Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Eserin Teslimden Önce Telef Olması (BK. Mad. 368)

Eserin Teslimden Önce Telef Olması (BK. Mad. 368)Sayfa Sayısı
:  
254
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
975-464-220-6

35,00 TLGİRİŞ Ülkemizde özellikle son yıllarda sıkça yaşanan doğal afetler bir çok hu¬kuki sorunu da beraberinde getirmektedir. İstisna sözleşmesinde, bir eserin teslimden önce umulmayan olay nedeniyle telef olması halinde çözülmesi gereken bir çok sorun ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, somut olayın taşıdığı özelliğe göre, ücret ve edim hasarına müteahhit veya iş sahibi ya da her iki¬sinin birden katlanmak zorunda olduğu haller vardır. Türk hukuk doktrin ve uygulamasında genellikle, eserin ayıplı olması üzerinde durulmuş, ancak, eserin tesliminden önce oluşan hasarlar üzerinde pek durulmamıştır. İstisna sözleşmesinde eserin teslimden önce umulmayan olay nedeniyle telef olması BK. mad.368′de düzenlenmiştir. Ülkemizde sıkça yaşanan doğal afetlerde teslimden önce telef olan eserlere ilişkin problemlerin gün geçtikçe çoğalma¬sı bizi bu çalışmaya teşvik etmiştir. Çalışmada öncelikle teslimden önce umulmayan olay nedeniyle telef olan eserde ücret ve edim hasarına hangi tarafın katlanması gerektiği bulun¬maya çalışılacaktır. Aynı şekilde, eserin yapımı için ortaya konan malzeme hasarına ilişkin kuralın da derinlemesine incelenmesi gerekir. Çünkü, BK. mad. 368/1, bir eserin teslimden önce umulmayan olay nedeniyle telef olma¬sında ücret ve edim hasarını müteahhide yüklerken, aynı maddenin 2. fıkra¬sında malzeme riski iş sahibine yüklenmiştir. Çalışmamızda, ilk bakışda birbirine zıt görünen bu kuralların uyum ve uyumsuzluklarını da bulmaya çalışacağız. Eserin teslimden önce umulmayan olay nedeniyle telef olması konusu Türk hukuk düzeninde, eserin yapımının imkansızlaşması ve eserin ayıplı teslimiyle yoğun biçimde karıştırılmıştır. Bu karışıklığın da önlenmesi için her üç kavramda çalışmamızda detaylı olarak karşılaştırılacaktır. Eserin teslimden önce kaza nedeniyle telef olması ile, bu eserin yapı¬mında kullanılan yardımcı şahıs veya yan müteahhit ya da alt müteahhit tarafından eserin telef edilmesi halinde de ciddi problemler ortaya çıkmakta¬dır. Çalışmamızda bu tür problemlere de çözümler aranacaktır. Çalışmamız bir giriş, üç bölüm ve bir de sonuçdan oluşmaktadır. Birinci bölümde, istisna sözleşmesi ve eser kavramıyla, eserin teslimden önce tam veya kısmi telef olması ile ilgili yasal düzenlemeler üzerinde du¬rulacaktır. Ayrıca, bu bölümde, eserin teslimden önce kısmi telefinin ne an- 39 lama geldiği ve bu hallerde hangi hukuk kuralının uygulanması gerektiği de araştırılacaktır. Yine bu bölümde, telef olma, umulmayan olay, malzeme ve iş sahibine isnat edilebilen nedenler gibi araştırmamızın temelini teşkil eden kavramlar üzerinde de durulacaktır. İkinci bölümde, eserin teslimden önce telef olmasının (BK. mad. 368/1) sonuçları incelenecektir. Eserin teslimden