Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi Davaları

Çaplı Taşınmaza Elatmanın Önlenmesi DavalarıSayfa Sayısı
:  
584
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5499-4

125,00 TL

KİTAP HAKKINDA

4721 s. Türk Medeni Kanunu'nun 683. maddesinde düzenlendiği üzere, bir şeye malik olan kimse hukuk düzeninin sınırları içinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik bu yetki kapsamında malını kanuni sınırları içerisinde dilediği gibi kullanmasına engel olana ve malını elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi her türlü haksız elatmanın önlenmesini de dava edebilir. Çünkü mülkiyet hakkı eşyaya bağlı ayni haklardan olup, herkese karşı ileri sürülebilir.
Bu kitapta ayni hak ve zilyetlikle ilgili konular dahil, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi davası tüm yönleri ile ele alınmış, konuya ilişkin açıklama kısmının hemen altında yer alacak şekilde ilgili Yargıtay içtihatlarına, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ve Yargıtayca onanmış ilk derece mahkemesi kararlarına yer verilmiş, örneklerle konunun anlaşılır hale gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca dipnotlarla bazı kavramlar açıklanmış, usul hukukuna ilişkin gerekli açıklamalara yer verilmeye çalışılmıştır.
Konu Başlıkları
    Mülkiyet Hakk – Zilyetlik
    Birlikte Mülkiyet Halinde Elatmanın Önlenmesi
    Elatmanın Önlenmesi Davalarında İspat
    Hüküm Kurulurken Dikkat Edilecek HususlarİÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM:
AYNİ HAK
I. GENEL OLARAK  15
II. SINIRSIZ AYNİ HAK (MÜLKİYET HAKKI)  16
A. Genel Olarak  16
B. Mülkiyetin Kapsamı  20
1. Bütünleyici Parça (mütemmim cüz)  20
a. Bütünleyici Parça Kavramı  20
b. Bütünleyici Parça Sayılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  21
c. Bütünleyici Parça Olmanın Sonuçları  23
d. Ürün (Semere)  25
2. Eklenti  26
a. Eklenti Kavramı  26
b. Eklenti Sayılabilmesi İçin Gereken Koşullar  26
c. Eklenti Olmanın Sonuçları  27
C. Mülkiyetin Çeşitleri  28
1. Ferdi Mülkiyet  28
2. Birlikte Mülkiyet  28
a. Paylı (Müşterek) Mülkiyet (TMK 688–700)  28
aa. Paylı Mülkiyetin Niteliği  28
ab. Paylı Mülkiyette Yönetim  32
ac. Eşyadan Yararlanma ve Kullanma  36
ad. Paydaşların Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu  38
ae. Eşyaya Yapılan Gider ve Yükümlülüklere Katılma  39
af. Eşyanın Korunması Konusundaki Yetkileri  40
ag. Hâkim Müdahalesi  43
b. Elbirliği (İştirak Halinde) Mülkiyet (TMK. 701–703)  43
ba. Elbirliği Mülkiyetinin Niteliği  43
bb. Elbirliği Mülkiyetinin Kurulması  44
bc. Elbirliği Mülkiyetinde Ortakların Hak ve Yetkileri  44
bd. Elbirliği Mülkiyetinin Sona Ermesi  51
D. Taşınmaz Mülkiyeti  51
1. Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı  51
2. Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması  57
a. Aslen Kazanılması–Devren Kazanılması  57
b. Tescille Kazanılması  61
c. Tescilsiz Kazanılması Halleri  67
ca. Miras  68
cb. Mahkeme Kararı (Cebri Tescil Davası)  73
cc. Cebri İcra  78
cd. İşgal  78
ce. Kamulaştırma  78
2. Sınırlı Ayni Haklar  79
İKİNCİ BÖLÜM:
ZİLYETLİK
I. GENEL OLARAK  81
II. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  83
III. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN GERİ VERME SORUMLULUĞU  87
