Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (150)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Elkoyma

Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve ElkoymaSayfa Sayısı
:  
180
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0460-6

55,00 TL


Ceza Muhakemesi Hukukunda Arama ve Elkoyma


Uğur ORAN


2019/09 1. Baskı, 180 Sayfa


ISBN 978-605-05-0460-6


İÇİNDEKİLER


KISALTMALAR13


GİRİŞ17


BİRİNCİ BÖLÜM


ARAMA VE ELKOYMA ARASINDAKİ İLİŞKİ


VE


BU TEDBİRLERE HÂKİM OLAN İLKELER


I.GENEL OLARAK19


II.KORUMA TEDBİRLERİ OLARAK ARAMA VE ELKOYMA19


III.ARAMA VE ELKOYMAYA HÂKİM OLAN İLKELER21


A. Hukuk Devleti İlkesi21


B. İnsan Haklarına Uygun İşlem Yapma İlkesi23


C. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi24


D. Dürüst İşlem İlkesi25


E. Oranlılık İlkesi25


F. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi26


İKİNCİ BÖLÜM


ARAMA


I. ARAMA KAVRAMI27


II. ARAMANIN AMAÇLARI30


A.Yakalama Amacı30


B.Delil Elde Etme ve Elkoyma Amacı31


1. Delil Elde Etme Amacı31


2. Elkoyma Amacı32


3. Müsadereye Tabi Eşyanın Ele Geçirilmesi Amacı32


III. ARAMANIN ŞARTLARI33


A. Şüphe33


B. Arama Kararı veya Arama Emri37


1. Arama Kararı veya Emrinin Bulunması37


a. Genel Olarak37


b. Hâkim Kararı37


c. Cumhuriyet Savcısının Yazılı Emri39


d. Kolluk Amirinin Yazılı Emri41


e. Arama Kararının veya Emrinin İçeriği43


f. Aramanın Onaylanması46


2. Arama Kararı veya Emri Alınmadan Yapılacak Aramalar46


a. Genel Olarak46


b. Yakalanan Kişinin Üstünün Aranması47


c. Durdurma ve Kontrol Araması48


d. Gıyabi Tutuklama Kararı, Yakalama Emri, Zorla Getirme Kararı ile Aranan Kişinin Yakalanması Amacıyla Yapılacak Arama51


e. Kaçan Kişinin Takibi Sonucunda Girdiği Yerde Arama52


f. Gözaltına Alınan Kişinin Nezarethaneye Konmadan


Önce Üst Araması54


 


g. Hukuka Uygunluk Nedenleri Hâlinde Yapılan 


Aramalar ve Kapalı Yerlerden Gelen Yardım 


Çağrılarına Cevap Verme54


 


C. Aramanın Yapılacağı Zaman ve Süresi57


 


1. Arama Kararının Süresi57


 


2. Aramanın Gündüz Yapılacağı Kuralı58


 


3. Gece Vakti Arama59


 


D. Aramanın Yapılacağı Yer60


 


1. Konut, İş Yeri ve Eklentilerinin Aranması60


 


2. Avukat Bürolarında Arama62


 


3. Üst veya Eşyada Arama63


 


4. Askerî Mahallerde Arama65


 


5. Bilgisayar ve Bilgisayar Kütüklerinde Arama65


 


6. Ceza İnfaz Kurumlarında Arama67


 


7. Nezarethanelerde Arama67


 


8. Özel Güvenlik Görevlilerinin Yaptığı Arama68


 


E. Aramaya Maruz Kalan Kişiler68


 


1. Gerçek Kişiler68


 


a. Şüpheli veya Sanık68


 


b. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Kişiler70


 


c. Sıfatı Nedeniyle Belli Özellikleri Bulunan Kişiler70


 


i. Milletvekilleri70


 


ii. Cumhurbaşkanı71


 


iii.Diplomasi Dokunulmazlığı Bulunanlar72


 


iv.Hâkimler ve Cumhuriyet Savcıları73


 


v.Yüksek Yargı Organlarının Başkan ve Üyeleri73


 


vi.Noterler74


 


vii.Avukatlar74


 


2. Tüzel Kişiler75


 


IV. ARAMANIN İCRASI75


 


A. Aramada Hazır Bulunabilecekler75


 


1. Hâkim veya Cumhuriyet Savcısı75


 


2. Yerin Sahibi veya Eşyanın Zilyedi76


 


3. Arama Tanıkları77


 


4. Yerin Sahibinin veya Eşyanın Zilyedinin Avukatı79


 