önce umulmayan olay nedeniyle telef olmasının en önemli sonuçlarından birisi, müteahhidin ücret ve edim hasarına katlanmak zorunda olmasıdır. Bu bölümde ayrıca, malzemenin telef olması ihtimalleri üzerinde de durulacaktır. Yine bu bölümde, iş sahibine isnat edilen nedenlerle eserin teslimden önce telef olması halinde ortaya çıkan sorunlar da ele alınacaktır. Bu bölümde, eserin telef olmasının sözleş¬meyi sona erdirmeyeceği, telef olan eser kalıntılarının temizlenmesi, telef olma nedeniyle sözleşmeden dönme ve müteahhidin ücret alacağının duru¬muna ilişkin konulara da ayrı ayrı değinilecektir. Bu bölümde, yan ve alt müteahhidin olması halinde, eserin telef olması hususu ile tarafların BK. mad. 368′i değiştirip değiştiremeyecekleri konuları da işlenecektir. Üçüncü bölümde, eserin teslimden önce umulmayan olay nedeniyle telef olması ile, sonraki ifa imkansızlığı ve eserin ayıplı teslim edilmesi arasındaki ilişkiye değinilecektir. Çünkü, doktrinde teslimden önce telef olan eserin tekrar yapımı genellikle sonraki ifa imkansızlığı ile karıştırılmıştır. Aynı şekilde, eserin teslimden önce bir umulmayan olay nedeniyle ayıplı hale gelmesiyle, onun iş sahibine ayıplı teslim edilmesi de ayrı kavramlardır. Bu bölümde, eserin teslimden önce telef olması ve istisna sözleşmesinde önemli bir yere sahip olan ücret unsuru ve ücret artış kaydının, umulmayan olay nedeniyle telef olmada ne gibi rol oynayacağı üzerinde de durulacaktır. Tezimiz, sonuç kısmında çalışmamız esnasında önemli bulduğumuz bazı noktaları vurgulamak ve bazı önerilerde bulunmak suretiyle sona erecektir. 40 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 19 BİBLİYOGRAFYA 23 GİRİŞ 39 BİRİNCİ BÖLÜM ESERİN TESLİMDEN ÖNCE TELEF OLMASI §. 1- İstisna Sözleşmesi ve Eser Kavramı 41 1- İstisna Sözleşmesi 41 A- Tanım 41 B- İstisna Sözleşmesinin Unsurları 43 1- Ücret Unsuru 43 2- Bir Eseri Meydana Getirme Unsuru 45 3- İstisna Sözleşmesi Yapma Hususunda Tarafların Anlaşması Unsuru 46 4- Sözleşmenin Konusunun Bir Eser Olması 47 C- İstisna Sözleşmesinin Şekli 47 D- İstisna Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 48 II- Eser Kavramı 5 I A- Genel Olarak 51 B- Eseri Sadece Maddi Varlığı Olan Şeyler İçin Kabul Eden Görüş 52 C- Eseri Maddi Varlığı Olan veya Olmayan Şeyler İçin Kabul Eden Görüş 54 §. 2- Eserin Telef Olması Kavramı ve Telef Olmasının Unsurları 57 I- Eserin Telef Olması Kavramı 57 II- Eserin Telef Olmasının Unsurları 60 A- Eserin Tamamen veya Kısmen Telef Olması 60 1- Eserin Tamamen Telef Olması 60 2- Eserin Kısmen Telef Olması 61 9 a- Kısmi Telef Olma Kavramı 61 b- Eserin Kısmi Telef Olması Halinde Uygulanacak Kurala ilişkin Görüşler 63 aa- Eserin Kısmen Telef Olması Halinde BK. mad. 368′in Uygulanamayacağını Savunan Görüş 63 bb- Eserin Kısmi Telef Olması Halinde BK. mad. 368′in Uygulanabilirliğini Savunan Görüş 64 cc- Görüşümüz (Eserin Teslimden Önce Kısmi Telef Olmasına BK. mad. 368′in Uygulanışı) 64 aaa- BK. mad. 368′in Anlam ve Amacı 65 