Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Ceza Hukuku Açısından Kooperatifler ve Kooperatifler de İşlenen Suçlar

Ceza Hukuku Açısından Kooperatifler ve Kooperatifler de İşlenen SuçlarSayfa Sayısı
:  
394
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-464-287-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ 1994 yılında KİT Personelinin ve Kooperatif Görevlilerinin Ceza Sorumlulukları isimli bir çalışmamız olmuştu. Kooperatifler yönünden 1163 sayılı Yasanın 62/son ve ek 2. maddelerinin kısa açıklamalarıyla Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifleri yasalarının konuyu ilgilendiren hükümlerine değinen bu kitabın yetersizliği zamanla ortaya çıktı. Öte yandan, bu çalışma yapıldığı günlerde tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri görevlilerinin ceza sorumlulukları bağlı oldukları yasalardaki değişik düzenlemeler nedeniyle farklı idi. Aradan geçen süre içinde tarım satış kooperatifleriyle ilgili yasalarda değişiklik yapılarak bu fark ortadan kaldırıldı. Bu nedenlerle uygulamadaki gereksinimlere yanıt verebilecek nitelikte ve son yasal düzenlemelere uygun yeni bir çalışma yapma zorunluğu ortaya çıktı. Kitap beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve memurlarının devlet memurları gibi cezalandırabileceği durumları gösteren 1163 sayılı Yasanın 62′son maddesi açıklanmış ve bu görevliler tarafından işlenebilecek olan Ceza Yasamızdaki memur suçlan Türk Ceza Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu başlığı altında incelenmiş ve bu suçlarla ilgili kooperatif görevlileri tarafından işlenmiş çok sayıda Yargıtay kararına yer verilmiştir. İkinci bölümde Kooperatifler Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu başlığı altında 1163 sayılı Yasanın ek 2. maddesindeki suçlar açıklanmış ve bunları ilgilendiren Yargıtay kararlan sergilenmiştir. Üçüncü bölümde Ticaret Yasamızda yazılı ve kooperatif görevlileri için de uygulama olanağı bulunan suçlar Türk Ticaret Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu başlığı altında incelenmiştir. Dördüncü bölümde Özel Yasası Bulunan Kooperatifler başlığı altında tarım kredi ve tarım satış kooperatifleri görevlilerinin ceza sorumluluklarına değinilmiştir. Beşinci ve son bölümde kooperatifleri ilgilendiren yasa, tüzük, yönetmeliklerle ana sözleşme örneklerine yer verilmiştir. Kitabın kooperatif ortak ve görevlilerine, yargıç, savcı ve avukatlara, kooperatiflerde karşılaştığı hukuk dışı işlemlerle zarara uğramış vatandaşlara ve konuya ilgi duyanlara yararlı olması en büyük dileğimiz olacaktır. Ocak 2004 Erol Çetin İÇİNDEKİLER Giriş Genel Açıklamalar A-Kooperatif Nedir, Nasıl Kurulur 19 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları 19 B- Kooperatifin Organları 20 C-Kooperatif Üst Birlikleri 22 Ç-Kooperatifin Memurları 22 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları 23 D-Kooperatif Görevlilerinin Ceza Sorumluluğu 25 Birinci Bölüm Türk Ceza Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu Türk Ceza Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu 29 Soruşturma Yöntemi 33 Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri ve Memurları Tarafından İşlenebilen Memur Suçlan 33 Zimmet 35 Yeni Ceza Kanunu Tasarısındaki Zimmet Suçuyla İlgili Madde ve Gerekçesi 36 Açıklama 37 Nitelikli Zimmet (İhtilas) 42 Cezayı Artırıcı Nedenler 43 Cezayı İndirici Nedenler 44 Kooperatif Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Memurları Tarafından İşlenen Zimmet Suçuyla İlgili Yargıtay Kararlan 47 Ceza Genel Kurulu Kararları 47 Daire Kararları .