Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Endüstriyel Tasarım Davaları

Endüstriyel Tasarım DavalarıSayfa Sayısı
:  
241
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

öNSöZ

Globalleşmenin giderek yayıldığı günümüzde, entellektül mülkiyet haklarının bir bölümünü oluşturan sınai hakların (marka, patent, endüstriyel tasarım, ticaret sırları ve diğer ilgili haklar) petrolün 20. asırda servetlerin oluşturulmasında, gösterdiği etkenliği, aynen 21. asırda göstereceği uluslararası alanda yazılmakta ve söylenmektedir.

Bilindiği gibi, sınai haklardan marka hakkı tescil olunur, (re-gistered) patent hakkı ise bahşedilir, (granted) Diğer faydalı model hakkı ile tasarım hakkı\′nın, keşifle meydana çıkarılan bilgiler ve sebeplerinin, toplum ihtiyaçlarının karşılanması yolunda buluş yolu kullanılmasına dayanan, patent\′in yavruları, birer pa-tent\′çik oldukları söylenebilir. Nitekim, tasarımların tescilleri içinde, yeni olması (mevcut bilineni aşması)nın gerektiği gözönüne alındığında, bu ifademizin o kadar yanlış olmadığı görülür.

Bu sebeple, Ülkemizde, uygulamasında, patent hakkının yerinin az olmasına karşın, bu özelliği nedeni ile bu çalışmamızda, patent hakkına da yer vermiş bulunmaktayız.

Marka hakkından farklı olarak, tasarım hakkının tescil yolu ile korunması meselesi, 554 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin çıkarıldığı 1995 yılı öncesinde, mümkün olmamaktaydı. Bu hakkın, sahibinin veya lisans alanın dışında izinsiz kullananlara karşı korunması ancak, haksız rekabete dair genel (başta TTK olmak üzere) hükümlerle mümkün olmaktaydı. Bu nedenle, çalışmamızın sonlarına doğru bu tür düzenlenmeyide el almış bulunmaktayız.

Roma devrine kadar uzanan, marka hakkından farklı olarak, orijini ancak, 18. ve 19. asırlara ulaşan, tasarım hakkının korunmasının tatbikatı ile ilgili olarak, Yüksek Yargıtayın kararları yanında Amerikan ve İngiliz Sistemlerinin bu alandaki uy-gulamalarındanda örnekler vermiş bulunmaktayız.

Av. Ömer CAMCIYAZAR HAKKINDA;

1940 Çarşamba, Kabataş Lisesi 1958, İngiliz Filolojisi 1961, İstanbul Hukuk Fakültesi 1963, Columbia CIniversity 1966.

1964\′de lisans üstü eğitim olanağı bulmak üzere İngiltereye gitti. O yaz orada (Norwich) kaldı. Science Politique Doktorası yapmak üzere üniversite Libre Bruxelles\′ten akseptans alarak
1966\′da Belçika\′ya gitti.


Aynı yıl, Columbia Clniversity\′nin
Avrupalı Hukukçular için Amerikan Hukuku
üzerine düzenlediği pratik çalışma ve
öğrenim programına tam burslu olarak iştirak ederek
\′Certificate of Achievement\′ aldı.İngilizce öğretmenliği
(Taksim Yeni Kolej, 1961 - 1965),
(Beyazıt İstiklal Lisesi 1961 - 1965, 1968 - 1972) yaptı.
1970\′den bu yana serbest avukat (single practitioner).


İstanbul Hukuk Fakültesinde
bitmemiş doktora çalışması olup,
çok sayıda mesleki makalesi,
İstanbul Barosu Dergisi ve
Banka ve İktisadi Yorumlar
Dergisinde yayınlanmıştır.


