Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Bilgi Edinme Rehberi

Bilgi Edinme RehberiSayfa Sayısı
:  
268
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5202-07-1

60,00 TL

                                                             ÖNSÖZ

Bireylerin kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında idari makamlara başvuruda bulunmaları ve kendileri veya faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi edinme haklarını kullanmaları, demokratik ve şeffaf bir yönetimin gereğidir.

İdare-birey ilişkisinde hukukun üstünlüğünü, demokratikleşmeyi ve saydamlığı sağlayabilmek için, idari faaliyetlerin yürütülmesi sırasında bireysel hak ve özgürlüklere duyarlı davranılması hukuk devletinin en temel niteliğidir.
Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarını düzenleyen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren uygulamadadır.
Demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün gereklerinden olan bilgi edinme hakkı, bireylere daha yakın bir yönetimi, halkın deneti-mine açıklığı, şeffaflığı sağlama işlevlerinin yanı sıra halkın Devlete karşı duyduğu kamu güvenini daha yüksek düzeylere çıkarmada önemli bir rol oynamaktadır.
Demokratik ülkelerde, bilgi edinme özgürlüğü, temel hak ve öz-gürlüklerin kullanılması bağlamında vazgeçilmez temel haklardan biri olarak kabul edilmektedir. Bilgi edinme hakkı, demokratik yönetimin ilk adımı sayılmaktadır.

Bu eser, soru-cevaplar şeklinde işlenmeye çalışılarak Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun kararlarına yer verilmiştir.
Bu çalışmanın tüm ilgililere yararlı olması temennisiyle, saygılarımla.

Mahmut ÇOLAK
 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM SORU CEVAPLARLA 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI

KANUNU

 

1-   4982  sayılı  Kanun  hangi  tarihte   Resmi  Gazete'de   yayımlanmış   ve
yürürlüğe girmiştir?.................................................................................. 3

 1. 4982 sayılı Kanunun gerekçesi nedir?.................................................... 3
 2. 4982 sayılı Kanunun amacı nedir?......................................................... 5
 3. 4982 sayılı Kanun hangi kuruluşların faaliyetlerinde uygulanacaklar?........ 5
5-  4982 sayılı Kanunla 3071 sayılı Kanun kaldırıldı mı? Her iki Kanun
arasındaki fark nedir?.............................................................................. 6
 1. 4982 sayılı Kanunda temel kavramlar nelerdir ve neyi ifade etmektedir? ..6
 2. Bilgi edinme hakkından kimler yararlanır?.............................................. 6
 3. Ülkemizde ikamet eden yabancılar bilgi edinme hakkına sahip midir?....... 7
 4. Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında bilgi edinme kapsamındaki karşılıklılık
  ilkesi çerçevesinde hangi ülkeler bulunmaktadır? Bu ülkelerde bulunan
  vatandaşlarımız bilgi edinme hakkından yararlanabiliyor mu?....................... 7
 
 1. Anayasal hükümleri ve yasalarında bilgi edinme hakkı tanıyan ülkeler
  hangileridir?   Bu   ülkeler   hangi   tarihten   itibaren   bilgi   edinme   hakkı
  kanununu uygulamaktadırlar?.................................................................. 19
 2. Kurum ve kuruluşlar 4982 sayılı Kanun gereğince almaları gereken bilgi
  verme yükümlülükleri nelerdir?................................................................ 20
 
 1. Kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme birimi oluşturulması zorunlu
  mudur?.................................................................................................. 22
 2. 4982 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra diğer kanunların
  aykırı hükümleri uygulanacak mı?............................................................ 23

14-  Gerçek kişiler bilgi edinmeye nasıl başvuru yapacak?.......................... 23


