlik kazanma ....................................................................129


Anlaşmalı ve aracılı zilyetlik devirlerinin yasa ötesinde


geliştirilmesi .....................................................................................130


Zilyetliğin yitirilmesi........................................................................137


Geçici kesinti ....................................................................................138


IV.Salt Zilyetliğin Korunması ...............................................................139


Zilyetliğin toplumsal barışı koruma işlevi........................................139


Kuvvet kullanma ..............................................................................140


Zilyetlik davası .................................................................................142


Zilyetliğin idari yoldan korunması ...................................................145


Özet ..................................................................................................146


V. Zilyetliğe Bağlanan Hak Karineleri ..................................................146


Zilyetliğin geniş kapsamlı (büyük) himayesi ...................................146


Zilyetliğin hakka karine sayılması....................................................147


Zilyetliğin hakka karine oluşturabilmesi için taşıması gerekli


nitelikler ...........................................................................................147


Taşınmazlarda hak karinesi ..............................................................147


Karinelerin pratik önemi ..................................................................148


Karinelerin türleri .............................................................................149


Mülkiyet karinesinin tasarruf yetkisi olmayan kişiden ayni hak


iktisabını meşru kılıcı etkisi..............................................................151


İyi niyetle ayni hak iktisabının değişik etkileri................................. 156


İyi niyetle ayni hak iktisabının etkilerine örnekler ...........................157


Hukuki görünüşe güvenin korunmasında tutulan uzlaştırıcı yol ......159


İyi niyetle ayni hak kazanmanın ya da kazanamamanın açtığı


yaraların sarılması ............................................................................163


Ana kuralın kaldırılması ve yumuşatılması: Rızasız çıkış


karşısında bile iyi niyetin korunması ................................................165


Özet ..................................................................................................168


VI.Zilyetliğe Haklılığın Korunması.......................................................168


Zilyetliğe haklılık (taşınır) davası (MK 989/991) ............................168


Hak düşümü......................................................................................171


Davalı davacının hakkı bulunmadığını da ileri sürebilir mi? ...........172


Ayni hak (istihkak) davası................................................................174


Davaların karşılaştırılması................................................................177


VII.Haksız Zilyedin Sorumluluğu ve Karşı Hakları ...............................179


İyi niyetliye yüz veren, kötü niyetliden yüz çeviren özel tasfiye


rejimi ................................................................................................179


İyi niyetli haksız zilyedin zararlardan sorumsuz tutulma ayrıcalığı . 184


İyi niyetli haksız zilyedin yararlardan sorumsuz tutulma ayrıcalığı 184


İyi niyetli haksız zilyedin yararlardan sorumsuzluk


ayrıcalığının haksız zenginleşme kurallarıyla törpülenmesi ............185


İyi niyetli haksız zilyedin karşı hakkının (masraflarının


karşılanması isteminin) haksız zenginleşme kurallarıyla


genişletilmesi....................................................................................189


Kötü niyetli haksız zilyedin zararlardan ağır sorumluluğu...............192


Kötü niyetli haksız zilyedin zararlardan kusursuz sorumluluğunun


törpülenmesi .....................................................................................193


Kötü niyetli haksız zilyedin semerelerden ağır sorumluluğu ...........193


Kötü niyetli haksız zilyedin kullanma karşılığından ek


sorumluluğu (ecrimisil) sorunu ........................................................194


Kötü niyetli haksız zilyedin karşı hakkı: Masrafların


karşılanması istemi ...........................................................................196


Zarar giderme, yarar karşılama ve masraf kapatma


istemlerinin yıllanması .....................................................................198


Şematik özet .....................................................................................199


§ 2. Mülkiyet ................................................................................................201


I. Mülkiyetin Özü ................................................................................201


Mülkiyetin tanımı, konusu, sağladığı yetkiler, tarihselliği ve işlevi . 201


Mülkiyetin türleri .............................................................................205


II.Mülkiyetin Sınırları ..........................................................................209


Mülkiyet sınırlamalarının gelişimi ...................................................209


Kamu yararına yasal sınırlamalar .....................................................209


Bireysel çıkar için yasal sınırlamalar ...............................................210


İradi (İşlemsel) sınırlamalar .............................................................211


III.Mülkiyetin Korunması......................................................................211


Pusat zenginliği ................................................................................211


İstihkak davası..................................................................................212


El atmanın önlenmesi davası ............................................................215


