Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Endüstriyel Tasarım Hakkı ve Tazminat Davaları

Endüstriyel Tasarım Hakkı ve Tazminat Davaları

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
124
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-8875-60-4

65,00 TLÖNSÖZ 2000-2003 yılları arasında devam ettiğim yüksek lisans çalışmamın üç yıl ara¬dan sonra güncelleyerek, bilimsel bir eser olarak yayınlanmasını görmek, yapmış ol¬duğum çalışmayı konuyla ilgili herkesle paylaşmamı sağlayacağına olan inancım nedeniyle beni çok mutlu etmekte. Uzun ve yoğun geçen bir çalışma sürecinde beni hiç yalnız bırakmayan ve benden desteklerini esirgemeyenlerin de bu esere katkıla¬rı yadsınamayacak kadar büyük. Başta yabancı olduğum ancak içine girdikçe çalışmaktan çok büyük keyif aldı¬ğım ′Endüstriyel Tasarım Hakkı′ konusunun seçiminden tezimin tamamlanması aşa¬masına kadar tez danışmanlığımı üstlenerek her konuda bana destek olan, yol gös¬teren, derin bilgisi ve yapıcı eleştiri ve yorumlarıyla konuya daha geniş açıdan bak¬mamı sağlayan ve bu süreçte saat mefhumu olmadan gönül rahatlığıyla arayıp danı¬şabildiğim kıymetli hocam Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK′e bana ve tezime verdiği emek nedeniyle teşekkür eder, şükranlarımı sunarım. Tez jürimde bulunmalarından mutluluk ve gurur duyduğum, engin bilgi ve de¬neyimleriyle konuyla ilgili farklı bakış açılarına sahip olmamı sağlayan hocalarım, Sayın Prof. Dr. Melda SUR′a ve Sayın Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ′e teşekkürü borç biliyorum. Hukuk Fakültesi′nden mezun olup bürosunda stajımı tamamladığım günden bu yana gerek başarılı hukukçu kimliği, gerekse titiz ve mükemmeliyetçi kişiliği ile kendime ortak aldığım, akademisyen olmam konusunda beni yönlendiren, her za¬man ve her konuda destek ve yardımını esirgemeyen, tezimin tamamlandığı günden itibaren yayınlanması için girişimde bulunup beni teşvik eden, kendisini tanımaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğum Sayın Av. Zafer SAKA′ya teşekkür ve şükran¬larımı sunmak istiyorum. Başta eserin kitap olarak yayınını üstlenen Vedat Kitapçılığın sahibi Sayın Vedat CARBAŞ olmak üzere dizgi ve mizampajını yapan Sayın Sami Abbas′a titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Son olarak hayatımın her aşamasında yanımda olup, maddi-manevi her konuda bana destek olan, ilgi ve sabırlarını esirgemeyen en büyük dayanağım aileme sonsuz ve kalpten teşekkürler... A. Ash BlLGlN Ankara, 28.03.2006 Ç.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi V İÇİNDEKİLER I- BÖLÜM TASARIMDAN DOĞAN HAK I. GENEL OLARAK FÃ�KRI VE SINAÃ� HAKLAR 1 TASARIMDAN DOĞAN HAK 1 A- Fikri Haklar 1 B- Sınai Haklar 3 II. ENDÜSTRİYEL TASARIM 3 A- Tanım ve Kavram 3 B- Tasarım Türleri 5 1. İşlevsel ve Estetik Tasarımlar 6 2. İki ve Üç Boyutlu Tasarımlar 6 C- Tarihsel Gelişim 7 1. Bazı Ülkelerde 8 2. Uluslararası Alanda 8 a. Paris Sözleşmesi 8 b. Bern Sözleşmesi 9 c. La Haye Sözleşmesi 10 d. Locarno Sözleşmesi 10 e. TRIPs 10 3. Avrupa Birliği′nde Tasarım 11 4. Ülkemizde 12 D- Hakkın Niteliği 13 E- Benzer Kavramların Farkı 14 1. Patent-Endüstriyel Tasarım Hakkı 14 2. Marka-Endüstryile Tasarım Hakkı 15 3. Faydalı Model-Endüstriyel Tasarım Hakkı 17 4. Coğrafi İşaretler-Endüstriyel Tasarım Hakkı 18 F- Ülkesellik Prensibi 19 G- Tasarım Hakkı Sahibi 19 1. 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre 19 a. Tasarımcı 19 b. Özel Durumlar 21 (1). Hizmet İlişkisi Halinde Hak Sahibi 21 (2). Üniversite Mensuplannın Tasanmlan Üzerinde Hak Sahipliği 23 İÇİNDEKİLER (3). Hizmet ilişkisi Dışında Kalan Sözleşmelerde Hak Sahipliği 23 (i), istisna Akdi 23 (ii). Vekalet Akdi 24 2. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümlerine Göre 25 II. BÖLÜM TASARIM HAKKININ TESCİLİ, HÜKÜMSÜZLÜĞÜ, TÜKETİLMESİ VE SONA ERMESİ I. ENDÜSTRİYEL TASARIM HAKKININ TESCİLİ 27 A- Genel Olarak 27 B- Olumlu Koruma Şartları 28 1. Yenilik 28 a. Kavram 28 b. Yenilik Türleri 30 (1). Mutlak Yenilik - Nisbi Yenilik 30 (2). Sübjektif Yenilik - Objektif Yenilik 31 (3). Basit Yenilik-Nitelikli Yenilik 33 2. Ayırt Edici Nitelik 33 3. Rengin Yeniliğe ve Ayırt Edici Niteliğe Etkisi 36 4. Yenilik ve Ayırt Edici Niteliği Etkilemeyen Durumlar 37 5. Ürün ve Ürün Parçası 39 C- Tescil (Koruma) Dışı Haller 43 1. Kamu Düzeni ve Genel Ahlâka Aykırılık 43 2. Teknik Fonksiyonun Tasarımı Şekillendirmesi 44 II. TASARIM TESCİLİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 47 III. TASARIM HAKKININ TÜKETİLMESİ 49 IV. TASARIM HAKKININ SONA ERMESİ 50 III. BÖLÜM TASARIM HAKKININ KORUNMASI, TASARIM, HAKKINA TECAVÜZ VE TAZMİNAT DAVALARI I. ENDÜSTRİYEL TASARIM HAKKININ KORUNMASI 53 A- Genel Hükümlerle Koruma 54 1. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Koruma 55 a. Kapsam 56 b. Süre 58 c. Açılabilecek Davalar 59 (1). Tespit Davası 59 (2). Men Davası 59 VIII (3). Haksız Rekabet Sonucu Olan Maddi Durumun Ortadan Kaldırılması Davası 60 (4). Tazminat Davası 60 (i). Maddi Tazminat Davası 60 (ii). Manevi Tazminat Davası 61 2. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Hükümlerine Göre Koruma 62 a. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu′na Göre Korumanın Kapsamı 62 b. Korumanın Süresi 65 c. Açılabilecek Davalar 65 3. 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre Koruma 66 a. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname′ye Göre Korumanın Kapsamı 66 b. Korumanın Süresi 70 c. Açılabilecek Davalar 70 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine Göre Koruma 71 1. Tecavüz Kavramı 71 a. Fail 72 b. Tecavüze Uğrayan Alan 72 c. Tecavüz Niteliğindeki Fiil 73 d. Tecavüzün Türleri 74 (1). Doğrudan Tecavüz 74 (2). Dolaylı Tecavüz 75 e. Tecavüzün Oluşmasında Kusurun Rolü 76 2. Tecavüzün Sonuçları 76 a. İhtiyati Tedbir 77 (1). ihtiyati Tedbir Talebi 77 (2). ihtiyati Tedbirin Kapsamı 77 b. Delillerin Tespiti 79 (1). Delillerin Tespiti 79 (2). Tesbiti istenecek Deliller 80 c. Tecavüzün Men′i Davası 80 d. Tecavüzün Ref i Davası 82 (1). Elkoyma (KHK. m. 49/1-d) 83 (2). Şekil Değiştirme ve İmha (KHK. m. 49/1-f) 84 (3). Hükmün ilgililere Tebliği, Kamuya Yayın Yoluyla Duyurulması ve ilanı (KHK. 49/1-g) 84 e. Tesbit Davası 85 f. Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması 86 İÇİNDEKİLER 3. Tecavüzün Giderilmesine Yönelik Talep ve Davalarda Görev ve Yetki 87 4. Davanın Tarafları 88 5. Zamanaşımı 88 6. Korumanın Süresi 88 IV. BÖLÜM 554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME′YE GÖRE TAZMİNAT DAVALARI I. GENEL OLARAK 89 A- DavaKoşulları 89 1. Tasarım Hakkına Tecavüz 90 2. Kusur 91 3. Zarar 93 4. illiyet Bağı 94 B- Tazminat Türleri 96 1. Manevi Tazminat Davası 96 a. Manevi Tazminat Davasının Konusu 96 b. Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi 97 c. Manevi Tazminat Türleri 98 (1). Nakdi Tazminat 99 (2). Diğer Manevi Tazminat Şekilleri 99 2. Maddi Tazminat Davaları 100 a. Maddi Tazminat Davasının Konusu 100 b. Maddi Tazminat Miktarının Belirlenmesi 101 c. Tecavüzü Kanıtlayan Belgeler 106 d. Maddi Tazminat Türleri 107 (1). Aynen Tazmin 107 (2). Nakden Tazmin 107 C- Davanın Tarafları 109 1. Davacı 109 2. Davalı 110 D- Görevli - Yetkili Mahkeme 110 1. Görevli Mahkeme 110 2. Yetkili Mahkeme 112 a. ihtiyati Tedbir Talebinde Yetkili Mahkeme 112 b. Diğer Davalarda Yetkili Mahkeme 112 E- Zamanaşımı 113 SONUÇ 115 X