 1. Tüzel kişiler bilgi edinmeye nasıl başvuru yapacak?............................. 23
 2. Bilgi edinme müracaatlarında dikkat edilmesi gereken bir husus nedir?
        23
 3. Merkezi idarenin taşra teşkilatından bilgiler nasıl istenilir?.................... 24
 4. Başvurularda 4982 sayılı Kanun ibaresi yazılması zorunlu mudur?........ 24
 5. Başvuru dilekçelerinde herhangi bir şekil şartı var mıdır?..................... 24
 6. Başvuru dilekçelerinde başvuru tarihi hangi tarihtir?............................ 24
 7. Başvuru dilekçeleri posta yoluyla gönderilebilir mi?............................. 24
 8. Hangi durumlarda matbu bilgi edinme müracaatı formu kullanılması
  zorunludur?............................................................................................ 24
 9. Bilgi edinme başvurusu elektronik ortamda yapılabilir mi?.................... 25
 10. Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular
  nasıl yapılmak ta dır?.............................................................................. 25
 11. Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular
  nasıl yapılmaktadır?................................................................................ 25
 12. Elektronik imzada T.C. kimlik numarası aranır mı?.............................. 25
 13. Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda başvuru tarihi hangi
  tarihtir?................................................................................................. 25
 14. Kurumsal elektronik posta adresi oluşturulması zorunlu mudur?............ 26
 15. Bilgi edinme talebine elektronik ortamda cevap verilebilir mi? Bu yolla
  cevap verilememesi durumunda nasıl bir yol izlenir?.................................. 26
 16. Faks yoluyla müracaat yapılabilir mi?................................................. 26
 17. Engelliler tarafından yapılacak başvurular nasıl yapılmaktadır?............. 26
 18. Bilgi edinmede istenilen bilgi veya belgenin niteliği nasıl olmalıdır?........ 27
 19. Özel bir çalışma gerektiren bilgi veya belgeler bilgi edinme kapsamında
  mıdır?.................................................................................................... 27
 20. Kamu yararını zedeleyecek bilgi/belgeler açıklanır mı?........................ 27

 1. İstenilen bilgi veya belge başka bir kurumu ilgilendiriyorsa nasıl bir yol
  izlenilir?................................................................................................. 27
 2. Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler bilgi edinme
  kapsamında mıdır?................................................................................. 27

37-Başvurular nasıl kabul edilir?.............................................................. 27

38- Başvuru dilekçeleri başka bir birime verilmişse nasıl bir yol izlenir?....... 28

39-   Mevzuatta belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri işleme
alınır mı?............................................................................................... 28

40-    Gerçeğe   aykırı  beyanda   bulunduğu   sonradan   anlaşılan  başvuru
sahiplerinin dilekçeleri işleme alınır mı?.................................................... 28

 1. T.C. kimlik numarası idarelerce sorgulanır mı?.................................... 28
 2. Başvuru dilekçesi kaydedildikten kaç gün içinde dilekçe ilgili birime
  gönderilir?............................................................................................. 28
 3. Başvuruların cevaplandırılması nasıl yapılmaktadır?............................. 29
 4. Bilgi veya belgelere erişim usulü nasıl gerçekleştirilmektedir?............... 29
 5. Gizli bilgileri ayırarak bilgi veya belge verme nasıl yapılacakta?............ 30
 6. Bilgi edinme birimleri diğer birimlerle nasıl çalışır?............................... 30
 7. Başvuru sahiplerine yapılması gereken yükümlülük nedir?.................... 31
 8. İstenen bilgi veya belgeler belirsiz ise ne yapılır?................................. 31
 9. Başvuru dilekçeleri diğer kurum ve kuruluşları ilgilendiriyorsa nasıl bir
  yol izlenilir?............................................................................................ 31
 10. Gizli bilgiler bilgi edinme kapsammda mıdır?........................................ 32
 11. Belgelerin onaylı bir kopyasının verilme zorunluluğu var mıdır?............. 32
 12. Bilgi veya belgenin onaylı kopyasının verilmesi mümkün olmazsa nasıl
  bir yol izlenir?........................................................................................ 32
 13. Bilgiye erişim için ücret talep etme zorunluluğu var mıdır?................... 33
 14. Bilgiye erişim ücreti nasıl belirlenir?................................................... 35

 1. Yıllar itibariyle kopyalama ücretleri ne kadardır?................................. 36
 2. Bilgi veya belgeye erişim süresi kaç gündür?...................................... 36
 3. İstenilen bilgi veya belge kurumun başka biriminde ise erişim süresinde
  bir değişiklik var mıdır?........................................................................... 36
 
 1. Bilgi veya belgeye erişim ücreti idareler tarafından kaç günlük süre
  içerisinde ilgiliye bildirilir?........................................................................ 37
 2. İdareler başvuruları hangi yolla bildirirler? Başvurunun reddi halinde
  idare hangi hususları ilgiliye bildirir?......................................................... 37

60-    Başvuru   sahibi,   müracaatının   reddi   durumunda   itirazı   nereye
yapacaklar?........................................................................................... 37