bbb- Çoğun İçinde Azında Varolduğu İlkesinin Gözönünde Tutulması 66 B- Eserin Teslimden Önce Umulmayan Bir Olay (Kaza) Nedeniyle Telef Olması 66 1- Umulmayan Olay (Kaza) Kavramı 66 2- İş Sahibinin Kusuruyla Eserin Telef Olmasına Yol Açması 68 a- Genel Olarak 68 b- BK. mad. 368/111 Dışında İş Sahibinin Sorumlu Olduğu Haller 68 3- Sorumluluğu Müteahhide Yüklenebilen Olaylar 72 a- Eserin Telef Olmasına Müteahhidin Kusuruyla Neden Olması 72 b- Eserin Teslimden Önce Telef Olmasından Müteahhidin Kanun Gereği Sorumlu Tutulduğu Haller 73 c- Müteahhide Yüklenebilme Şartları 74 4- Umulmayan Olay (Kaza) ve Mücbir Sebep 76 5- Umulmayan Olayda (Kazada) İspat Yükünün Dağılımı 77 C- Eserin İş Sahibinin Temerrüde Düşmesinden Önce Telef Olması 79 1- Genel Olarak 79 2- Teslim Kavramı 80 a- Menkul Eserlerde Teslim 80 b- Bağımsız Maddi Varlığı Olmayan Eser Borçlarında Teslim 83 c- Fikri Eser Hazırlanmasında Teslim Borcu 83 d- Taşınmaz Eserlerde Teslim 84 aa- Genel Olarak 84 bb- Eserin Müteahhidin Arsasına Yapılması 86 0 cc- Eserin iş Sahibinin Arsasında Yapılması 86 3- Teslimin İş Sahibi Yüzünden Gecikmesi 87 §. 3- Malzemenin Telef Olmasında Bedel Riski (BK. mad. 368/11) 89 I- Genel Olarak 89 II- Malzeme Kavramı 89 III- Tamir Edilmek Üzere Bırakılan Şeylerin Malzeme Sayılması 91 §. 4- Eserin İş Sahibine İsnadı Kabil Nedenlerle Telef Olması (BK. mad. 3 68/1II) 92 I- Genel Olarak 92 II- Telef Olmanın İş Sahibi Tarafından Verilen Malzeme veya Arsadan Kaynaklanması 93 A-Genel Olarak 93 B- Eserin İş Sahibi Tarafından Verilen Arsa veya Malzemenin Kusurlu (Ayıplı) Olması Nedeniyle Telef Olması 94 1-Genel Olarak 94 2- Malzemenin Kusurlu Olması 95 3- Arsanın Elverişsizliği 96 III- İş Sahibinin Talimatı Nedeniyle Eserin Teslimden Önce Telef Olması 98 A- İş Sahibinin Mutad Talimatı 98 B- İş Sahibinin Yanlış Talimatı 99 IV- İş Sahibinin Kusurlu Davranışı 101 V- Müteahhidin İhbar Yükü 103 A- Genel Olarak 103 B- İhbar Muhatabı 104 C- İhbarın Zamanı 104 D- İhbarın Muhtevası 105 E- İhbar Yapılması Zorunlu Olan Haller 105 1- Genel Olarak 105 2- İş Sahibinin Uzman Kullanması Hali 107 11 II. BOLUM ESERİN VE MALZEMENİN TESLİMDEN ÖNCE TELEF OLMASININ SONUÇLARI §.1- Eserin Teslimden Önce Telef Olması (BK. mad. 368/I′in) Sonuçlan 109 I- Genel Olarak 109 II- Eserin Teslimden Önce Tam Telef Olmasının Sonuçları 110 A- Genel Olarak 110 B- Müteahhidin Ücret Talep Edememesi 112 1- Genel Olarak 112 2- Umulmayan Olay (Kaza) Nedeniyle Teslimden Önce Telef Olan Eserin Ferdiyle Belirli Olması 113 3- Umulmayan Olay (Kaza) Nedeniyle Teslimden Önce Telef Olan Eserin Cinsiyle Belirli Olması 114 III- Eserin Teslimden Önce Kısmi Telef Olmasının Sonuçları 117 A- Genel Olarak 117 B- Teslimden Önce Kısmen Telef Olan Eserin Yeniden Meydana Getirilmesi 118 C- Teslimden Önce Kısmen Telef Olan Eserin Mevcut Haliyle Teslimi 118 D- Eserin Teslimden Önce Kısmen Telef Olması Nedeniyle Sözleşmenin Erken Sona Ermesi Hali 120 §. 