Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (150)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Borçlar Hukuku ( Genel hükümler )

Borçlar Hukuku ( Genel hükümler )Sayfa Sayısı
:  
336
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-537-185-6

21,75 TL

ONSOZ

Borçlar Hukuk Genel Hükümlerini içeren bu kitap, özellikle öğrenciler için hazırlanmıştır. Bu itibarla, kitapta Borçlar Hukuku Genel Hükümlerinin bütün konuları ele alınmış, ancak ayrıntılara sınırlı bir biçimde yer verilmiştir. Bu açıdan bakıldığında, bu yapıt araştırıcıların ihtiyacına cevap vermekten ziyade, bir ders kitabı niteliğini taşımaktadır.

Bilindiği gibi Borçlar Kanunu Tasarısı hazırlanmış ve TBMM\′ye sunulmuştur. Tasarının ne zaman kanunlaşacağı bilinmemektedir. Kaldı ki Tasarı incelendiğinde, gerek dil gerek içerik yönünden doyurucu bir nitelik taşımadığı cihetle yasama organının ciddi müdahalesine ihtiyaç göstereceğini ve bu sebeple de zaman alacağını tahmin etmekteyiz. Öte yandan öğrencilerin de önümüzdeki akademik yılda ders kitabına ihtiyaçları olacaktır. TBMM\′deki Tasarı kısa bir süre sonra kanunlaşsa da, bu çalışmanın Borçlar Hukuku açısından bir kaynak teşkil edeceği düşüncesindeyiz. Bu sebeplerle kitabı yayınlamak cesaretini duymuş bulunuyoruz.

Bu kitap, bundan önce yayınlamış bulunduğumuz BORÇLAR HUKUKU (Genel Hükümler) kitabının ikinci baskısını teşkil etmektedir. İkinci baskıyı hazırlarken, konuların gerek doktrin gerek yargı kararları açısından güncel hale getirilmesine dikkat edilmiş ve ayrıca bazı konular daha geniş bir biçimde incelenmiştir. Kitabın öğrenciler için yararlı olmasını dilerim.
.


İÇİNDEKİLER

§ 1. BORÇLAR HUKUKUNA GİRİŞ
(GENEL BİLGİLER) 1
I. BORÇLAR HUKUKUNUN YERİ 1
II. BORÇLAR KANUNU\′NUN KAYNAĞI VE
BORÇLAR KANUNU, MEDENÎ KANUN ve
TİCARET KANUNU ARASINDAKİ
İLİŞKİLER 2
III. BORÇLAR KANUNU\′NUN KAPSAMI 4
IV. BORÇ KAVRAMI 5
V. BORÇLARIN KAYNAKLARI 6
VI. BORÇ İLİŞKİSİNİN NİSPÎ NİTELİĞİ 7
§ 2. HUKUKÎ MUAMELE VE SÖZLEŞMELERDEN
DOĞAN BORÇLAR 9
I. HUKUKÎ MUAMELE (İŞLEM) 9
II. OLAY 9
III. HUKUKÎ FİİLLER 10
IV. HUKUKÎ MUAMELENİN UNSURLARI 13
V. HUKUKÎ MUAMELENİN TÜRLERİ 16
1. Tek Tarafl ı ve Çok Taraf 11 Hukukî Muameleler 16
A. Sözleşmelerin hukukî alanlara göre ayrımı 17
B. Borç doğuran sözleşmelerin taraflara yükledikleri
külfet yönünden ayrımı 17
C. Borç doğuran sözleşmelerin aynî sözleşme-
rızaî sözleşme olarak ayrımı 18
2. İltizamî Muameleler/Taahhüt Muameleleri
(Borçlandırıcı İşlem) ve Tasarruf Muameleleri 19
IX

VI. HAK EHLİYETİ VE FİİL EHLİYETİ 21
1. Genel Olarak 21
2. Fiil Ehliyetinin (Medenî Haklan Kullanma Ehliyetinin) Dereceleri 23
A. Tam ehliyetliler 23
B. Sınırlı ehliyetliler 25
C. Tam ehliyetsizler 25
D. Sınırlı ehliyetsizler 28
VII. HUKUKÎ MUAMELELERİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 29
1. Butlan 29
2. Fesih Kabiliyeti (İptal Edilebilirlik) 31
§ 3. SÖZLEŞMELER 33
I. SÖZLEŞMELERİN YAPILMASI 33
1. İcap 33
A. İcabın hükümleri 34
B. İcabın türleri 36
a. Süreli ve süresiz icaplar 36
b. Hazır olanlar ve gaipler arasında icap 36
c. Umuma karşı yapılmış olan icaplar ve belli
kişilere karşı yapılmış olan icaplar 38
d. İlân suretiyle vuku bulan vaatler 38
2. Kabul 39
3. Taraf İradelerinin Birbirine Uygunluğu 40
4. Sözleşmenin Hükümlerini Doğurduğu Zaman 41
II. SÖZLEŞME YAPMA VAADİ 43
X