 1. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeleri kimlerden oluşur?............. 38
 2. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu sadece itirazları mı değerlendirir? 39
 3. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu tarafından kurumlardan hangi bilgi
  veya belgeler istenir?............................................................................. 39
 4. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun görev ve yetkileri nelerdir? ....40
 
 1. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulun toplantı ve karar yeter sayısı
  kaçtır?................................................................................................... 41
 2. Bilgi  Edinme   Değerlendirme   Kurulunda  itirazın  incelenmesi  nasıl
  yapılmaktadır?....................................................................................... 41

67- Bilgi edinme hakkının şuurları nelerdir?............................................... 43

68-   Bilgi edinme mevzuatı gereğince verilmeyecek bilgilerin istenilmesi
durumunda nasıl işlem yapılacaklar?........................................................ 46

 1. Bilgi edinme talebi reddedilen gerçek veya tüzel kişi nasıl hareket eder?
       46
 2. Bilgi edinme uygulamalarını kurumlarda kim denetler?......................... 46
 3. Bilgi edinme hakkına aykırı davranışların müeyyidesi nedir?................. 47

72-   Bilgi  edinme   başvurusu   alınan  bilgi  ve   belgeler  hangi  hallerde
çoğaltılamaz?......................................................................................... 47


 1. Kurumlar bilgi edinme konusunda eğitim sağlayacaklar mı?................. 47
 2. İdareler kendilerine yapılan müracaat sayılarını nereye bildirirler?......... 47

75-   Başvuru   sahiplerinin   arşiv  malzemesi   ve   arşivlik   malzemelerden
yararlanma şartlarını düzenleyen mevzuat hangisidir?............................... 48

 1. BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi) kanalıyla bilgi edinme müracaatı
  yapılabilir mi?......................................................................................... 48
 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında bilgi edinme birimi var
  mıdır?.................................................................................................... 48

78-    Başbakanlığın   Dilekçe   ve   Bilgi   Edinme    Hakkının   Kullanılması
Hakkındaki   2004/12   Sayılı   Genelgenin   bilgi   edinme   hakkı   ile   ilgili
düzenlemeleri nelerdir?........................................................................... 49

 1. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz nasıl yapılır?
  Örnek dilekçe formatı var mıdır?............................................................. 50
 2. Bilgi edinme başvurusu için standart form var mıdır?........................... 52
 3.  

İKİNCİ BOLUM

 

                               ÖRNEK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURUL

KARARLARI

 

 1. Kanunda sayılan istisnalar arasında bulunmadığı anlaşılan bilgilerin
  başvuru sahibinin erişimine açılması hakkında........................................... 57
 2. Başvurunun reddedilmesi halinde bu kararın gerekçesi ve buna karşı
  yapılabilecek başvuru yolları ve sürelerinin belirtilmesi haklan da................ 58

3- İstenecek bilgi veya belgenin niteliği hakkında....................................... 60

 1. Kurum ve kuruluşlar, kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularını
  olumlu ya da olumsuz cevaplandırmaları hakkında..................................... 61
 2. Halen kamunun  erişimine  açık  olmayan ve  istisnalar  arasında  yer
  almayan bilgi ve belgeler hakkında........................................................... 62
 
 1. Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler hakkında........... 64
 2. İstisnalar kapsamında olmayan bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak başvuru
  sahibinin erişimine sunulması hakkında..................................................... 65

 1. Kurum ve kuruluşlar tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge
  için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilmeleri hakkında............... 66
 2. İstisnalar kapsamında olmadıkları değerlendirilen bilgilere başkaca bir
  erişim imkânı bulunuyor  olması,  bilgi verme  yükümlülüğünü  ortadan
  kaldırmadığı hakkında............................................................................. 68

10-   Başvuru sahiplerine verilecek olumsuz cevaplarda ret gerekçesinin
dayandığı Kanun ve Yönetmelik hükümlerinin açıkça ve  gerekçeli bir
şekilde belirtilmesi hakkında.................................................................... 69

 1. Tavsiye ve mütalaa talepleri kapsammda olan itirazın bu kısmının reddi,
  istisnalar kapsammda bulunmayan kısmının başvuru sahibinin erişimine
  açılması hakkında................................................................................... 70
 2. Bilgi veya belgenin yargıya intikal etmiş bir konuya dair olması, tek
  basma o bilgi ve belgenin 4982 sayılı Kanun kapsamı dışmda mütalaasma
  sebep teşkil etmediği hakkında................................................................ 73
 3. 4982 sayılı Kanun kapsammda değerlendirilebilecek bir bilgi veya belge
  talebi niteliğinde olmayan itirazın reddi hakkında....................................... 75
 4. Bilgi edinme hakkının kapsamı dışındaki bilgi ve belgeler hakkında........ 76

