Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Cumhuriyet Savcısının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi

Cumhuriyet Savcısının Kamu Davasını Açmada Takdir YetkisiSayfa Sayısı
:  
194
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-975-02-2963-3

59,90 TL

Sunuş

    Akademik hayat özveriyi, çalışmayı, ilkeli olmayı, sevgi ve saygıyı gerekti­rir. Sevgili kardeşim Serkan Meraklı Anabilim Dalımızda asistan olmak isteğini bana ilettiğinde hiç düşünmedim. Çünkü bu niteliklerin tümüne sahip olduğunu biliyordum. Hatta sevgili Serkan'da bunlara ek olarak sabrın da olduğunu gör­düm. Çünkü Anabilim Dalımızda bir kadro açılmasını sabırla bekledi. Sanıyo­rum bu sabrı hem onun için hem de Anabilim Dalımız için çok büyük bir ka­zanç oldu. Nitekim önsözünü yazmak gibi onurlu bir görev üstlendiğim eliniz­deki kitap bu kazancın güzel bir ifadesidir.    

Cumhuriyet Savcısının Kamu Davasını Açmada Takdir Yetkisi başlıklı bu çalışma 2004 tarih ve 5271 sayılı CMK ile hukukumuza ilk defa girmiş bir ku­rumu ele almaktadır. Kanunun 171 'inci maddesi kamu davasını açmada takdir yetkisi başlığını taşımaktadır. Büyük beklentiyle hukukumuza giren bu düzen­leme maalesef beklenen faydayı sağlamamıştır. Özellikle söz konusu takdir yetkisi içinde yer alan 'Kamu davasının açılmasının ertelenmesi' kurumu dar kapsamı nedeniyle hemen hemen hiç uygulama alanı bulamamaktadır. Kaldı ki kapsamı genişletilse dahi savcıların "ellerindeki işi" bir an önce bitirme isteği iddianame düzenleme yönündeki istek ve eğilimi her zaman diri tutmaktadır.

 

 

Ancak tüm bu sıkıntılar savcının kamu davasını açmada takdir yetkisi ku­rumunun koğuşturma mecburiyeti ilkesinin benimsendiği ceza muhakememiz içindeki önemi ve rolünü azaltmamaktadır. Gerçekten mahkemelerin iş yükünün giderek ivme kazanması, dava açılmadan önceki evrede bir şeyler yapılması zorunluluğunu her geçen gün artırmaktadır. İşte savcının kamu davası açmada takdir yetkisinin kapsamının genişletilmesi en başta yapılması gereken işlerden­dir. O halde hukukumuz bakımından da CMK m. 171 hükmü yeniden ele alın­malı, kapsamı değiştirilip, genişletilmelidir. Bu suretle savcıların da muhakeme içindeki etkisi artırılmış olacaktır. Ancak bu yapılırken nasıl bir yol izleneceği tartışmalıdır.

 

  İşte yazar böylesine önemli bir konuyu hemen hemen bütün yönleriyle ele almış, bu alanda ortaya çıkmış olan sorunları büyük ölçüde saptayıp çözümler üretmiş olan bir çalışma ortaya koymuştur. Yazar bu alanda sadece Türkçe ya­zılmış olan eserleri değil, bir yüksek lisans tezi olmasına rağmen Almanca ola­rak kaleme alınmış çok sayıda eseri de başarıyla dilimize çevirerek tezinde ele alma başarısını göstermiştir. Bu çerçevede yazar önce savcılığın muhakeme içindeki konumu ve yapısını irdelemiş, ardından takdir yetkisi kavramını, ilgili ilkeleri, koğuşturma mecburiyeti ile ilişkisini, takdir yetkisinin düzenlenme şekillerini ve CMK'mn bu konuda kabul ettiği sistem ile gösterdiği özellikleri inceledikten sonra nihayet hukukumuzda cumhuriyet savcısına takdir yetkisi tanınan haller ve bu yöndeki önerilere yer vermiştir. Bu yönüyle yazarın başarı­sı sadece konuyla ilgili sorunları isabetli bir şekilde belirleyebilmekle sınırlı kalmamış, yazar özgün kişisel çözüm önerileri de getirebilmiştir. Bu çerçevede eserin hem uygulayıcı hem de yasakoyucu bakımından her zaman yararlanılıp değerlendirilebilecek bir çalışma olma özelliğine sahip olduğu ifade edilmelidir.    