Boşanma Tazminatı ve yoksulluk Nafakası
(1996 1. Baskı, Aile İçi Şiddet İlavesi ile 2. baskı 1998),
Taşınmaz Kirasında uyarlama Davaları (1997),
Marka Patent Tasarım ve Haksız Rekabet Davaları (1998),
Yabancı Para Borcu Dava ve Takipleri (1999),
Marka Davaları (1999) kitaplarıda vardır.İÇİNDEKİLER


1. BÖLÜM GİRİŞ

■1.1. Entellektuel Mülkiyet Hakkı (intellectual property)
1.2. Sınai Mülkiyet Hakkı (industrial property)
1.3. Sanatsal Mülkiyet Hakkı (artistic property)
1.4. Entellektuel Mülkiyet Haklarının Niteliği
1.5. Entellektuel Mülkiyet Haklarının Korunmasının
Yararları ve Sakıncaları

1.51. Yararları (advantages)
1.52. Sakıncaları (disadvantages)
1.53. Değerlendirme
1.6. Tipleri (types of intellectual property)
1.61. Patent Hakkı (patents)
1.62. Marka Hakkı (trademarks)
1.63. Ticaret Sırları (trade secrets - confidentiality)
1.64. Tasarım Hakkı (designs)
1.65. Kopirayt (copyright)
2. BÖLÜM
TARİHİ GELİŞME
(historical development)
2.1. Patent Hakkı
2.11. Genel Olarak (generally)
2.12. ingiltere\′de
2.13. Amerika\′da
2.14. Ülkemizde
2.2. Tasarım Hakkı (designs)
2.21. Genel Olarak (generally)
2.22. ingltere\′de
2.23. Ülkemizde
2.3. Marka Hakkı (trademarks)
2.31. Eski Mısır ve Mezapotamya\′da
2.32. Eski Yunan ve Roma\′da
2.33. Orta Çağda
2.34. Fransa ve ingiltere\′de
2.35. Endüstri Devriminin Etkisi
2.36. Amerika\′da

3 3 3 4
4 4 5 6 6 6 7 9
10
11

15 15 16 17 17 18 18 18 18 19
19
19
20
20
20
21
III

2.37. Uluslararası Alanda Gelişimi 22
2.38. Ülkemizde Gelişimi 22
2.39. Son Gelişmeler 22
3. BÖLÜM
PATENT HAKKI
(patents)
3.1. Genel Olarak (Tanım Amaç ve Kapsamı 27
3.11. Tanımı (definition) 27
3.12. Amaç (objectives) 27

3.2. Patent Konusu Olabilecek Buluşlar 31
3.3. Patent Verilebilme Şartları 32

3.31. Yenilik (novelty) 32
3.32. Tekniğin Bilinen Durumunun Aşılması (inventive step) 38
3.33. Sanayiye Uygulanabilme Niteliği (industrial application) 38
3.34. Patent Verilemeyecek Konular ve Buluşlar 40
3.35. Buluşu Gerçekleştirenler (inventors) 45

3.4. Patent Verilmesi (patent grant) 52
3.41. Tarifname (disclosure) 52
3.5. Patent Başvurusu ve Patent Üzerinde Hak Tesisi
(assignement and licensing) 59
3.51. Genel Olarak (generally) 59
3.52. Lisans Yoluyla Kullandırılması (licensing) 59

3.6. Patentin Hükümsüzlüğü 64
3.61. Genel Olarak (generally) 64
3.7. Patent Hakkına Tecavüz ve Hukuk Davaları 65

3.71. Patent\′te Tecavüz (infringement) 65
3.72. Patent Hakkına Tecavüz Teşkil Eden Faaliyet Tipleri
(typs of infringing activity) 66
3.73. Hukuk Davaları (civil actions - proceedings) 67
4. BÖLÜM
ENDÜSTRİYEL TASARIM
(industrial design)
4.1. Tasarımın Tescille Korunması (registered designs) 71
4.2. Koruma Şartları (validity) 75
4.21. Genel Olarak (generally) 75