15-   Talep edilmiş olan bilginin sürekli değişkenlik göstermesi bilginin
erişimine engel teşkil etmediği hakkında................................................... 77

 1. Özelhayatm gizliliği hakkında............................................................. 78
 2. Kamu ihalelerine ilişkin bilgi ve belgelere erişim hakkında.................... 80

18-    Ayrı    veya    özel    bir    çalışma,    araştırma,    inceleme    neticesinde
oluşturulabileceği    görülen    veya    mütalaa    talebi    olduğu    anlaşılan
hususlardaki itiraz baş vurularının reddi hakkında...................................... 82

 1. İstisnalar kapsammda olmadığı anlaşılan bilgi ve belgeler hakkında....... 84
 2. Bilgi edinme başvurusunun muhatabı hakkında.................................... 86
 3. Sicil raporlarının ayrıntılı dökümünü talep eden belediye personelinin
  bu talebinin karşılanması gerektiği hakkında.............................................. 87
 4. Kurum içi düzenleme sayılmayan bilgi ve belgelere ilişkin yapılacak
  başvurularda "ilgililik" şartı aranmayacağı hakkında................................... 88

23-    "Özel bir çalışma" gerektiren bilgi ve belgelerin erişimine olumsuz
cevap verilebileceği hakkında.................................................................. 90

 1. Hakkında soruşturma açılan memur talep ederse hakkındaki şikâyet
  dilekçesi ve  soruşturma  dosyasının tamamının bir  örneğinin  verilmesi
  hakkında................................................................................................ 91
 2. Belediye encümen kararlarının bir örneğinin bilgi edinme kapsamında
  olduğu hakkında..................................................................................... 92
 3. ÖSYM sınav soru ve cevap anahtarının birer suretinin başvuru sahibine
  verilmemesi hakkında............................................................................. 93
 4. Mastır veya doktora yapmak üzere yurt dışına gönderilen personelin
  yurt dışındaki eğitim süreleri, ödenen aylık burs miktarı gibi hususların
  başvuru sahibine verilmesi hakkında........................................................ 94
 
 1. Aylık döner  sermaye  alan akademik ve idari personele  ait ücret
  bordroları kamusal bilgi olduğundan başvuru sahibine verilmesi hakkında
         95
 2. Bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kamusal bilgi olması
  nedeniyle başvuru sahibine verilmesi hakkında.......................................... 96
30-  Bilgi edinme hakkı kapsamında ilgili personelin kendisiyle ilgili bilgi ve
belgelere erişim hakkı bulunduğu hakkında............................................... 97

32-  Özlük dosyalarının ilgili kamu görevlisinin bilgi edinmesine sunulması
hakkında.............................................................................................. 100

33-   Personelin kendisiyle ilgili soruşturma ve ceza raporlarının ilgiliye
tasdikli birer suretinin verilmesi gerektiği hakkında.................................. 100

34-  Bilgi edinme görevlilerinin ihmali, kusuru veya kastı bulunması halinde
cezai işlem yapılması hakkında.............................................................. 100

 1. Sendikanın kurum  çalışanlarına  sağlanan bilgi  edinme  hakkından
  faydalanması gerektiği hakkında............................................................ 100
 2. Geçmişe yönelik teftiş kurulu raporları ile sicil notlarının arşivden
  çıkarılması,  arşiv incelemesi ve  ihalelerle  ilgili  doküman tutarları  gibi
  konularda    bu    bilgi    ve    belgelerin    kayıtlarda    mevcut    bulunması,
  oluşturulması için ayrı veya özel bir araştırma, inceleme ya da analiz
  yapılmasının gerekli olmadığı hakkında................................................... 101

 1. Bir arsada yapılacak inşaat için verilen aplikasyon ölçü ve bilgilerinin
  onaylı sureti taleplerinin söz konusu arsaların mülkiyetinin kendisine ait
  olmaması nedeniyle talebinin yerine getirilmesinin 4721 sayılı Kanunun
  1020'nci maddesine aykırı olacağı hakkında............................................ 101
 2. Talep edilen bilgi ve belge ilgili idarede bulunmuyor ise 4982 sayılı
  Kanunun 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre başvuru dilekçesinin bilgi
  ve belgenin bulunduğu kuruluşa yönlendirilmesi gerektiği hakkında........... 101
 