Danışmanlığını yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğum Serkan Me-raklı'yı Türk Hukuku'nda bu alandaki boşluğu doldurmaya aday çalışmasından dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Yazarın benzer başarılı ça­lışmalar yönündeki beklentimi boşa çıkarmayacağına olan inancımı ayrıca ifade etmek istiyorum.

 

 

İzmir, 10 Mayıs 2014

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD Bşk.1


 

 

 

Önsöz

    Bu çalışma 19.07.2011 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ, Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK ve Doç. Dr. Mine AKKAN'dan oluşan jüri tarafından oybirliği ile kabul edilen yüksek lisans tezinin gözden geçirilmiş halidir.    

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Türk Hukuku'na kazandırdığı önemli yeniliklerden bir tanesi de Cumhuriyet savcısına kamu davası açma hu­susunda takdir yetkisi tanınması olmuştur. Bu sayede ceza takibatı sisteminde çok yönlü yararlar elde edilmesi amaçlanmıştır. Fakat, bu yararların elde edile­bilmesi elbette ki uygulamacıların bu konuda gösterecekleri hassasiyet ile mümkündür. Dolayısıyla bu hassasiyetin uygulamada ortaya çıkabilmesi de Cumhuriyet savcısına takdir yetkisi tanınmasının daha çok tartışılması ile müm­kün olabilir. Bu sebeple bu yönde tartışma ortamının oluşmasının önünün açıl­ması gerekmektedir.

 

 

Günümüzde, Cumhuriyet savcısının kamu davası açma yetkisi ele alındığın­da, bu daha çok kovuşturma mecburiyeti ilkesi ekseninde değerlendirilmekte; Cumhuriyet savcısına bu konuda takdir yetkisi tanınmasının gerekliliği; eğer ge­rekiyor ise sınırları gibi hususlar ise maalesef çok fazla tartışılmamaktadır. Cum­huriyet savcısı kural olarak kovuşturma mecburiyeti ilkesi ile bağlı olduğu için bu bağlılığın özünü zedelemeksizin ne ölçüde Cumhuriyet savcısına takdir yetkisi verilmesi gerektiği konusu, üzerinde durulması gereken önemli bir husustur.

 

 

Bu çerçevede çalışmamızın konusunu Cumhuriyet savcısının kamu davası­nın açılmasında takdir yetkisi oluşturmaktadır. Çalışmamız üç bölüme ayrıl­maktadır:

 

Buna göre ilkbölümde Cumhuriyet savcısı bir muhakeme makamı olarak incelenecek ve özellikle kamu davası açma yetkisi üzerinde durularak ilerleyen bölümlerde karşılaşılacak sorunların çeşitli noktalarına ışık tutulmuş olacaktır. İlk bölümde buna bağlı olarak, savcılık makamının muhakemedeki konumu ve savcılık makamının yapısı ile ilgili ilkeler ele alınacaktır.

  İkinci bölümde öncelikle takdir yetkisi kavramı incelenecek; bunun ardın­dan ise ilgili ilkeler olan kovuşturma mecburiyeti ilkesi ve maslahata uygunluk ilkesi ele alınacak, daha sonra ise kovuşturma mecburiyetinin sınırlandırılabilirligi ekseninde Cumhuriyet savcısına takdir yetkisi tanınmasının mümkün olup olmadığı ve mümkün ise hangi kapsamda mümkün olduğu tartışılacaktır. Bu tartışmanın ardından maslahata uygunluk ilkesinin ve Cumhuriyet savcısına kovuşturma mecburiyeti ilkesi yanında istisna olarak tanınan takdir yetkisinin ceza muhakemesi kanunlarında düzenlenme şekillerine ve CMK'daki düzen­lenme şekline değinilecektir. Son olarak ise Cumhuriyet savcısına tanınacak takdir yetkisi bakımından özellik gösteren haller değerlendirilecektir.    