A. Eşyayı İade Borcu  88
B. Ürünleri İade Borcu  88
IV. İYİNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU VE YARARLI GİDERLERİ TALEP HAKKI  90
A. Genel Olarak  90
B. Hapis Hakkı  96
1. Genel Açıklama  96
2. Taşınmazın Haricen Satın Alınması Halinde  102
3. Depo Kararı  113
4. Hapis Hakkı Halinde Yargılama Gideri ve Vekâlet Ücreti  115
V. KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ZORUNLU GİDERLERİ İSTEYEBİLME HAKKI  116
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ÇAPLI TAŞINMAZA ELATMANIN ÖNLENMESİ
I. ELATMANIN ÖNLENMESİNE KARAR VERİLEBİLMESİ İÇİN GEREKEN KOŞULLAR  119
A. Genel Olarak  119
B. Taşınmaza Fiilen Elatılması Koşulu  133
C. Fiili Elatmanın Haksız Olması Koşulu  145
1. Genel Olarak  145
2. Mülkiyet Hakkına Dair Kanundan Kaynaklanan Kısıtlamalar  153
a. Genel Olarak  153
b. Haksız Yapıdan Kaynaklanan Elatmalara İlişkin Düzenlemeler  156
c. Taşkın Yapıdan Kaynaklanan Elatmalara İlişkin Düzenleme  160
d. Komşuluk Hukukundan Kaynaklanan Elatmalara İlişkin Düzenlemeler  170
e. İmar Uygulamasından Kaynaklanan Elatmalara İlişkin Düzenleme  172
3. Malikin Onayına Dayalı Elatma  174
4. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Elatma  181
a. Genel Olarak  181
b. Yükleniciden Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satın Alan Yönünden  186
5. Tapulu Taşınmazların Haricen Satın Alınmasına Dayalı Elatma  193
a. Genel Olarak  193
b. Birlikte Mülkiyette Harici Satış Halinde  214
c. Haricen Satın Alma Savunmasının İspatı  217
6. Kira Sözleşmesine Dayalı Elatma  219
a. Genel Olarak  219
b. Paylı (Müşterek) Mülkiyette  241
c. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette  250
d. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'ndaki Düzenleme  252
7. Tapu Tahsis Belgesine Dayalı Elatma Savunması  254
D. Taşınmaz Üzerindeki Yapının İmara Uygun Olması Koşulunun Aranmaması  263
II. TAPU KAYDININ YERİNDE UYGULANMASI SURETİYLE KAPSAMININ BELİRLENMESİ  264
A. Tapu Kaydının Kapsamı  264
B. Kat İrtifaklı Veya Kat Mülkiyetli Taşınmazlarda Esas Alınacak Proje  277
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
BİRLİKTE MÜLKİYET HALİNDE ELATMANIN ÖNLENMESİ
I. PAYDAŞIN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI  279
A. Paydaşın Diğer Paydaşları Temsil Yetkisi  279
B. Hükmün Taşınmazın Tamamına İlişkin Olması Zorunluluğu  284
C. Davalı Üçüncü Kişinin Yargılama Esnasında Paydaş Olması  286
II. PAYDAŞIN PAYDAŞA KARŞI AÇTIĞI ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI  287
A. Genel Olarak  287
B. Fiili Kullanım Biçimi Oluşmuşsa  297
1. Genel Olarak  297
2. Fiili Kullanım Durumu Oluşan Taşınmazda Pay Satışı  317
C. Paydaşın Kullandığı Veya Kullanabileceği Bir Kısım Varsa  320
D. Paylı Mülkiyetli Taşınmaz Bir Kısım Paydaşlarca Kiraya Verilmişse  328
1. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerliyse  328
2. Kira Sözleşmesi Paylı Mülkiyet Hükümlerine Göre Geçerli Değilse  329
3. Elbirliği Mülkiyetli Taşınmaz Ortağın Katılımı Veya Onayı Olmadan Kiraya Verilmişse  330
E. Hükmün Pay Oranında Kurulması Zorunluluğu  332
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ELATMANIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL HALLER
I. İMAR UYGULAMASI SONUCU OLUŞAN ELATMA  337
A. İmar Uygulaması  337