III. SÖZLEŞMELERDE ŞEKİL 45
1. Şeklin Yarar ve Sakıncaları 46
2. Borçlar Hukuku Yönünden Şekil 46
A. Şeklin kaynakları 47
a. Kanundan doğan şekil 47
b. Sözleşmeden doğan şekil 47
B. Şeklin türleri 47
C. Yazılı belgelerdeki değişiklikler 49
D. Şekle uyulmamasının sonuçları 50
3. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Yönünden Şekil. 51
IV. SÖZLEŞME SERBESTİSİNİN SINIRLARI 51
1. Sözleşme Serbestisinin Anlamı 51
2. Sözleşme Serbestisinin Sınırları 52
A. Hukuka aykırı sözleşmeler 54
a. Sözleşme serbestisini sınırlayan münferit
hükümler 54
b. Sözleşme serbestisini sınırlayan genel hukuk
kuralları 55
B. Ahlâk kurallarına aykırı sözleşmeler 56
C. İmkânsızlık 56
V. İRADE İLE BEYAN ARASINDA
UYGUNSUZLUK HALLERİ 57
1. Muvazaa 58
A. Muvazaanın tanımı 58
B. Muvazaanın türleri 59
C. Muvazaanın hükümleri 59
XI

D. Muvazaanın ispatı 61
E.Muvazaa kabul etmeyen muameleler 62
F. Muvazaanın benzeri muamelelerden ayrılması 62
2. Hata 63
A. Hatanın tanımı ve şartları 63
B. Esaslı hata halleri 65
C. Hatanın hükümleri 67
3. Hile 68
A. Hilenin tanımı ve şartları 68
B. Hilenin hükümleri 69
4. İkrah 70
A. İkrahın tanımı ve şartları 70
B. İkrahın hükümleri 71
5. Gabin 72
A. Gabinin tanımı ve şartları 73
B. Gabinin hükümleri 73
HAKSIZ FİİL 75
GENEL BİLGİLER 75
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNDA
İSPAT KÜLFETİ 76
HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUNUN TÜRLERİ 76
HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI 80
1. Fiil Unsuru 80
2. Hukuka Aykırılık Unsuru 82
3. Kusur Unsuru 87
4. Zarar Unsuru 92
5. İlliyet Bağı Unsuru 94
V. KUSURSUZ SORUMLULUK 97
1. İstihdam Edenin Sorumluluğu 97
2. Bina Malikinin Sorumluluğu 100
3. Hayvan İdare Edenlerin Sorumluluğu 104
4. Ev Başkanının Sorumluluğu 105
VI. HAKSIZ FİİL DOLAYISIYLA SÖZ KONUSU OLAN
DAVALAR 108
1. Tazminat Davası Dışında Kalan Haksız Fiil
Davaları 109
2. Tazminat Davaları 111
A. Maddî tazminat davası 111
a. Maddî tazminat davasının tanımı
ve mahiyeti 111
b. Maddî tazminat davası türleri 112
c. Maddî tazminat miktarının tespiti 113
d. Maddî tazminat miktarının tespitinde zarara
uğrayanın fiilinin zarara etkisi ve zarara etki
yapan diğer haller 117
B. Manevî tazminat davası 120
a. Manevî tazminat davasının tanımı
ve mahiyeti 120
b. Manevî tazminat davasına ilişkin hükümler... 121
c. Manevî tazminat davasının tarafları 123
d. Manevî tazminat miktarının tespiti 125
VII. ÖZEL TAZMİNAT HALLERİ 126
XIII