 1. Devlet  memuru   olan  bir   doktorun  atama   yazısının  bilgi  edinme
  kapsamında olduğu hakkında................................................................. 101
 2. Kendisi ile  ilgili  yapılan bir  soruşturmada  ifade  verenlerin ifade
  tutanaklarının verilmesi hakkında........................................................... 103
 
 1. Özel bir çalışma gerektiren hususlara idareler tarafından olumsuz cevap
  verilebileceği hakkında.......................................................................... 104
 2. İhaleye katılan firmaların adları, ihaleyi alan firmanın adı ve ihaleyi
  hangi bedel karşılığı aldığı bilgisinin, bilgi edinme hakkı kapsamında
  olduğu hakkında................................................................................... 105
 3. Devlet hastanesi tarafından özel laboratuarlara yapılan sevk sayısının
  bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu hakkında...................................... 107

44-    Hakkında    yürütülen    soruşturmaların    sonucunu    ve    soruşturma
dosyalarındaki bütün bilgi ve belgelerin birer fotokopisini talep eden kişiye,
soruşturma   tamamlanıp   rapor   verildikten   sonra   talep   ettiği  bilgilerin
verileceği hakkında............................................................................... 108

 1. 24.04.2004 tarihinden önce yapılan müracaatların 4982 sayılı Kanun'un
  kapsamı dışında olduğu hakkında........................................................... 109
 2. Bilgi edinme talebinin "mütalaa talebi" niteliğinde olması durumunda
  söz konusu talebin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun 27'nci
  maddesi uyarınca bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu hakkında .112
 3. Bilgi edinme başvurularına "tutanak" ile değil resmî yazı ile cevap
  verilmesi gerektiği hakkında.................................................................. 112
 4. Kurum personelinin özlük dosyasında yer alan bilgi ve belgeler, üçüncü
  kişilere açıklanması halinde kişinin özel hayatına haksız müdahale sonucu
  doğuracak nitelikte ise veya bu belgeler kamuoyunu ilgilendirmeyen, sadece
  kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor
  ise bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu hakkında........................... 114

 1. Mülakat notlarına ilişkin bilgilerin başvuru sahibine verilmesi gerektiği
  hakkında.............................................................................................. 115
 2. Smav sorularının bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu hakkında ....115

51-   Öğrencilerin derslerden aldığı puanlar, 4982 sayılı Kanun'un 21'inci
maddesi kapsamında olduğu için erişime açılmaması gerektiği hakkında 116

52-  www.geHrler.gov.tr adresinden erişilemeyen bilgilerin başvuru sahibinin
erişimine açılması gerektiği hakkında...................................................... 116

 1. Türkiye'nin   yapmış   olduğu   dış   anlaşmaların,   iç  hukuk  üzerinde
  olduğuna dair Türk hukuk sisteminde yer alan tüm hukuk maddeleri
  hakkındaki bilgi talebinin, mütalaa talebi niteliğinde olması nedeniyle bilgi
  edinme kapsamı dışında olduğu hakkında................................................ 118
 2. Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  hangi banka  ile  maaş  protokolü
  imzaladığına dair protokol metninin bilgi edinme kapsamında  olduğu
  hakkında.............................................................................................. 119
55-     Belediyeler     tarafından     yürütülen     reklâm     kampanyaları     ile
kampanyaların maliyetleri ve maliyetlerin karşılandığı kaynak bilgisinin
bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu hakkında...................................... 120 56-   İhale komisyonu başkanlığı yaptığı ihalede şikâyet edilmesine dair
dilekçede   yer   alan   iddiaların   yerinde   bulunduğu,   değerlendirilmek,
gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, idarenin
bağlı bulunduğu YÖK Başkanlığına bildirilecek olması nedeniyle, şikâyet
dilekçesinin bilgi edinme hakkı kapsamında olmadığı hakkında.................. 121

57-   Sicil   raporlarının   onaylı   bir   örneğinin   (herhangi   bir   karartma
yapılmadan) "gizli ve kişiye özel" bir yazı ile başvuru sahibinin erişimine
sunulması gerektiği hakkında................................................................. 122