4.211. Yenilik (novelty) 75
4.212. Tasarımdaki Küçük Ayrıntılar (immaterial details) 77
IV

4.213. Ayırdedici Nitelik (distinctiveness) 77
4.214. Yenilik ve Ayırdedici Niteliği Etkilemeyen
Açıklamalar (actions not destructive of novelty) 79
4.215. Ürün (article) 79
4.216. Koruma Dışı Haller 80
4.3. Tasarım Hakkı Sahibi (proprietorship and dealings) 85
4.31. Hak Sahipliği (proprietorship) 85
4.311. Genel Olarak (generally) 85
4.312. KHK\′de Hak Sahipliği 85
4.313. Hizmet ilişkisinde Hak Sahipliği
(employee inventions) 86
4.314. Hizmet Sözleşmesi Dışında Kalan
Sözleşmelerde Hak Sahipliği
(creating a design by contract) 86
4.315. Başvuru Hakkının Devri
(transfer of the right to apply) 87
4.32. Yetkinin Sınırlandığı Durumlar 87
4.321. Giriş (introduction) 87
4.322. Tasarım Hakkının Sınırlandığı Durumlar 87
4.323. Onarım Amaçlı Kullanım 89
4.324. Önceki Kullanımdan Doğan hak (earlier rights) 89
4.33. Hakların Tüketilmesi (exhaustion of rights doctrine) 90
4.331. Giriş (introduction) 90
4.332. Hakların Ülke Dahilinde ve Uluslararası
Alanda Tüketilmesi
(exhaustion of rights internally and externally) 90
4.333. 551 Sayılı KHK\′de Tasarım Hakkının Tüketilmesi 91
4.4. Tasarım Tescili (registration) 92
4.41. Genel Olarak (generally) 92
4.42. Tescil Mercii (registry) 92
4.43. Başvuru Sahibi (the applicant) 92

4.431. Başvuru Sahibi 92
4.432. Korumadan Yararlanacak Kişiler 92
4.44. Tescilin Niteliğe Süresi (registration and term) 93
4.441. Tekli Tescil 93
4.442. Çoklu Tescil 93
4.443. Tasarımın Tarifnamesi
(designation of classes of article or articles) 93
4.444. Tasarımın Açıklanması
(representation of the design) 93
V

VI

4.445. Milletlerarası Anlaşmalara Dayanan
Başvurulardan Doğan Rüçhan Hakları 94
4.45. Tescil Usulü ve İtiraz (registration and appeals) 94
4.451. itiraz 94
4.452. incelenmesi 95
4.46. Enstitü Kararlarına Karşı Dava Açılması (appeals) 95
4.461. Yetkili ve Görevli Mahkeme 95
4.462. Davanın Tarafları 95
4.463. Davanın Konusu 96
4.464. Örnek Kararları 96
4.5. Tasarım Hakkının Devri ve Kullandırılması (property rights) 97
4.51. Tasarım Hakkının Devri (assignment) 97
4.511. Genel Olarak (generally) 97
4.512. KHK\′de Tasarım Hakkının Devri 97
4.52. Tasarım Hakkının Kullandırılması 98
4.521. Giriş (introduction) 98
4.522. Franchising 98
4.523. Lisans Anlaşması (licensing) 99
4.524. Zorunlu Lisans (compulsory license) 105
4.525. Hakkın Devri ve lisans Vermeden
Doğan Sorumluluk 106
4.526. Süresi (düration) 106
4.527. Örnek Davalar (cases) 107
4.6. Tasarımın Hükümsüzlüğü (invalidity) 109
4.61. Genel Olarak (generally) 109
4.62. Yenilik (novelty) 109

4.621. KHK\′de 109
4.622. Öğretide ve Uygulamada 109
4.63. Ayırdedici Nitelik (distinctiveness) 110
4.631. Giriş (introduction) 110
4.632. Test (ölçü) m

4.64. Diğer Koruma Dışı Haller (exceptions) 113
4.65. Hak Sahipliği (authors) 114
4.66. Başvuru Tarihi Daha Önce Olan Başvuru 115
4.67. Hükümsüzlük Kararı ve Etkisi 115