2- Eserin Tesliminden Önce Malzemenin Telef Olmasının Sonuçları (BK. mad. 368/Il′nin sonuçları) 121 I- Telef Olma Riskinin Malzeme Sahibine Ait Olması Kuralı 121 A- Malzemenin Müteahhit Tarafından Temin Edilmesi 122 B- Malzemenin İş Sahibine Ait Olması 124 II- Telef Olma Riskinin Malzeme Sahibine Ait Olmadığı Haller 126 A- Müteahhidin Kusuru İle Malzemenin Telef Olmasının Sonuçları 126 B- Müteahhidin Eseri Teslimde Temerrüdü 127 §. 3- Eserin Teslimden Önce Telef Olmasında İş Sahibinin Sorumlu Tutulduğu ve Tutulmadığı Haller İle Sonuçlan 129 I- Eserin Teslimden Önce Telef Olmasından İş Sahibinin Sorumlu Tutulduğu Haller 129 A- Genel Olarak 129 12 B- Eserin Teslimden Önce Telef Olmasından iş Sahibinin Sorumlu Olduğu Hallerde Müteahhidin Hakları 130 1- Ücret Alacağı 130 a- Genel Olarak 130 b- Teslimden Önce Telef Olan Eserin Tamamlanmış Olması Halinde Müteahhidin Hakları 13 1 c- Teslimden Önce Telef Olan Eserin Tamamlanmamış Olması 133 aa- Ücretin Tamamının Ödenmesini Savunan Görüş 133 bb- Malzeme ve İş Masrafı Ödenir Görüşü 134 cc- Görüşümüz 135 d- Telef Olan Eserin Yeniden Yapılması Halinde Ücret Alacağı 136 2- Tazminat Alacağı 138 II- BK. mad. 368/III Nedeniyle Eserin Teslimden Önce Telef Olmasında tş Sahibinin Sorumlu Tutulmadığı Haller 139 A-Müteahhidin İhbar Yükünü İhlal Etmesi 139 B- Müteahhidin Temerrütte Olması 141 §. 4- Eserin Teslimden Önce Telef Olmasının Özel Sonuçlan 141 I- Eserin Teslimden Önce Telef Olmasının Sözleşmeyi Sona Erdirmez... 141 A- Genel Olarak 141 B- Müteahhidin Kaza Nedeniyle Telef Olan Eseri Yeniden Yapma Yükümlülüğü 142 C- Müteahhitin Telef Olan Eseri Yeniden Yapma Hakkı 144 D- İstisnaî Durumlarda Eserin Teslimden Önce Telef Olmasının Sözleşmeyi Sona Erdirmesi (Kuralın İstisnası) 146 1- İş Sahibine Yüklenen Nedenlerle Eserin Teslimden Önce Telef Olması Halinde Sözleşmenin Sona Ermesi 146 a- Müteahhidin Edimini İfa Borcunun Sona Ermesi 146 b- Müteahhidin Edimini İfa Hakkının Olmaması 147 2- Kanunî Sona Erme Nedenlerinin Varlığı Halinde Telef Olan Esere İlişkin Sözleşmenin Sona Ermesi 148 3- İfanın Beklenemez Olması Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi 150 II- Eserin Teslimden Önce Telef Olması Halinde Borçlunun (Müteahhidin) Temerrüdü ve Sözleşmeden Dönme 151 A- Genel Kural: Sözleşmeden Dönme 151 13 1- Müteahhide Telef Olan Eseri Yeniden Yapabilmesi İçin Uygun Bir Sürenin Verilmesi 152 2- Sözleşmeden Dönme Hakkının Kullanılması 153 B- İstisna: Sözleşmeden Dönme Hakkının Olmaması 154 III- Telef Olan Eser Kalıntılarının Temizlenmesi 155 A- Genel Olarak 155 B- Ücret Türüne Göre Umulmayan Olay (Kaza) Nedeniyle Telef Olan Eser Kalıntılarını Temizleme Yükümlülüğü 156 1- Götürü Ücret Belirlenmiş Olması 156 2- Götürü Ücret Dışında Bir Ücret Belirlenmesi 159 IV- Önceden Yapılan Ödemelerin İadesi 161 A- Genel Olarak 161 B- Ön Ödemelerin Yapılması Ücret Riskini Değiştirmez 161 C- Eserin Teslimden Önce Telef Olması Halinde Ön Ödemelerin Sonuçları 163 §. 