B. Taşkın Hale Gelen Yapı Açısından  340
II. KORUNMASI GEREKLİ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINDAN KAYNAKLANAN ELATMA  358
III. BOŞANMA İLE AİLE KONUTU NİTELİĞİ SONA EREN TAŞINMAZA ELATMA  359
A. Aile Konutu  359
B. Aile Konutu Niteliği Sona Eren Taşınmaza Elatma  360
IV. ZİLYETLİĞE DAYALI ELATMA  367
V. MUHDESAT ŞERHİNE DAYALI ELATMA VE ŞERHİN TERKİNİ  375
VI. İRTİFAK HAKLARINA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ  382
A. İrtifak Hakkı  382
B. İrtifak Hakkı Çeşitleri  385
1. Şahıs Lehine Tesis Olunan İrtifak Hakları  385
2. İntifa Hakkı  386
a. Genel Olarak  386
b. İntifa Hakkının Kurulması Şekli  388
c. İntifa Hakkı Sahibinin Hakları  389
d. İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri  393
e. İntifa Konusu Eşya Malikinin Hakları  394
f. İntifa Konusu Eşya Malikinin Yükümlülükleri  394
g. İntifa Hakkının Sona Ermesi  395
3. Sükna (Oturma) Hakkı  396
4. Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları  398
5. Diğer İrtifak Hakları  401
a. Üst Hakkı  401
b. Kaynak Hakkı  404
VII. ŞAHSİ HAKKA DAYALI ELATMANIN ÖNLENMESİ  405
ALTINCI BÖLÜM:
ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI
I. HUKUKİ NİTELİĞİ  417
II. GÖREVLİ MAHKEME  422
A. Genel Olarak  422
B. Elatmanın Önlenmesi Davalarında Görevli Mahkeme  429
1. Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalarda  429
2. Tüketici ile Satıcı Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında  433
3. Tacirler Arasındaki Elatmanın Önlenmesi Davalarında  435
4. Boşanma Sonrası Aile Konutu Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında  437
5. Kira İlişkisi Halinde  439
6. Kat Mülkiyeti Kanunu'na Tabi Taşınmazlar Hakkında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davalarında  443
III. YETKİLİ MAHKEME  448
A. Genel Olarak  448
B. Elatmanın Önlenmesi Davalarında Yetkili Mahkeme  455
IV. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASININ TARAFLARI  457
A. Taraf ve Dava Ehliyeti  457
B. Davacı  465
1. Ferdi Mülkiyette  465
2. Birlikte Mülkiyette  472
a. Paydaşlar Arasında Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında  472
b. Üçüncü Kişilere Karşı Açılan Elatmanın Önlenmesi Davasında  474
ba. Paylı Mülkiyette  474
bb. Elbirliği (İştirak) Halinde Mülkiyette  486
3. Sınırlı ayni hak sahipleri  489
4. Kişisel Hak Sahipleri  490
5. Zilyetler  490
6. Hazine  492
7. Belediye  494
8. Köy Tüzel Kişiliği  494
C. Davalı  494
1. Genel Olarak  494
2. Yıkım İstemi Varsa  504
3. Dava Devam Ederken Taşınmaz Devredilirse  513
V. YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ  515
A. Yargılama Giderleri  515
B. Harç  521
1. Genel Olarak  521
2. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  525
C. Vekâlet Ücreti  535
1. Genel Olarak  535
2. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  539
D. Ecrimisil ile Birlikte Açılmışsa Dava Değeri  546
VI. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA İSPAT  546
A. Genel Olarak İspat  546
B. Elatmanın Önlenmesi Davalarında  549
VII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA BEKLETİCİ MESELE  555
VIII. ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVALARINDA KESİN HÜKÜM  565
IX. HÜKÜM KURULURKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR  572
Kaynakça  579
Kavram Dizini  581