IV.Mülkiyetin Kapsamı .........................................................................218


1)Genel Bilgi ...................................................................................218


Eşya, eşya birliği ve bileşik eşya kavramları ...............................218


Kavramların göreceliği ................................................................220


2)Bütünleyici Parça .........................................................................221


Bütünleyici parça sayılmanın gerekleri........................................221


Bütünleyici parça sayılmanın sonuçları .......................................223


Özel bir bütünleyici parça olarak doğal ürün ...............................225


3)Eklenti ..........................................................................................226


Eklenti sayılmanın gerekleri ........................................................226


Eklenti sayılmanın sonuçları........................................................228


V. Birlikte Mülkiyet ..............................................................................232


1)Genel Bilgi ...................................................................................232


2)Paylı mülkiyet ..............................................................................235


Paylı mülkiyet birliğinin özellikleri .............................................235


Paylı mülkiyetin kurulması ..........................................................236


Pay üstündeki hak ........................................................................237


Eşya üstündeki hak-Yönetme ve yararlanma anlaşmaları ............238


Eşyanın yönetilmesi ve ondan yararlanılması


konusundaki kararların bağlayıcılığı ............................................240


Kaydan şayi-fiilen müstakil özel paylı mülkiyet rejimi ...............240


Eşyayla ilgili giderlerden ve yükümlerden sorumluluk................241


Paydaşlıktan çıkarma ...................................................................242


Paylı mülkiyetin sonu...................................................................243


Paylı durumun ortadan kaldırılması: İzale-i şüyu ........................243


Paylaşım (taksim).........................................................................244


Paylı mülkiyetin özel türleri .........................................................245


3)Elbirliği Mülkiyeti .......................................................................246


Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyetten ayırt edici özellikleri ...246


Borçlardan müteselsil sorumluluk ...............................................248


Elbirliği ortaklığına giriş ve çıkış.................................................248


Elbirliği ile hareket zorunluluğu ..................................................248


Elbirliği mülkiyetinin sonu ..........................................................249


§ 3. Taşınır Eşya Mülkiyeti.........................................................................251


I. Genel Bilgiler ...................................................................................251


Temel kavramlar: Mülkiyet ve eşya .................................................251


Taşınır eşya nedir?............................................................................252


Neler taşınır eşya değildir? ...............................................................256


Arada kalanlar: Taşınır mı taşınmaz mı belli olmayanlar.................257


Taşınır-taşınmaz eşya ayrımının önemi............................................259


II.Taşınır Eşya Mülkiyetinin Hukuki İşlem Yoluyla Kazanılması.......262


Karmaşık bir mekanizma: İki aşamalı ve üç istasyonlu iktisap


süreci................................................................................................262


Mülkiyeti kazandıran ayni tasarruf sözleşmesinin özellikleri ..........268


Ayni tasarruf sözleşmesinin borçlanma sözleşmesinden


soyutluğu (Soyutluk ilkesi) ..............................................................270


Soyutluk ilkesinin delinmesi ............................................................274


Taşınır eşya mülkiyetinin tasarruf yetkisizinden kazanılması .........276


Atipik (teminat işlevli) şarta bağlı mülkiyet devirleri: Mülkiyeti


saklı tutma anlaşması ve teminaten temlik ......................................280


Mülkiyeti saklı tutma anlaşması ......................................................284


Teminaten temlik .............................................................................298


Özet..................................................................................................307


III.Taşınır Eşya Mülkiyetinin Hukuki İşlem Dışı Yoldan


Kazanılması ....................................................................................309


Toplu bakış......................................................................................309


Sahiplenme (İhraz) ..........................................................................311


Kazandırıcı zaman aşımı ................................................................. 314


Kayıp eşya bulma (lukata) ..............................................................318


Define bulma ...................................................................................321


İşleyip başkalaştırma (Hukuki tagyir) .............................................322


Birleşme ve karışma ........................................................................325


Ürün (Semere) mülkiyetini kazanma ..............................................328


Yasa gereği mülkiyeti yitirenin kişisel hakları ................................330


IV.Taşınır Eşya Mülkiyetinin Yitirilmesi ..............................................333


Mutlak ve Nispi kayıp ......................................................................333


Terk ..................................................................................................333


Temelli yitirme .................................................................................334


Sınırlı ayni hakkın mülkiyet hakkından bağımsızlığı .......................335


Sınırlı ayni hakkın katılığı ................................................................335