 1. Bir belediyede SGK kapsamında çalışan tüm personelin isim listesinin,
  4982 sayılı Kanun'un 5. maddesi kapsamında olduğu ve bilgi edinme
  başvurusunda bulunan kişiye verilmesi gerektiği hakkında........................ 124
 2. Kamulaştırmaya konu taşınmazın hangi yolla (kıymet takdiri ya da ihale
  komisyonu   yolu   ile)   intikal   ettirildiği   bilgisi,   Bilgi   Edinme   Kanunu
  kapsamındadır. İlgili kurumun istenilen bilgi ve belgeleri verdiği dikkate
  alındığında başkaca bir işlemin tesisine gerek olmadığı hakkında............... 127

60-     Başvuru    sahibince    talep    edilen    bilgilerin    farklı    birimlerden
sağlanmasının gerektiği hâllerde bu bilgileri ilgili birimlerinden temin etme
ve   başvuru   sahibinin   erişimine   sunma   yükümlülüğünün   başvurunun
yapıldığı kurum veya kuruluşa ait olduğu hakkında.................................. 128

 1. Revizyon imar planı teklifinin kabul edilmesine ilişkin meclis kararının
  kamuoyunu ilgilendirmediğinin kabul edilmesi mümkün olmayıp, esasen
  4982 sayılı Kanun'un l'ind maddesinde belirtilen şeffaf yönetim ilkesi
  gereği herhangi bir gizliliği bulunmayan bu tür bilgilerin kamuya açık
  tutulması gerektiği hakkında.................................................................. 130
 2. Kişinin erişimine herhangi bir suretle açılmış olan bilgi ve belgelerin
  daha anlamlı hukuki bir değer taşıyacağı gerekçesi ile özelikle bir kurum
  tarafından verilmesi yönündeki gerekçe ve taleplerin 4982 sayılı Kanun
  çerçevesinde bilgi edinme hakkı kapsammda değerlendirilmesine imkân
  bulunmadığı hakkında............................................................................ 131

63-     Başvuru    sahibince    talep    edilen    bilgilerin    farklı    birimlerden
sağlanmasının gerektiği hâllerde bu bilgileri ilgili birimlerinden temin etme
ve   başvuru   sahibinin   erişimine   sunma   yükümlülüğünün   başvurunun
yapıldığı kurum veya kuruluşa ait olduğu hakkında.................................. 133

 1. Revizyon imar planı teklifinin kabul edilmesine ilişkin meclis kararının
  kamuoyunu ilgilendirmediğinin kabul edilmesi mümkün olmayıp, esasen
  4982 sayılı Kanun'un l'ind maddesinde belirtilen şeffaf yönetim ilkesi
  gereği herhangi bir gizliliği bulunmayan bu tür bilgilerin kamuya açık
  tutulması gerektiği hakkında.................................................................. 134
 2. Kişinin erişimine herhangi bir suretle açılmış olan bilgi ve belgelerin
  daha anlamlı hukuki bir değer taşıyacağı gerekçesi ile özelikle bir kurum
  tarafından verilmesi yönündeki gerekçe ve taleplerin 4982 sayılı Kanun
  çerçevesinde bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilmesine imkân
  bulunmadığı hakkında............................................................................ 136

66-   Üniversite   yönetiminin,   atanan   veya   doktorasını  bitirmemiş   olup
ataması     yenilenen     araştırma     görevlilerinin     kaçını     Yükseköğretim
Kanunu'nun 50/d maddesine, kaçını 33. maddesine göre atadığı bilgisinin
4982 sayılı Kanun kapsammda olduğu hakkında...................................... 137

67-  Elektrik Piyasasmda Dağıtım Sistemindeki Sunulan Elektrik Enerjisinin
Tedarik Sürekliliği, Ticari ve Teknik Kalitesi Hakkında Yönetmelik'in 8.
maddesi gereği ikamet adresinin bulunduğu bölgeye ait bilgilerin 4982 sayılı
Kanun kapsammda olduğu hakkında...................................................... 140