„ 56 Görevi Savsama 10Î Yeni Ceza Kanunu Tasarısındaki Görevi Savsama Suçuyla İlgili Madde Ve Gerekçesi 101 Açıklama 102 Yargıtay Kararlan 108 Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma 110 Yeni Ceza Kanunu Tasarısındaki Görevde Yetkiyi Kötüye Kullanma Suçuyla İlgili Madde ve Gerekçesi 110 Açıklama 110 Yargıtay Kararlan 1 16 Ceza Genel Kurulu Kararlan 1 16 Daire Kararlan 118 Rüşvet 130 Açıklama 131 Rüşvet Alma 136 Açıklama , 137 a) Fail !37 b) Görev 137 c) Maddi Öğe 137 ee) Rüşvet Anlaşması 138 ff) Rüşvetin Alınması, Vaad Ya Da Taahhüdün Kabul Edilmesi 139 ç) Manevi Öğe 140 Suça Kalkışma 140 Suçların İçtimai 141 Suça Katılma 141 Cezayı Artırıcı Nedenler 142 A)Birinci Ağırlaştırıcı Neden 142 B) İkinci Ağırlaştırıcı Neden 142 C) Üçüncü Ağırlaştırıcı Neden 143 Cezayı İndirici Neden 143 Cezasizhk Nedeni 143 Belgelerde Sahtekârlık 144 Açıklama 144 A)Ceza Yasası Uygulamasında Memur Sayılanlar 145 B) Memurlar Gibi Cezalandırılanlar 145 Yargıtay Karan 146 İkinci Bölüm Kooperatifler Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu Kooperatifler Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu Ek Madde 2...... 149 A-Birinci Fıkra 150 1- Yapı Kooperatiflerinde Genel Kurulca Belirlenen Sayının Üzerinde Ortak Kaydetme 151 2- Çıkarma Kararı Kesinleşmeyen Ortağın Yerine Yeni Ortak Alma 151 Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan 152 3- Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurulca Belirlenen Aylık Ücret, Huzur Hakkı, Risturn ve Yolluk Dışında Hiçbir Ad Altında Başkaca Ödeme Yapılamayacağına İlişkin Kurala Uymama 153 Konu İle İlgili Yargıtay Karan 154 4- Kooperatiflerce Alınması Kararlaştırılan Gayrimenkullerin Alımının, Tapu Devri Ya Da Tapuya Şerh Verilecek Bir Satış Vaadi Sözleşmesiyle Yapılmasına İlişkin Kurala Uymama , 154 5- Kooperatif Yönetici ve Personelinin Kooperatifle Ticari İşlemler Yapmaları 154 Konu İle İlgili Yargıtay Kararı 155 6- Yapılacak İlan ve Reklamlarda Gerçeğe Aykırı ve Yanıltıcı Bilgi Verme Yasağına Uymama.... 155 7- Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkileri Kullanma 155 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları 156 8- Denetim ve İnceleme Elemanlarının İncelemelerine Yardımda Bulunmamak ve İstenilen Belge ve Bilgileri Vermemek 157 Konu İle İlgili Yargıtay Kararı 158 9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Unvanlarını Kullanma 158 Konu İle İlgili Yargıtay Kararlan 158 B-İkinci Fıkra 160 1- Genel Kurulu Toplantıya Çağırmama..... 160 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları 161 2- Ortakların ve Ortak Olmak İçin Başvuranların Anasözleşmede Gösterilen Ortaklık Koşullarını Taşıyıp Taşımadıklannı Araştırma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeme 165 3- Anasözleşmede Açıkça Gösterilmeyen Nedenlerle Ortaklıktan Çıkarma 165 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları 166 4- Denetçilerin İstedikleri Belge ve Bilgileri Vermeme 167 5- Denetim Sonucunda İlgili Bakanlığın Vereceği Emir ve Talimata Uymama 168 C-Üçüncü Fıkra 168 1- Yönetim Kumlu Üyelerinin Seçilme Koşullannı Taşıyıp Taşımadıklannı Araştırmama 168 2- Yönetim Kurulunun