Nihayet üçüncü bölümde ceza muhakemesi hukukunda Cumhuriyet savcı­sının takdir yetkisine dayalı olarak kamu davası açmayabileceği haller ve bu yöndeki öneriler ortaya konmaya çalışılacaktır.     Son olarak bu çalışmada doğrudan ya da dolaylı şekilde emeği geçenleri burada anmadan ve onlara borçlu olduğum teşekkürleri sunmadan geçemem.    

Öncelikle bu çalışmanın konusunu öneren, çalışmanın yazımı aşamasında her zaman sorularıma kapısı açık olan, beni her zaman özenle ve sabırla dinle­yerek sorularım hakkında görüşlerini benimle paylaşma nezaketini gösteren, eleştirileri ile çalışmama çok önemli katkılarda bulunan, bana her konuda değer­li desteğini hissettiren ve bu çalışmanın kitap haline gelmesine yönelik olarak beni teşvik eden saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK'e şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Öte yandan bu çalışma­nın yayımlanması suretiyle kürsüsünde araştmTia görevlisi olarak yer almaktan her zaman onur duyduğum ve her zaman onur duyacağım değerli bilim insanı hocam Sayın Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK'e çalışmamı ithaf etmenin onurunu yaşıyorum.

 

 

Yüksek lisans tezimin jürisinde yer almasına yönelik istirhamımı kabul ederek yüksek lisans tez jürimde yer alma inceliğini gösteren, çalışmamı büyük bir özenle ayrıntılı bir şekilde okuyarak derinlikli ve yapıcı eleştirileri ile çalış­mama çok önemli katkılarda bulunan saygıdeğer hocam Sayın Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ'a değerli yardımları ve katkıları için şükranlarımı sunarım.

 

 

Kıymetli hocam Doç. Dr. Mine AKKAN'a yüksek lisans tez jürimde yeti alma nezaketini gösterdiği için ve çalışmama özel hukuk bakış açısı ile değerlij ve önemli katkılarda bulunduğu için teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

 

  Öte yandan bir üyesi olmanın her zaman onurunu ve mutluluğunu yaşadı-ğım Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı'ndaki değerli hocalarım Sayın Yrd. Doç. Dr. Behiye EKER KAZANCI'ya, Sayın Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ'e, Sayın Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN'a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Pınar BACAKSIZ'a ve Sayın Arş. Gör. İlker TEPE'ye sunmuş oldukları huzurlu çalışma ortamı, her zaman vermiş oldukları destek ve gerek bu çalışmama gerekse de diğer çalışmalarıma sağla­dıkları katkıları için; değerli kürsü kardeşlerim Arş. Gör. Mehmet Emre YIL­DIZ'a, Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK'e, Arş. Gör. Gözde KAZASKER'e ve Arş. Gör. Emine KABAK'a sağladıkları huzurlu çalışma ortamı, dostlukları ve des­tekleri için teşekkür ederim. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türker ERTAŞ'a da gerek bu çalışmanın yazımı aşamasında gerekse bunun haricinde göstermiş olduğu dostluğun ötesindeki kardeşliği için teşekkürlerimi sunarım.    

Bu çalışmanın yazılmasından evvel, yazılması sırasında ve yayımlanması aşamasında tarifi imkansız kıymetli varlıkları ile bana desteklerini kayıtsız şart­sız gösteren değerli annem Özen MERAKLI'ya, babam Suat MERAKLI'ya, ablam Deniz MERAKLI YAYLA'ya ve abim Ahmet YAYLA'ya şükranlarımı sunmayı büyük bir borç bilirim.

 

 

Öte yandan çalışmanın yayımlanması bakımından özverili çalışmaları için Seçkin Yayınevi 'nin değerli çalışanlarına da teşekkürlerimi sunarım.