 1. İstenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir
  yerde   bulunması   hâlinde   başvuru   dilekçesinin   bu   kurum/kuruluşa
  gönderilip durumun ilgiliye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği hakkında. 142
 2. İhale şartnamesi, ihale kararı, kiralama sözleşmesi ve yapım izni gibi
  belgelere ilişkin bilgi edinme taleplerinin karşılanması gerektiği hakkında
        143
 3. Belediyece işe alınan ve işten çıkarılan personel sayısı ile kaç kişinin
  emekli olduğuna ilişkin bilgilerin 4982 sayılı Kanun kapsamında olduğu
  hakkında.............................................................................................. 146
 4. Kuş gribi vakasıyla hastanelere yapılan başvuru sayısı, kuş gribi tanısı
  konulanların sayısı ve ölümle sonuçlana başvuru sayısına ilişkin bilgilerin
  4982 sayılı Kanun kapsamında olduğu hakkında...................................... 147
 5. Tavsiye ve mütalaa taleplerinin 4982 sayılı Kanun kapsamında olmadığı
  hakkında.............................................................................................. 149
 6. Şikâyetler neticesinde soruşturma açılıp açılmadığı ve açıldı ise sonucu
  hakkında bilgi verilmesinin 4982 sayılı Kanun kapsamında olduğu hakkında
        150
 7. Genel Kurul Tutanağı'nın bir suretinin ilgiliye verilmesinin 4982 sayılı
  Kanun kapsamında olduğu hakkında...................................................... 151
 
 1. Herhangi bir belediyeden istenilebilecek bilgi ve belgelerin İçişleri
  Bakanlığından istenemeyeceği hakkında................................................. 152
 2. Personelin kendine ait özlük ve sicil dosyasını inceleyerek talep ettiği
  bilgi ve belgeleri 4982 sayılı Kanun kapsamında alabileceği hakkında........ 153
 3. Belediye sınırları içerisinde asılı bulunan ticari reklâm afişlerinden ne
  kadar ücret tahsilatı yapıldığı hususunun 4982 sayılı Kanun kapsammda
  olduğu hakkında................................................................................... 154
 4. Kamu görevlisinin re'sen emekliye sevk edilmesine ilişkin gerekçelerin
  4982 sayılı Kanun kapsammda olduğu hakkında...................................... 156
 5. Üniversitelerde okutulan derslere ait sınav soru ve cevapları kamusal
  bilgi kabul edildiğinden 4982 sayılı Kanun kapsamında yer aldığı hakkında
        157
 6. Mülkiyeti belediyelere ait taşınmazlarla ilgili bilgi ve belge talebinin 4982
  sayılı Kanun kapsamında karşılanabilecek nitelikte olmadığı hakkında. ...158

 1. Şikâyet dilekçelerinin şikâyetçi kimlikleri karartılmak suretiyle başvuru
  sahibine verilmesi gerektiği hakkında...................................................... 160
 2. Avukatlara verilen işlerde açık ihale ve tahsilata göre avukatlık ücreti
  ödemesi   yapılması  hususu   düşünülmekte   midir?"   sorusunun  karşılığı
  bilginin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu hakkında..................... 162
 3. Jüri raporlarının başvuru sahibine verilmesi gerektiği hakkında............ 163
 
 1. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açmış olduğu kursların hangi
  branşlarda olduğu, usta öğretici olarak bu güne kadar, hangi yılda kaç kişi
  görevlendirildiği ve  yıllara  göre hangi yılda kaç kişinin  görevine  son
  verilmiş olduğu gibi konuların 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
  çerçevesinde değerlendirilebilecek nitelikte olmadığı hakkında.................. 165
 2. TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans sınavındaki başarı sırasının
  tarafına bildirilmesi talebinin, her ne kadar sınava ait sonuç belgesi üzerinde
  bulunan bilgilerden olmasa da 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nda
  düzenlenmiş olan istisnalar kapsamında olamayacağı değerlendirildiğinden,
  istenilen   bilgilerin   başvuru   sahibinin   erişimine    sunulması   gerektiği
  hakkında.............................................................................................. 167
 3. Üniversiteye  kaç  öğrencinin  gecikmeli kayıt  yaptırdığının  ve  aynı
  gecikme   cezasını   uygulayan   diğer   vakıf   üniversitelerinin   isimlerinin
  bildirilmesi talebinin bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğu hakkında
        168
 4. Bilgi edinme başvurusuna cevap vermeyenler hakkında yazılı şikâyette
  bulunabileceği     veya     Cumhuriyet     Savcılığına      suç     duyurusunda
  bulunabileceği yahut idari yargıda dava açabileceğinin ilgilisine bildirilmesi
  hakkında.............................................................................................. 170
 5. Kendisi hakkında kaçak elektrik kullandığı şeklinde asılsız ihbarda
  bulunanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
  bulunacağından, ihbar mektubunun bir suretinin tarafına verilmesi talebi
  hakkında.............................................................................................. 170
 6. Satın alınan malzemelerin listesinin ve bunların kimlere zimmetlendiği
  bilgisinin, satın alınan kimyasallar ve bunların satın alındığı firmaların
  isimlerinin ve bunlara yapılan ödemeleri gösteren fatura örneklerinin, 4982
  sayılı Kanunun herhangi bir istisnasına girmemesi nedeniyle birer suretinin
  başvuru sahibine verilmesi hakkında....................................................... 171