4.671. Genel Olarak (generally) 115
4.672. Görevli ve Yetkili Mahkeme 115
4.673. Hükümsüzlüğün Etkisi 116

4.674. Hükümsüzlüğün ileri Sürülmesi (invalidity) 116
4.68. Sanayiye Uygulanabilme ve Göze Hoş Görünme
(industrial application and eye appeal) 117
4.69. Örnek Davaları (cases) 118
4.7. Tasarım Hakkına Tecavüz (infringement of a registeder design) 122
4.71. Giriş Kapsamı, Tasarım Hakkı Sahibinin Hakları
Tecavüz Eylemi 122
4.711. Giriş (introduction) 122
4.712. Kapsamı (scope of rights given by registration) 122
4.713. Tecavüz Eyleminin Niteliği ve
Özen Borcunun Özelliği 123
4.72. Tasarım Hakkına Tecavüz Şekilleri
(types of infringement) 125
4.721. Tasarım Hakkına Doğrudan Tecavüz
(primary infringement) 125
4.722. Tasarım Hakkına Dolaylı Tecavüz
(secondary infringement) 126
4.723. Ayırımın Pratik Sonucu 127
4.724. iştirak Teşvik Yardım 128
4.725. Elde Bulundurma 128
4.73. Tasarım Hakkına Tecavüzün Belirlenmesi (infringement) 129
4.731. Ürünlerin Karşılaştırılması (comparison) 129
4.732. Farklılık Tipleri (Types of Differences) 131

4.74. Davalı Savunma Nedenleri (defenses) 132
4.75. Örnek Davalar 133
4.76. Paralel İthalat 134

4.761. Giriş (introduction) 134
4.762. Holding Şirketler (holding companies) 135
4.763. İngiltere\′de Paralel İmporting 136
4.764. Avrupa Topluluğunda Paralel İmporting 136
4.765. Amerika\′da Paralel İthalat 137
4.766. Hukukumuzda Paralel İthalat 137
4.8. Tasarım Hakkı Sahibinin Talepleri (remedies) 138
4.81. Genel Olarak (generally) 138
4.82. 554 Sayılı KHK\′de Tasarım Hakkı Sahibinin Talepleri 139
4.83. Taraflar (parties) 139
4.84. Özen Borcu 141
4.85. Yetkili ve Görevli Mahkeme 141
4.86. Deliller (evidence) 144
VII

;^>Lv->i- ;■_,


4.87. Tasarım Hakkı Sahibinin Talepleri 145
4.871. Tecavzünü Men\′i Davası (civil Causes of action) 145
4.872. Tesbit Talepleri (securing evidence) 153
4.873. ihtiyati Tedbir Talebi (injunction) 155
4.874. Gümrüklerde El Koyma (customs prohibitions) 157
4.875. ilgili Diğer Meseleler 157
4.9. Tasarımın Genel Hükümlerle Korunması (passing off) 158

4.91. Giriş (introduction) 158
4.92. Tasarımdan Doğan Hakların Korunması Şekilleri
(types of protection) 158
4.921. Tescille Korunması (registered designs) 158
4.922. Genel Hükümlerle Korunması
(unregistered designs) 159
4.93. Genel Hükümlerle Korunması 163
4.931. Giriş (introduction) 163
4.932. Devletin Müdahalesi (gov. interference) 163
4.933. İktisadi Rekabetin Aldatıcı Hareketle
Suistimali Şekilleri
(forms of injurious falsehood) 164
4.934. iktisadi Rekabetin Hüsnüniyet
Kaidelerine Aykırı Suistimali (passing off) 165
4.935. Hukuki Mesuliyet (liability) 166
4.936. Tasarım Sahibinin Talepleri (remedies) 166
4.937. Yetki ve Görev (jurisdiction) 168
4.94. Örnek Kararlar (cases) 168
5. Yargıtay Kararları 175
6.Appendix 205
6.1. Örnekler 210
6.2. 24.6.1995 Tarih 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 215