Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Danıştay Kararları Işığında Disiplin Cezalarının Yargısal Denetimi

Danıştay Kararları Işığında Disiplin Cezalarının Yargısal DenetimiSayfa Sayısı
:  
251
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0454-5

65,00 TL

 

 Bu çalışmada, disiplin suç ve cezalarına ilişkin düzenlemeler ile memurlara verilen disiplin cezalarının iptali istemiyle açılan davalarda idari yargı yerince yapılacak incelemenin hangi hususlara ilişkin olduğu incelenmiştir.

Bu çalışma yapılırken konular, disiplin cezasının ortaya çıkmasında ilk aşama sayılan soruşturma olurundan başlanılarak disiplin cezasının idari yönden kesinleştiği son aşamaya kadar adım adım ele alınmıştır.

Bu çalışmanın merkezine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan disiplin hükümleri alınmış olmakla birlikte burada anlatılan hususların, aksi düzenlenmedikçe, özel kanunlarına tabi memurlar ile diğer kamu görevlileri hakkındaki disiplin hükümleri açısından da geçerli olduğu söylenebilir.

İki bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde disiplin cezaları, bu cezaların verilmesi sırasında izlenmesi gereken usul kurallarına uygunluğu yönünden incelenmiştir. Bu bölüm, disiplin soruşturmasının yapılması aşamasında uyulması gereken usul kuralları ve disiplin cezasının verilmesi aşamasında uyulması gereken usul kuralları olmak üzere iki kısma ayrılmıştır.

Çalışmanın ikinci bölümünde ise disiplin cezalarının esası hakkında yapılacak incelemenin hangi konulardan ibaret olduğu incelenmiştir. Bu bölümde, 657 sayılı Kanun'da yer alan disiplin suç ve cezalarını tek tek sayarak bunlar hakkında açıklama yapma gereği duyulmamış, bu suç ve cezaların tamamı hakkında geçerli olan meselelere değinilmiştir.

İÇİNDEKİLER

ÖZET9

GİRİŞ17

BİRİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARININ
USUL KURALLARINA UYGUNLUK YÖNÜNDEN
YARGISAL DENETİMİ

BİRİNCİ KISIM
 DİSİPLİN SORUŞTURMASI AŞAMASINDA UYULMASI
 GEREKEN USUL KURALLARI

BİRİNCİ BAŞLIK

SORUŞTURMA OLURU23

1) Soruşturma Olurunu Vermeye Yetkili Makamlar28

2) Soruşturma Olurunun İçeriği ve Niteliği30

3) Ek Soruşturma Oluru31

4) Soruşturma Zamanaşımı35

İKİNCİ BAŞLIK

SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ45

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK

SORUŞTURMA RAPORUNUN DÜZENLENMESİ51

1) Soruşturmanın Yapılması51

2) Soruşturma Raporu58

DÖRDÜNCÜ BAŞLIK

SAVUNMA VE SON SAVUNMA61

1) Savunma61

2) Son Savunma68

BEŞİNCİ BAŞLIK

DİSİPLİN SORUŞTURMALARININ CEZA MUHAKEMESİNDEN BAĞIMSIZLIĞI71

İKİNCİ KISIM
 DİSİPLİN CEZASININ VERİLMESİ AŞAMASINDA
UYULMASI GEREKEN USUL KURALLARI

BİRİNCİ BAŞLIK

DİSİPLİN CEZASINI VERMEYE YETKİLİ DİSİPLİN
AMİRLERİ VE DİSİPLİN KURULLARI79

1)Disiplin Amirlerinin Belirlenmesi79

2)Disiplin Amirlerinin Yetkileri86

3) Disiplin Cezası Almadan Önce Görev Yeri Değişen 
Memur Hakkında Yetkili Disiplin Amirinin Tespiti95

4) Disiplin Kurullarının Belirlenmesi98

a) Yüksek Disiplin Kurulları99

b) Merkez Disiplin Kurulları100

c) İl Disiplin Kurulları ve İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kurulları100

d) Diğer Disiplin Kurulları100

e)Sendika Temsilcisinin Disiplin ve Yüksek Disiplin Kuruluna Katılması100

5) Disiplin Kurullarında Görevlendirilemeyecek ve Toplantıya Katılamayacak Olanlar103

6) Disiplin Kurullarının Yetkileri105

Disiplin Cezası Almadan Önce Görev Yeri Değişen Memur Hakkında Yetkili Disiplin Kurulunun Tespiti120

7) Kurulların Toplantı ve Çalışma Usulüne İlişkin Esaslar122

İKİNCİ BAŞLIK

YETKİ DEVRİ YASAĞI125

ÜÇÜNCÜ BAŞLIK

DİSİPLİN CEZASININ VERİLMESİ AŞAMASINDA KARŞIMIZA ÇIKAN SÜRELER129

1) Ceza Zamanaşımı129

2) İdarenin İç İşleyişine İlişkin Süreler142

DÖRDÜNCÜ BAŞLIK

DİSİPLİN CEZALARINDA ŞEKİL UNSURU145

1) Asli Şekil Şartları146

 Şekil Sakatlıklarının Sonradan Giderilmesi ve 
Disiplin Cezalarının Geri Alınması Sorunu149

2) Tali Şekil Şartları153

BEŞİNCİ BAŞLIK

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINDA KANUNİLİK İLKESİ161

ALTINCI BAŞLIK

DİSİPLİN CEZALARINDA TEKERRÜR169

1) Özel Tekerrür169

2) Genel Tekerrür174

Bir Derece Hafif Cezanın Uygulandığı Durumlarda Tekerrüre 
Esas Alınacak Cezanın Tespiti179

Tekerrüre Esas Alınamayacak Disiplin Cezaları181

YEDİNCİ BAŞLIK

BİR DERECE HAFİF CEZA VERİLMESİ185

SEKİZİNCİ BAŞLIK

DİSİPLİN CEZALARINA İTİRAZ189

İtiraz Üzerine Aleyhe Düzeltme ya da Daha Ağıra Dönüştürme Yasağı196

DOKUZUNCU BAŞLIK

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI201

İKİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN CEZALARININ ESAS YÖNÜNDEN
YARGISAL DENETİMİ

BİRİNCİ BAŞLIK

DİSİPLİN CEZALARININ ESAS YÖNÜNDEN İPTAL EDİLMESİNİ GEREKTİRECEK NEDENLER205

1) İsnat Edilen Eylemin Gerçekleşmemiş Olması205

2) 
Yorum yapabilmek için üye girişi yapmalısınız, üye değilseniz tıklayınız...