5- Yan ve Alt Müteahhit Olması Halinde BK. mad. 368′in Sonuçları 166 I- Yan Müteahhit Olması Halinde 166 A- Yan Müteahhit Kavramı 166 B- Yan Müteahhidin Olması Halinde BK. mad. 368′in Sonuçları 167 1- Yan Müteahhidin Telef Ettiği Eserden İş Sahibini Sorumlu Tutan Görüş 167 2- Yan Müteahhidin Telef Ettiği Eserden Asıl Müteahhidi Sorumlu Tutan Görüş 168 II- Alt Müteahhidin Olması Hali 169 A- Alt Müteahhit Kavramı 169 B- Alt Müteahhit Kullanılması Halinde BK. mad. 368′in Sonuçları 171 1- Eserin Telef Olması Halinde Alt Müteahhit İle Asıl Müteahhit Arasındaki İlişki 171 2- Eserin Teslimden Önce Telef Olması Halinde Asıl Müteahhit, Alt Müteahhit ve İş Sahibi Açısından Sorumluluk 173 §. 6- Eserin Telef Olmasına İlişkin Kuralın Taraflarca Değiştirilebilirliği 175 I- BK. mad. 368′in Emredici Kural Olmadığı 175 II- Eserin Teslimden Önce Telef Olmasıyla İlgili Doğrudan Taraf Anlaşmaları 177 A- Umulmayan Olayın (Kazanın) Sonuçlarıyla İlgili Doğrudan Taraf Anlaşmaları 177 14 1- Eserin Telef Olması Haliyle İlgili Anlaşmalar 177 2- Malzemenin Telef Olmasına Ait Hükmün Taraflarca Değiştirilmesi 178 B- Ücret ve Edim Hasarının Dağılımıyla İlgili Taraf Anlaşmaları 178 1-Genel Olarak 178 2- Ücret ve Edim Hasarının İntikalini Teslimden Ayıran Taraf Anlaşmaları 179 III- Eserin Telef Olmasıyla İlgili Dolaylı Taraf Anlaşmaları 180 A- Genel Olarak 180 B- Taraflarca Ayıba Karşı Tekeffüle İlişkin Anlaşma Yapılması 180 C- Tarafların Eserin Kısmi Teslimi Üzerine Anlaşmaları 181 D- Taraflarca Eserin Teslimi İçin Ek Şartlar Öngörülmesi 182 III. BÖLÜM ESERİN TESLİMDEN ÖNCE TELEF OLMASININ BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI §. 1- Eserin Telef Olmasıyla İmkansızlık Arasındaki İlişki (BK. mad.368 ile 117) 183 I- İmkansızlık Kavramı 183 II- Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık 186 A- Genel Olarak 186 B- Telef Olan Eserin İfasının İmkansızlığı (BK. mad.l 17,368, 370, 37/ Arasındaki İlişki) 188 1- Genel Olarak 188 2- İş Sahibine İsnad Edilen Nedenlerle Eserin Sfasvmr» TTW^XV»Ş«Y&′S> V%9 a- Eserin Tamamlanmasının İmkansız Olması 189 b-Eserin Tamamlanamamasının İş Sahibine İsnad Edilebilen Bir Olaydan Kaynaklanması 192 3- İş Sahibinden Kaynaklanan İmkansızlığın Sonuçları (BK. tnad. 370/1) 194 a-BK. mad. 370 ile BK. mad. 117 Arasındaki İlişki 194 b- Eser Borçlusunun (Müteahhidin) BK. mad. 370 deki İmkansızlık Halinde Hakları 195 aa- İş Sahibinin Kusurlu Olması Hali 195 bb-İş Sahibinin Kusursuz Olması Hali 196 15 aaa- Genel Kural: Müteahhidin Ücretinin Ödenmesi 196 bbb- İstisna Müteahhidin Ücretinin Ödenmemesi 198 c- BK. mad. 370 ile BK. mad. 368 Arasındaki İlişki 199 aa-Genel Olarak 199 bb- İki Hüküm Arasında İlişkinin Bulunmadığı Görüşü 199 cc- İki Hüküm Arasında İlişkinin Bulunduğu Görüş 202 dd- Görüşümüz 202 4- Müteahhidin Şahsını İlgilendiren Nedenlerden Eserin İfasının İmkansızlaşması 205 a-BK. mad. 371′in Uygulama Şartları 205 b-BK. mad. 37l′in Sonuçları 206 c- BK. mad. 371 ile BK. mad. 368 Arasındaki İlişki 207 §. 