5. Baro Başkanı veya Temsilcisi80


 


B. Aramaya Maruz Kalacak Kişiyle İletişime Geçilmesi ve Bilgi Verilmesi80


 


1. Aramaya Maruz Kalacak Kişiyle İletişime Geçilmesi80


 


2. Aramaya Maruz Kalacak Kişiye Bilgi Verilmesi81


 


C. Aramada Zor Kullanma Yetkisi82


 


D. Aramaya Maruz Kalan Kişiye Verilecek Belge82


 


E. Belge veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi83


 


F. Aramada Yapılan Soruşturmayla İlgisi Olmayan Eşyanın Bulunması84


 


V. DEVLET SIRRI İÇEREN BELGELERİN ARANMASI84


 


VI. ARAMANIN SONA ERMESİ86


 


VII. ARAMA İŞLEMİNİN DENETLENMESİ, HUKUKA AYKIRI


 ARAMALAR VE YAPTIRIMI87


 


A. Arama İşleminin Denetlenmesi87


 


B. Aramanın Hukuka Aykırılığı89


 


1. Genel Olarak89


 


2. Hukuka Aykırı Aramanın Ceza Hukuku Bakımından


Sonuçları89


 


3. Deliller Bakımından Sonuçları90


 


C. Hukuka Aykırı Aramada Tazminat Sorumluluğu93


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


ELKOYMA


I. ELKOYMA KAVRAMI99


 


II. MUHAFAZA ALTINA ALMA VE ELKOYMA101


 


III. ELKOYMA VE MÜSADERE103


 


IV. ELKOYMANIN AMACI104


 


V. ELKOYMANIN ŞARTLARI105


 


A. Şüphe105


 


B. Elkoyma Kararı106


 


C. Elkoyma Kararını Vermeye Yetkili Merciler108


 


D. Elkoyma Kararının Şekli ve İçeriği109


 


E. Elkoymaya Konu Olabilecek Bir Eşyanın Bulunması110


 


F. Elkonulması Yasak Olan Eşyaların Söz Konusu Olmaması112


 


1. Elkonulamayan Mektup ve Belgeler112


 


2. Elkonulamayan Devlet Sırrı Niteliğindeki Belgeler114


 


3. Elkonulamayan Basın Araçları115


 


G. Elkoymaya Maruz Kalabilecekler115


 


VI. ELKOYMANIN ÇEŞİTLERİ VE İCRASI116


 


A. Basit (Genel) Elkoyma ve İcrası116


 


B. Özel Elkoyma117


 


1. Basılmış Eserlere ve Basın Araçlarına Elkoyma117


 


2. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma118


 


3. Zorlama Amaçlı Elkoyma122


 


4. Postada Elkoyma124


 


5. Bilgisayar Kütüklerindeki Bilgilere Elkoyma ve Kopya Çıkarma126


 


6. Şirket Yönetimine Kayyım Tayini131


 


7. Bazı Özel Kanunlarda Düzenlenen Elkoyma Türleri135


 


a. Olağanüstü Hâl Kapsamında Elkoyma135


 


b. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında Elkoyma135


 


c. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Elkoyma139


 


d. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu Kapsamında Malvarlığının Dondurulması140


 


e. Bankacılık Kanunu Kapsamında Elkoyma141


 


f. Orman Kanunu Kapsamında Elkoyma143


 


g.Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Elkoyma145


 


h. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Elkoyma147


 


i. Kara Avcılığı Kanunu Kapsamında Elkoyma149


 


j. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Elkoyma150


 


k. Su Ürünleri Kanunu Kapsamında Elkoyma151


 


l. Uyuşturucu Maddelerin Murâkabesi Hakkında Kanun Kapsamında Elkoyma153


 


m. Kabahatler Kanunu Kapsamında Elkoyma155


 


VII. ELKONULAN EŞYANIN MUHAFAZASI VEYA ELDEN 


 ÇIKARILMASI156


 


VIII. ELKOYMANIN SONA ERMESİ159


 


A. Elkonulan Eşyanın İadesi159


 


B. Elkonulan Eşyanın Müsadere Edilmesi163


 


IX. ELKOYMANIN DENETİMİ VE HUKUKA AYKIRI 


 ELKOYMANIN YAPTIRIMI164


 


A. Elkoyma ve Muhafaza Altına Alma İşleminin Denetimi164


 


B. Hukuka Aykırı Elkoymanın Yaptırımı164


 


DEĞERLENDİRME VE SONUÇ167


 


KAYNAKÇA171


 


ÖZET179


 


ABSTRACT180