1. Adam Öldürme Halinde Tazminat Davası 127
2. Cismanî Bütünlüğün İhlâli Halinde
Tazminat Davası 129
3. Haksız Rekabet Halinde Tazminat Davası 130
4. Şahsi Menfaatlerin Haleldar Olması Halinde Tazminat Davası 132
VIII. ZARARIN MEYDANA GELMESİNE BİRDEN FAZLA
KİMSENİN SEBEBİYET VERMESİ 133
IX. HAKSIZ FİL DOLAYISIYLA AÇILACAK OLAN
TAZMİNAT DAVALARININ TÂBİ OLDUĞU
ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 138
X. CEZA HUKUKU İLE BORÇLAR HUKUKU
ARASINDAKİ İLİŞKİ 140
§ 5. HAKSIZ İKTİSAP 143
I. GENEL BİLGİLER 143
II. HAKSIZ İKTİSABIN TANIMI VE UNSURLARI 145
1. Borçlar Kanunu\′nun 61. Maddesinde Hükme Bağlanmış Olan Haksız İktisaplar 145
2. Borçlar Kanunu\′nun 62. Maddesinde Hükme Bağlanmış Olan Haksız İktisaplar (Borç
Olmayan Şeyin Tediyesi) 147
III. HAKSIZ İKTİSAP DOLAYISIYLA AÇILACAK OLAN
İSTİRDAT DAVASI 148
1. İstirdat Davasına Konu Teşkil Etmeyen Hususlar 149
2. İstirdat Davasının Kapsamı 150
IV. HAKSIZ İKTİSAP DOLAYISIYLA ZAMANAŞIMI 152
§ 6. BORÇLARIN İFASI (ÖDENMESİ) 155
I. GENEL BİLGİLER 155
XIV

II. İFA YERİNE EDİM 156
III. İFANIN BORÇLU TARAFINDAN YAPILMASI 157
IV. İFANIN KONUSU 158

1. Kısmî İfa (Ödeme) 159
2. Konulan İtibariyle BorçTürleri 160
A. Bölünebilir veya bölUnemez borçlar 161
B. Nev\′î borcu-parça borcu 163
C. Seçimlik borç-muhayyer borç 165
D. Para borçları 166
a. Para borçlarında mahsup 168
b. Para borçlarında makbuz veya borç senedi 169
E. Faiz 171
a. Faiz fer\′i haklardandır 173
b. Faiz ile ilgili hükümler 174
c. Kapital faizi 174
V. İFANIN YERİ 183
VI. İFANIN ZAMANI 185
1. Genel Anlamda İfanın Zamanı 185
2. Karşılıklı Taahhütleri Havi Sözleşmelerde İfanın Zamanı 188
VII. ALACAKLININ TEMERRÜDÜ 190
1. Alacaklının Temerrüdünün Tanımı ve Unsurları 191
2. Alacaklının Temerrüdünün Hükümleri 193
VIII. BORÇLARIN İFASINA MANİ OLAN DİĞER
SEBEPLER 195
XV

§ 7. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ 197
I. GENEL BİLGİLER 197
II. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİ HALLERİ 197
III. BORÇLARIN İFA EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI 202
1. Aynen İfa Davası 202
2. Tazminat Davası 205
A. Kusur unsuru yönünden sözleşmeye muhalefet
dolayısıyla açılacak tazminat davasının
özellikleri 206
B. Zarar unsuru yönünden sözleşmeye muhalefet
dolayısıyla açılacak tazminat davasının
özellikleri 207
C. Zamanaşımı yönünden sözleşmeye muhalefet
davasının özelliği 209
IV. YARDIMCI ŞAHISLARIN FİİLİ DOLAYISIYLA
SORUMLULUK 209
1. Genel Bilgiler 210
2. Yardımcı Şahısların Fiilleri Dolayısıyla Sorumluluğun Şartları 211
3. Borçlunun Yardımcı Şahıslara Rücuu 216
4. Yardımcı Şahısların Alacaklıya Karşı Sorumluluğu....216
V. SÖZLEŞMEYE MUHALEFET DOLAYISIYLA SÖZ
KONUSU OLAN SORUMLULUĞU ORTADAN
KALDIRAN HALLER 217
1. Genel Bilgiler 217
2. Sözleşmeye Konan Kayıtla Sorumluluktan Kurtulma .218
3. Mücbir Sebep veya Fevkalâde Hal 220
XVI