Toplantı Nisabını Kaybetmesi Durumunda Boşalan Üyeliklerin Yerine Yedek Üye Çağırmama 169 3- Denetçilerin İnceleme Yükümlülüklerini Yerine Getirmemeleri 170 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları 170 4- Denetçilerin Gördükleri Eksiklerle Yasa ve Anasözleşmeye Aykırı Davranışları İlgili Organa Bildirmemeleri ve Tekliflerini Yazılı Bir Raporla Genel Kurula Sunmamaları 171 Ç-Dördüncü Fıkra 171 Tasfiye Kunılu Üyelerinin Ceza Sorumluluğu 172 Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Para Cezasına Çevrilme Yasağı 173 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları 173 İlgili Bakanlığın Kamu Davasına Katılabilmesi 177 Konu İle İlgili Yargıtay Kararları 178 Ek 2. Madde Uygulamasıyla İle İlgili Genel Nitelikli Yargıtay Kararları 180 Üçüncü Bölüm Türk Ticaret Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu Türk Ticaret Yasasından Doğan Ceza Sorumluluğu 195 1 - Ayın Türünden Sermayeye Değer Biçilmesinde Hile Yapılmasından Doğan Sorumluluk İlk Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Kuruluşta Yolsuzluk Yapılıp Yapılmadığını Araştırmamalarından Doğan Sorumluluk 197 3- Yasal Olarak Tutulması Gereken Defterlerin Hiç Ya Da Yasaya Uygun Biçimde Tutulmamasından Doğan Sorumluluk 198 4- Haksız Rekabetten Doğan Sorumluluk 200 5- Sır Saklama Yükümlülüğüne Uyulamamasından Doğan Sorumluluk 205 6- Sicil Memurunun Çağrısına Karşın Tescil Mükellefiyetinin Yerine Getirilmemesinden Doğan Sorumluluk 206 7- Tescil ve Kayıt İçin Kötüniyetle Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmaktan Doğan Sorumluluk 207 8- Ticari İşletme, Şube ve Ticaret Unvanıyla İlgili Yasal Zorunluluklara Uymamaktan Doğan Sorumluluk 208 9- Beyanname ve Diğer Evrakın Gerçeğe Aykırı Biçimde Düzenlenmesinden Doğan Sorumluluk 209 Dördüncü Bölüm Özel Yasası Bulunan Kooperatifler A- Tarım Kredi Kooperatifleri 213 Soruşturma Yöntemi 214 Yargıtay Kararlan 214 Ceza Genel Kurulu Kararları 214 Daire Kararları 216 B- Tarım Satış Kooperatifleri 218 Soruşturma Yöntemi 219 Yargıtay Kararlan 219 Ceza Genel Kurulu Karan 219 Daire Kararlan 220 Beşinci Bölüm İlgili Mevzuat Kanunlar 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu 227 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 257 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun 271 Tüzükler Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük 281 Kooperatif ve Üst Kuruluşların Genel Kurullarında Bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Tüzük 287 Kooperatif Kontrolörleri ve Kooperatiflerin Kontrolörlükler Üst Kuruluşlar ve İlgili Teşekkül ve Müesseselerce Denetimi Hakkında Tüzük 293 Türkiye Kooperatifleri Danışma Kurulu Tüzüğü 296 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kontrolörler Tüzüğü 299 Yönetmelikler Kooperatifler, Kooperatif Birlikleri, Kooperatif Merkez Birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Muhasebe Yönetmeliği 307 Tekdüzen Hesap Çerçevesi 324 Hesap Planı 324 Su Ürünleri İstihsal Ürünleri Yerlerinin Kiraya Verilmesi Şekline ve Kiralamaya İstekli Kooperatif, Kooperatif Birliği veya Köy Birliklerinde Aranacak Şartlara Dair Yönetmelik 342 Kooperatif Kontrolörlerinin Çalışmaları İle Düzenleyecekleri Raporların Şekilleri Hakkında Yönetmelik 345 Konut Yapı Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi 359 Kooperatif Ortakları İçin Önemli Bilgiler 387