§ 4. Taşınır Eşyada İntifa ...........................................................................336


Taşınırda sınırlı ayni hak kurma olanağı sınırlıdır ...........................336


Taşınırda intifa hakkına da az rastlanır ............................................336


Taşınırda intifa hakkının özellikleri .................................................336


İntifa hakkının sağladığı olanaklar ...................................................337


Tüketilebilir eşyada intifa ................................................................. 337


Alacakta intifa ..................................................................................338


Malvarlığında intifa ..........................................................................339


İntifa hakkının kurulması ve sona ermesi.........................................339


İntifanın tasfiyesi..............................................................................340


§ 5. Taşınır Eşyada Rehin ...........................................................................341


Özü ve amacı ....................................................................................341


Taşınmaz rehninden ayırt edici özellikler ........................................342


Başkaca ayni güvenceler ..................................................................342


Taşınır rehninde geçerli sıkı bağımlılık (fer’ilik) ilkesi ...................343


Taşınır rehninde geçerli sıkı teslim ilkesi.........................................345


Sıkı teslim ilkesinin delinmesi: Teslimsiz (sicilli) rehin


(menkul ipoteği) ...............................................................................347


Taşınır rehninin özel türleri ..............................................................348


Rehnin hukuki işlem yoluyla kurulması ...........................................349


Rehnedilecek eşyanın belirliliği .......................................................349


Rehin yükünün belirliliği ................................................................. 350


Kamuya güvenin korunması.............................................................351


Birden fazla rehin .............................................................................352


Rehin verenle alanın karşılıklı yasal borçları ...................................354


Rehnin kapsamı ................................................................................355


Güvencenin bölünmezliği................................................................. 356


Rehnin paraya çevrilmesi ................................................................. 356


Lex commissoria ..............................................................................357


Rehin ötesi kişisel sorumluluk .........................................................357


Rehnin sona ermesi ..........................................................................358


Yasa gereği kurulan rehin: Hapis hakkı ...........................................359


Özel hapis hakları .............................................................................361


Atipik-eksik hapis hakkı: Alıkoyma hakkı .......................................361


Hak rehni ..........................................................................................362


Kendine özgü bir hak rehni: Rehinli tahvil.......................................364


Uygulama Çalışmaları


1)Hastalanan ve soyulan öğrenci: Zilyetliği ve ayni hakkı koruyan


davalar–Haksız zilyedin sorumluluğu ve karşı hakları ..........................369


2)Kütüphaneden ariyet alınan kitap: İyi niyetle iktisap–Haksız zilyedin


sorumluluğu ve karşı hakları ..................................................................373


3)El yakan soba: Zilyetliğin havalesi-İyi niyetle iktisap–Kıdeme itibar–


Kayıp eşya bulma ...................................................................................377


4)Safdil ressam: Emanet edilmiş ve olursuz elden çıkmış eşya–


kazandırıcı zaman aşımı–Zilyet yardımcısından iktisap .........................381


5)Elden ele dolaşan televizyon: Zilyetliğe bağlı hak karineleri–Teslim


yerini tutan yollarda iyi niyetle iktisap ...................................................384


6)Dalgın saatçi: Devirde hata–İyi niyetle iktisap .......................................388


7)İstiridyedeki inci: Sahipsiz eşya-Sahiplenme-Semerenin asla bağlılığı-


Geçersizlik özdeşliği...............................................................................390


8)Otomobil hırsızlığı: Bütünleyici parçanın asla bağlılığı–Hukuka aykırı


birleştirme-Eklentinin tasarrufun kapsamına dahil sayılması .................392


9)Benim mi, bizim mi çekişmesi: Paylı mülkiyet ......................................396


10)Kurban derileri: İşleyip başkalaştırma–Mülkünü bu yüzden


yitirenin haksız zenginleşme istemiyle avutulması................................. 399


11)Sanayicinin kredi sarmalı: Teminaten temlik–Mülkiyeti saklı tutma


anlaşması ................................................................................................. 402


12)Mobilyacının İflası: Rehin-Mülkiyeti saklı tutma anlaşması-


Teminaten temlik ....................................................................................406


13)Herşeyini rehin veren çaresiz borçlu: Taşınır rehni ................................409


14)Hisse senedini hapis: Dolaylı zilyetliğin havalesi–Dolaysız zilyedin


hapis hakkı..............................................................................................411


Kavram Dizini ...............................................................................................415


 


Kural Dizini ...................................................................................................421