 1. Kurbağalıdere, Kuşdili Çayırı ve Yoğurtçu Parkı'na ait tüm plan, ilke,
  proje ve karar örnekleri bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu hakkında
        171
 2. Bir kurumun hazırladığı sorular üzerinde telif hakkının olmasının doğal
  olduğu, ancak söz konusu sorular bir kamusal sınavda kullanıldığı için
  "kamunun elinde bulunan bir bilgi ve belge" niteliğini kazandığından
  başvuru sahibinin erişimine açılması gerektiği hakkında............................ 171

92-   Elektronik ortamda olmayan muhasebe kayıtlarında manuel olarak
saklanması sebebiyle ödenen primlere ilişkin bilgilerin verilmesi gerektiği
hakkında.............................................................................................. 171

 1. Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz süresi olan 15
  günlük sürenin dolması sebebiyle,  Kurula yapılan itirazın bu  yönden
  reddedilmesi gerektiği hakkında............................................................. 172
 2. Kurum ve kuruluşlar, kendilerine yapılan bilgi edinme başvurularını
  4982     sayılı     Kanunda     düzenlenmiş     olan     istisnalar     çerçevesinde
  değerlendirmek suretiyle uygulamaya gitmek durumda olduğu, başvuru
  sahiplerine verilecek olumsuz cevaplarda ret gerekçesinin 4982 sayılı Kanun
  hangi maddesine, fıkrasına ya da bendine dayandığının açıkça ve gerekçeli
  bir şekilde belirtilmesi gerektiği hakkında................................................ 174

95-    Ayrı   veya    özel   bir    çalışma,    araştırma,    inceleme    neticesinde
oluşturulabileceği    görülen    veya    mütalaa    talebi    olduğu    anlaşılan
hususlardaki itiraz başvurularının ilgili kurumca reddedilebileceği hakkında
        175

96-  Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri
yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin, bilgi edinme başvurularına
konu olamayacağı hakkında................................................................... 177

97-      4982      sayılı      Bilgi      Edinme      Hakkı      Kanunu      kapsamında
değerlendirilebilecek bir bilgi veya belge talebi ihtiva etmeyen bir konu 3071
sayılı    Dilekçe    Hakkının    KuUanılmasına    Dair    Kanun    kapsamında
değerlendirilmesi hakkında.................................................................... 179

 1. Sınav soruları 4982 sayılı Kanun kapsamında kamuya ve ilgililere açık
  hale geldiği hakkında............................................................................. 179
 2. Türkiye'de ikamet etmeyen ve vatandaşı olduğu ülke ile mütekabiliyet
  şartı    sağlanamayan    başvuru    sahiplerinin    bilgi    edinme    hakkından
  yararlanamayacağı hakkında................................................................. 181

 1. Asılsız çıktığı değerlendirilen şikâyetle ilgili olarak şikâyetçi kimlik
  bilgilerinin başvuru sahibine bildirilmesi hakkında..................................... 182
 2. İtiraz sahibinin dilekçesinde yer alan talepler, 4982 sayılı Bilgi Edinme
  Hakkı Kanunu kapsamında kabul edilebilecek bilgi veya belgelere yönelik
  değilse bilgi edinme kapsamında olmadığı hakkında................................. 183
 3. Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde
  bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin
  olması hakkında.................................................................................... 184
 4. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgelere
  erişim ücretinin Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Tarifesine göre hesaplanması
  gerektiği hakkında................................................................................ 185
 5. Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri
  yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgelerin bilgi edinme başvurularına
  konu olamayacağı hakkında................................................................... 187

105-Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararları hakkında. 189

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

BİLGİ EDİNME & DİLEKÇE HAKKI   UYGULAMALARINA YÖNELİK SUNUM DOSYASI

Bilgi Edinme & Dilekçe Hakkı Uygulamaları.......................................... 193

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İLGİLİ MEVZUAT

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun........................ 215

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu................................................. 218

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik........................................................................... 228

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Bilgi Edinme Hakkı Uygulama
Yönetmeliği......................................................................................... 252

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik.......................................................................................... 262

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği.......................................... 267


Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği..................................................... 267

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca
Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ............. 271

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının KuUanılmasma Dair Genelge............. 287