2- Eserin Teslimden Önce Telef Olmasıyla Ayıplı Teslim Edilmesinin Karşılaştırılması 207 I- Eserde Ayıp 207 A-Genel Olarak 207 B- Eserin Ayıplı Olmasının Sonuçlan 210 II- Eserin Telef Olması İle Ayıplı Olmasının Karşılaştırılması 212 A- Eserin Bir Ayıp Nedeniyle Telef Olması 212 1- Eserin Teslimden Önce Ayıp Nedeniyle Telef Olması 213 2- Eserdeki Ayıbın Teslimden Sonra Telefe Neden Olması 214 B- Ayıplı Eserin Umulmayan Olay (Kaza) Nedeniyle Telef Olması 216 1- Ayıplı Eserin Umulmayan Olay (Kaza) Nedeniyle Teslimden Önce Telef Olması 217 2- Ayıplı Eserin Teslimden Sonra Umulmayan Olay (Kaza) Nedeniyle Telef Olması 218 a-Genel Olarak 218 b- İş Sahibinin Ayıptan Doğan Haklarını Kullanması 219 C- Eserdeki Ayıba Umulmayan Olayın (Kazanın) Neden Olması 221 1- Ayıbın Doğumuna Neden Olan Umulmayan Olayın (Kazanın) Eserin Tesliminden Önce Olması 222 a- Müteahhidin Eserdeki Ayıbı Teslimden Önce Giderme Hakkının Olması 222 b- Müteahhidin Eserdeki Ayıbı Teslimden Önce Giderme Yükümlülüğünün Bulunması 223 16 aa- Genel Olarak 223 bb- Ayıbın Giderilip Eserin Teslimi 223 cc- Ayıb Giderilmeden Telef Olan Eserin Teslimi 224 2- Umulmayan Olay (Kaza) Nedeniyle Oluşan Eserdeki Ayıbın Teslimden Sonra Doğması 226 §. 3- Eserin Telef Olması İle Müteahhidin Ücret Alacağının Karşılaştırılması (BK. mad. 368 ile 365-366 ve 367 Arasındaki İlişki) 226 I- Götürü Ücret Kuralı İle Eserin Telef Olması Arasındaki İlişki (BK. mad. 368 ile 365) 226 A-Genel Olarak 226 B- Götürü Ücretin Uyarlanması (Arttırılması) 228 1- Götürü Ücretin Arttırılma Nedenleri 228 a- Genel Olarak 228 b- Götürü Ücretin Arttırılma Şartları 229 aa- Olağanüstü Hallerin Ortaya Çıkması 229 bb- Olağanüstü Durumun Eserin İfasını Aşırı Güçleştirmesi 230 cc- Olağanüstü Hallerden Müteahhidin Sorumlu Olmaması... 231 dd- Tarafların Aksine Anlaşma Yapmamış Olmaları 231 2- Götürü Ücretin Arttırılabilirliğinin Sonuçları 231 a- Ücret Artışına Karar Verilmesi Hali 232 b- Sözleşmenin Fesh Edilmesi 232 aa- Olağanüstü Halin Eserin Teslimden Önce Telef Olmasına Neden Olmaması 233 bb- Olağanüstü Halin Eserin Telef Olmasına Yol Açması 233 II- Teslimden Önce Telef Olan Eserin Ücretinin Belirlenmemiş veya Yaklaşık Olarak Belirlenmiş Olması (BK. mad. 368 ile 366 Arasındaki İlişki) 235 A- Yaklaşık Ücret ve Eserin Teslimden Önce Telef Olmasının İlişkisi 235 B- Ücretin Önceden Kararlaştırılmamış Olması ve Eserin Umulmayan Olay (Kaza) Nedeniyle Telef Olması 237 C- Yaklaşık ve Sonradan Belirlenen Ücret Halinde Ücretin Arttırılması ve Sözleşmenin Feshi Arasındaki İlişkinin (BK. mad. 366 ve 365) Karşılaştırılması 238 17 D- Masrafların Yaklaşık Tespiti ile Eserin Teslimden Önce Telef Olması Arasındaki İlişkinin (BK. mad. 367 ile BK. mad. 368′in) Karşılaştırılması 239 E- Ücret Artış Kaydı Olması Halinde BK. mad. 368′in Uygulanırlığı.... 242 1- Genel Olarak 242 2- Eserin Telef Olması Halinde Ücret Artış Kaydının Uygulanırlığını Savunan Görüş 242 3- Eserin Telef Olması Halinde Ücret Artış Kaydının Uygulanması İçin Taraf İradelerine Bakan Görüş 243 4- Görüşümüz 244 SONUÇ 254