A. Eevkalâde hal 221
B. Mücbir Sebep 223
C. Fevkalâde hal veya mücbir sebebin
hüküm ve sonuçlan 224
VI. BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ 224
1. Genel Bilgiler 224
2. Temerrüdün Şartlan 226
3. Temerrüdün Sona Ermesi 227
4. Temerrüdün Hüküm ve Sonuçlan 228
A. Temerrüdün genel sonuçlan 228
B. Temerrüdün para borçlarına ilişkin sonuçlan 229
C. Karşılıklı taahhütleri havi sözleşmelerde
temerrüdün hüküm ve sonuçları 231
§ 8. BORÇLARIN SUKUTU 235
I. GENEL BİLGİLER 235
II. BORÇLARIN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE
SONUÇLARI 236
III. BORÇLAR KANUNU\′NDA BORÇLARIN SUKUT SEBEPLERİ KISMININ DIŞINDA DÜZENLENMİŞ SUKUT SEBEPLERİ 238
IV. BORÇLAR KANUNU\′NUN BORÇLARIN SUKUTU KISMINDA DÜZENLENMİŞ OLAN SUKUT SEBEPLERİ 241
1. Tecdit 241
A. Tecdite ilişkin şartlar 241
B. Tecditin hüküm ve sonuçları 242
2. Takas 243
A. Takasın şartlan 244
XVII

B. Takasın hüküm ve sonuçları 247
3. İfanın İmkânsızlığı 248
4. Talep ve Dava Zamanaşımı 249
A. Talep ve dava zamanaşımı ve bunun benzeri
hallerden farkı 249
B. Zamanaşımı süreleri 252
C. Zamanaşımının cereyanına mani olan sebepler ve
bunun hüküm ve sonuçları 255
D. Zamanaşımının kesilme sebepleri (kat\′ı sebepleri)
ve bunun doğurduğu hüküm ve sonuçlar 256
5. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 258
§ 9. BORÇ İLİŞKİSİNİN ÖZEL DURUMLARI 261
I. BORÇLARIN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ETKİSİ 261
1. Alacaklıya Halef Olma 261
2. Başkasının Fiilini Taahhüt 265
3. Başkası Lehine Şart 269
A. Genel olarak başkası lehine şart 269
B. Sigorta ile temin edilmiş hukukî sorumluluk 270
II. ŞARTA BAĞLI BORÇLAR, TEMSİL VE
MÜTESELSİL BORÇLAR, ALACAĞIN TEMLİKİ
VE BORCUN NAKLİ 271
1. Şarta Bağlı Borçlar 271
A. Taliki Şart (Erteleyici şart) 273
a. Talikî şartın askıda bulunduğu döneme ilişkin
hukukî sonuçlar 274
b. Talikî şart gerçekleştikten sonraki durum 275
B. İnfisahî şart (bozucu şart) 276
XVIII

C. Talikî ve infisahî şartın ortak hükümleri 276
Temsil 277
A. Temsilin türleri 277
a. Doğrudan doğruya temsil 278
b. Dolayısıyla temsil 279
c. Yetkisiz temsil 279
d. Kanundan doğan temsil 282
e. İradî temsil 283
f. Birden fazla kimseye temsil yetkisi
verilmesi 286
B. Mümessilin kendisi ile sözleşme yapması 287
C. Temsil yetkisinin sona ermesi 287
Müteselsil Borçlar 289
A. Genel olarak 289
B. Alacaklılar arasında teselsül 290
C. Borçlular arasında teselsül 294
D. Müteselsil borçların sona ermesi 299
Alacağın Temliki 300
A. Genel olarak alacağın temliki 300
B. Alacağın temlikinin hukukî mahiyeti 301
C. Temlikin türleri 302
D. İradî temlik (nzaî temlik-isteğe bağlı temlik) 304
a. Temlikin konusu 305
b. Temlikin hukukî sonuçları 306
Borcun Nakli 313
A. İç anlamda borcun nakli
(borçtan kurtarma vaadi) 314
B. Dış anlamda borcun nakli
(borcun nakli sözleşmesi) 315
C. Borcun naklinin hukukî sonuçları 316
D. Borcun nakli sözleşmesinin iptali 318
E. Bir malvarlığının veya işletmenin aktif ve
pasifiyle devredilmesi 318
F. İşletmelerin birleşmesi veya şekil değiştirmesi 320
G. Mirasın taksimi veya gayrimenkulun satışı
hallerinde borcun nakli 321
III. TEMİNAT AMAÇLI BORÇLAR 321
I. Cezaî şart 321
A. Cezaî şart kavramı 322
B. Cezaî şartın hükümleri 323
C. Cezaî şartın butlanı ve tenkisi 324
2. Ücret Tevkifi 326
3. Zamanı Rücu (Pişmanlık Akçesi, Cayma Akçesi) 327
4. Pey Akçesi 328