 

Bonn, 18.02.2014

Serkan MERAKLI

 

İÇİNDEKİLER

    İçindekiler....5
Sunuş..7 Önsöz...9 Kısaltmalar19 Birinci Bölüm BİR MUHAKEME MAKAMI OLARAK SAVCILIĞIN KONUMU VE İLGİLİ İLKELER IŞIĞINDA SAVCILIK MAKAMININ YAPISI SAVCILIK MAKAMININ MUHAKEMEDEKİ KONUMU21 . İLGİLİ İLKELER IŞIĞINDA SAVCILIK MAKAMININ YAPISI25 Savcılık Faaliyetinin Tek Başlılığı İlkesi.25 1. Anlamı.25 2. Savcılık Faaliyetinin Tek Başlılığı İlkesinin Etkileri25 a. Dış Emir Yetkisi25 b. Adalet Bakanı Karşısında Cumhuriyet Savcısının Konumu26 B. Savcılık Faaliyetinin Bütünlüğü İlkesi.29 1. Anlamı.29 2. Savcılık Faaliyetinin Bütünlüğü İlkesinin Etkileri30 a. Ülkemizde Mevcut Hukuki Düzenlemeler Karşısında Uygulanmakta Olan Durum.30 aa. İç Emir Yetkisi30 bb. Astın Adli Faaliyeti Yerine Getirmedeki Özerkliği32 cc. Üstün (Cumhuriyet Başsavcısının) Konumu.33 dd. Emir Verme Yetkisinin Sınırları34 aaa. Kovuşturma Mecburiyeti ilkesi.34 bbb. Cumhuriyet Savcısına Takdir Yetkisi Tanınan Haller34 ccc. Hukuka Aykırı Emir35 ddd. Duruşma Savcısının Duruşmadaki Faaliyetine ilişkin Olarak Emir Verilebilmesi Hususu.35 b. Ülkemizdeki Mevcut Uygulamaya ilişkin Eleştirilerimiz36 İkinci Bölüm TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI, İLGİLİ İLKELER, KOVUŞTURMA MECBURİYETİNİN SINIRLANDIRILABİLİRLİĞİ, TAKDİR YETKİSİNİN DÜZENLENME ŞEKİLLERİ, KANUNUMUZUN KABUL ETTİĞİ SİSTEM VE TAKDİR YETKİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR I. TAKDİR YETKİSİ KAVRAMI.45 II. İLGİLİ İLKELER.48 A. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi48 1. Terim.48 2. Anlamı.50 3. Görev Dışında Öğrenilen Suç Hususu53 B. Maslahata Uygunluk İlkesi.55 1. Terim.55 2. Tarihî Gelişimi56 3. Anlamı.58 III. KOVUŞTURMA MECBURİYETİ İLKESİNİN SINIRLANDIRILABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER.62 A. Kovuşturma Mecburiyetinin Kağıt Üstünde Kaldığı Eleştirisi62 B. Cumhuriyet Savcısının Siyasî Etki Altına Alınması İhtimali.64 C. Hukuk Devleti ilkesinin Gerçekleştirilmesi.67 1. Genel Olarak67 2. Kanun Önünde Eşitlik İlkesi.67 3. Erkler Ayrılığı ilkesi70 4. Ceza Kanunlarının Belirliliği İlkesi73 5. Kanunsuz Ceza Olmaz İlkesinin (Nullum Crimen Sine Lege) Diğer Yüzü Olup Olmadığı.76 D. Hukuk Politikası Mülahazaları.77 1. Genel Olarak77 2. Cezalandırmanın Genel Önleme Amacı.77 3. Cezalandırmanın Özel Önleme Amacı.80 4. Mağdurun Menfaatlerini de Göz Önüne Alarak Onun Tatmin Edilmesi Amacı82 E. Adliyenin İşyükünün Azaltılmasının Sağlanması85 F. Ceza Hukukunun Son Çare Olma Özelliği.86 G. Ölçülülük İlkesi.89 H. Ara Değerlendirme91 IV. CUMHURİYET SAVCISINA TANINAN TAKDİR YETKİSİNİN MUHAKEME KANUNLARINDA DÜZENLENME ŞEKİLLERİ VE KANUNUMUZUN KABUL ETTİĞİ SİSTEM.96 A. Maslahata Uygunluk İlkesinin Kural Olduğu Haller.96 B. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin İstisna Olarak Kabul Edildiği Haller100 C. Kanunumuzun Kabul Ettiği Sistem.104 V. TAKDİR YETKİSİ BAKIMINDAN ÖZELLİK GÖSTEREN HUSUSLAR.105 A. Cumhuriyet Savcısına Kamu Davası Açma Konusunda Takdir Yetkisi Tanıyan Hükümlerin Mutlaka Kanun ile Düzenlenmesi Gerekliliği.105 B. Kabahatlerin Takibatı Bakımından Kovuşturma Mecburiyetinin Geçerli Olup Olmadığı Sorunu.106 C. Cumhuriyet Savcısına Kamu Davasının Açılması Bakımından Tanınan Takdir Yetkisi ile Şahsî Dava Arasındaki İlişki107 Üçüncü Bölüm HUKUKUMUZDA CUMHURİYET SAVCISINA KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİ TANINAN HALLER VE BU YÖNDEKİ ÖNERİLERİMİZ I. HUKUKUMUZDA CUMHURİYET SAVCISINA KAMU DAVASININ AÇILMASINDA TAKDİR YETKİSİ TANINAN HALLER109 A. Genel Olarak109 B. Maddî Ceza Hukukuna Dayanan Takdir Yetkisi110 1. Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanmasını Gerektiren Koşulların Varlığı (CMK m. 171/1)110 a. Türk Ceza Kanunu'nda Etkin Pişmanlık Kavramı.110 b. Etkin Pişmanlığın Varlığına Dayanılarak Kamu Davası Açılmayabilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar111 aa. İşlenen Fiil Bakımından Türk Ceza Kanunu Özel Hükümler içerisinde Etkin Pişmanlık İle ilgili Düzenleme Mevcut Olmalıdır111 bb. Fail Bizzat Pişmanlık Göstermiş Olmalıdır.111 cc. İşlenen Fiil İle İlgili Olarak Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Faile Hiç Ceza Verilmemesini Gerektirmelidir.113 c. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin Türk Ceza Kanunu m. 184/5'te Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Bakımından Uygulanabilirliği.114 d. Cumhuriyet Savcısına Tanınan Takdir Yetkisinin Türk Ceza Kanunu m. 221'de Düzenlenen Etkin Pişmanlık Hükmü Bakımından Uygulanabilirliği 115 2. Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığı (CMK m. 171/1)115 a. Şahsî Cezasızlık Sebebi Kavramı115 b. Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığına Dayanılarak Kamu Davası Açılmayabilmesi için Gerekli Olan Şartlar.117 3. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1'e İlişkin Ortak Açıklamalar120 a. Hükmün Anlamı ve Amacı.120 b. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1'de Cezayı Kaldıran Şahsî Sebep Olarak Etkin Pişmanlık veya Şahsî Cezasızlık Sebebinin Varlığından Başka Herhangi Bir Kritere Yer Verilmemiş Olmasının Sakıncalı Olup Olmadığı Hususu121 c. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1'de Yer Verilen Düzenlemenin Kıyas Yoluyla Faile Ceza Verilmemesini Gerektiren Diğer Sebeplere de Uygulanabilirliği Sorunu123 d. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1'e Dayanarak Kamu Davası Açılmayan Hallerde Cumhuriyet Savcısının Vereceği Karar124 e. Cumhuriyet Savcısının Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1'e Dayanarak Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verdiği Hallerde Ayrıca Müsadere Talebinde Bulunabilmesi Hususu125 f. Suçların içtimai Halinde Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1'in Uygulanabilirliği126 g. Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisine Dayanarak Vereceği Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Kesin Hüküm Niteliğinde Olmaması126 h. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1'in Cumhuriyet Savcısına Takdir Yetkisi Tanıyan Diğer Düzenlemeler ile İlişkisi128 ı. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1'e Dayanılarak Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı İtiraz Olanağının Bulunmadığı Hususu.128 C. Muhakeme Hukukuna Dayanan Takdir Yetkisi: Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumu (CMK m. 171/2- 5).132 1. Hükmün Anlamı ve Amacı.132 2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Anayasa'ya Aykırı Olup Olmadığı Hususu135 3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Düzenlenme Şekilleri137 4. Koşulları.138 a. Objektif Koşul (Suç Bakımından 138 aa. İsnat Edilen Suç Soruşt_-_ ~îî . e « : . -işturulması Şikayete Bağlı Bir Suç Olmalıdır (CMK m. 171/2)138 bb. isnat Edilen Suç Üst Sm - 5-- . eI = -= Az Süreli Hapis Cezasını Gerektiren Suçlardan Otralafcr(CM( m. 171/2)138 b. Sübjektif Koşul (Şüpheli Bakımından).140 aa. Genel Olarak140 bb. Şüpheli Daha Önce Kasıtlı Bir Suçtan Dolayı Hapis Cezası İle Mahkûm Olmamış Bulunmalıdır (CMK m. 171/3- a)140 cc. Yapılan Soruşturma Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Halinde Şüphelinin Suç İşlemekten Çekineceği Kanaatini Vermelidir (CMK m. 171/3- b).141 dd. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Şüpheli ve Toplum Açısından Kamu Davası Açılmasından Daha Yararlı Olmalıdır (CMK m. 171/3- c).142 ee. Suçun İşlenmesiyle Mağdurun veya Kamunun Uğradığı Zarar Aynen iade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin Suretiyle Tamamen Giderilmelidir (CMK m. 171/3-d)144 aaa. Zararın Türü144 bbb. Üçüncü Kişilerin Zararın Giderilmesine Etkisi145 ccc. Zararın Tespit Edilmesi146 5. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171'de Yer Verilen Koşullar Aranmaksızın Kamu Davasının Açılmasının Ertelenebileceği Haller146 a. Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171'de Yer Verilen Koşullar Aranmaksızın Kamu Davasının Açılmasının Ertelenebileceği Suç Tipleri.146 b. 6352 Sayılı Kanun'da Öngörülen Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Uygulama Koşulları.148 6. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Uzlaşma Hükümleri ile ilişkisi.149 7. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi- Önödeme ilişkisi.151 8. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararını Verecek Makam.152 9. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenme Süresi.153 10. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Denetimi153 11. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonucu154 12. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Kaydedilmesi155 13. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilen Hallerde Cumhuriyet Savcısının Ayrıca Müsadere Talebinde Bulunabilmesi Hususu.155 14. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesine ilişkin İstatistikî Verilerin Değerlendirilmesi156 . CUMHURİYET SAVCISINA TAKDİR YETKİSİ TANINMASI YÖNÜNDEKİ ÖNERİLERİMİZ.159 Ceza Muhakemesi Kanunu m. 171/1 Bakımından.159 1. Cumhuriyet Savcısının Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararına Karşı itiraz imkanı Getirilmelidir.159 2. iddianamenin Kabulü ile Duruşma Evresi Arasında Mahkemeye de Düşme Kararı Verme Yetkisi Tanınmalıdır160 B. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Bakımından161 1. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Sadece Takibi Şikayete Bağlı Suçlarla Sınırlı Olarak Uygulanmaktan Çıkarılmalıdır161 2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Koşulları Arasında Hapis Cezası ile Birlikte veya Seçimlik Olarak Adlî Para Cezası Öngörülen Hallere de Açıkça Yer Verilmelidir.162 3. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kurumlarının Koşulları Arasında Yeknesaklık Sağlanmalıdır162 4. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi İle Önödeme Kurumlarının Sınırları Birbirlerinden Keskin Bir Şekilde Ayrılmalıdır163 5. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararı Verilen Haller Bakımından Suçtan Zarar Görene Şahsî Dava Açma İmkanı Tanınmalıdır 163 6. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumunun Sınırlarının Daha Fazla Genişletilmesi Yerine Kovuşturmanın Ertelenmesi Kurumuna Yer Verilmelidir.164 C. Cumhuriyet Savcısı Dışındaki Kurum ve Kişilere Tanınan Takdir Yetkisi Bakımından166 D. Yurtdışında İşlenen Suçlar Bakımından.167 Sonuç169 Kaynakça.183 Kavramlar Dizini193