Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Yorumu

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu YorumuSayfa Sayısı
:  
465
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-4490-88-2

70,00 TLÖNSÖZ

 

Tarihsel yorum yapılırken TBMM Tutanaklarının tamamı tarafımız¬dan okunmuştur. 2821, 2822 sayılı Kanunlar, Yargıtay içtihatları, ulusla¬rarası sözleşmeler ve mesleki deneyimlerim çıkarımlarda etkili olmuştur. Kanundaki kavramlar ne, niçin, nasıl sorularını yanıtlama amacını taşı¬maktadır. Kanun maddeleri tümüyle tümce tümce ele alınmıştır. Bu yön¬tem İş Kanunu Yorumu kitabımızdaki aldığımız olumlu sonuca dayana¬rak benimsenmiştir. Kitabımız sonraki incelemeler için bir ön çalışmadır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, kısmen ulus¬lararası normlar gözetilerek hazırlanmış ise de beklentileri karşılamamış-tır. 21A ve 275 sayılı Kanunların getirdiği hakların çok altında bir özgür¬lükçü anlayış gözlemlenmiştir. Ancak, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlardan haklar açısından bir iyileştirmenin varlığı da yadsınamaz. Korunması ge¬reken evrensel örgütlenme hakkı özgürlüğünün sınırlılığı devam etmiştir. Önemle vurgulamak gerekir ki sendikal örgütlenme özgürlüğün temel felsefesinden uzak kalınmıştır. Sendikal özgürlük soyut bir kavram olarak kalmıştır. Kanun, yargının iş yükünü arttırıcı hükümler içermektedir. Sendika genel kurullarınca çıkarılacak tüzüklerin her ne kadar uluslararası söz¬leşmeler bunu gerekli kılıyorsa da sonu gelmez davalara konu olacaktır. İşçide meydana gelecek bıkkınlık zaten erozyona uğrayan sendika üyeliği daha da azaltacaktır. Keza sendika üyeliği aidatını belirlemenin genel ku¬rullara verilmesi demokratik ve uluslararası normlara uygun ise de kaçı¬nılmaz olarak sendikalaşmaya uzun vadede engel olacak bir düzenleme¬dir. Kanunun, işkolu, barajı üzerinde yoğunlaşmış bir çalışmadır. İş kolu sayısının azaltılması nedeniyle artık bırakın %3′ü, %1′in bile sağlanması zor olacaktır. Vakit geçirmeksizin işkolu barajı kaldırılmalıdır. İşkolu barajının kaldırılmasının sarı sendikacılığı tek başına arttıra¬cağı sendika enflasyonuna neden olacağı görüşünün esprisi de kalmamış¬tır. Çünkü bu Kanun sendikalaşmayı arttıracak bir özelliğe sahip olmadı¬ğı gibi Dünyada benimsenen ekonomik konjektür ve acımasız rekabet sendikacılığa olumsuz duruş sergilemektedir. Grev olanağı daraltılmıştır. Yüksek Hakem Kurulunun işlevi bekle¬nenin aksine güçlendirilmiştir. Her iki durum da eleştiriye açıktır. Gerçekte sendikalaşmadaki güç kaybını kanunlarda aramamak ge¬rekir. Küresel ekonomi kuralları sendikalaşmanın önünde yer alan ters rüzgarlardan biridir. Diğeri ise sosyal taraflardan işveren tarafının sendi¬kalaşmaya sıcak bakmamasıdır. Gelecekte bu olumsuz durumun devam etmesi sürpriz bir sonuç olmayacaktır. Çözümü şu noktalarda görmekte¬yiz. 1. İşçiler sigortaya kayıt olduğu gün sendikaya üye olması yasal yükümlülüğü getirilmeli, (Negatif sendika özgürlüğü kaldırılmalı) Dayanışma yoluyla toplu iş sözleşmesinden yararlanma hakkı verilmemeli. 2. İşverenler üzerinde olan prim yükü azaltılmalı. Mali yük kaygısı hafifletilmeli. Kaynak savurganlığı yapmamalı. 3. UÇÖ ilkelerini duraksamaksızın tam olarak uygulamalı. 4. Çalışanların yönetime katılması sağlamalı, işçi temsilciliği norma konulmalı. 5. İşçilerin eğitimine ilişkin sendikalar tarafından yoğun çalışmalar yapılmalı, yetenekli genç sendikacıların önünü açmak konusunda özverili sendikal anlayış yerleştirmeli. Bu kendi içinde dengeli beş öneri sendikalaşmanın önünü açacak işverenin de sendikaya bakış açısını değiştirecektir. Hakların dengeli dağılımı karşılıklı samimiyet ve güven batıda var olan sendikal anlayışı getirecektir. Kanundan çok zihniyet daha önemlidir. Az kanun, güçlü teamül ör¬gütlenmenin temelidir. Teamülden amaçladığımız evrensel çağdaş dü¬şüncelerdir. Kitabımın hazırlanmasında yabancı öğreti açısından Sayın Doç.Dr. Mustafa Alp′in yardımına içten teşekkürlerimi sunuyorum. İçtihatlara ulaşmamda Yargıtay 9. HD′nin yıldız hukukçusu Sayın Ömer Faruk Tüfek ve 22. Hukuk Dairesinin yıldız hukukçusu Sayın Ali Bulut′un katkılarım unutmak mümkün değil. Yazılı belgeler konusunda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreteri Sayın Aynur Alpar′a, Kurul Üyesi Sayın Namık Tan′a Türkiye Toprak Seramik Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Av. Hûma Ozan′a minnet duygularımı ifade etmek isterim. Kitabımın hazırlanmasında yeterli özeni gösteren Bilge Yayınevi emekçilerine gönül dolusu minnet duygularımı arz ederim.

 

Dr. Mustafa K1LIÇOĞLU Çankaya-2013

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ V KISALTMALAR VII KAYNAKLAR XXVII I. GENEL GEREKÇE 1 II. GENEL GEREKÇENİN TARİHİ YORUMU 4 III. YASANIN GENELİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLER 8 1. Öğretideki Eleştiriler 8 2. TBMM Tutanaklarındaki Eleştiriler 9 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE TANIMLAR MADDE 1 - AMAÇ 11 I. GEREKÇE 11 II. ÖN BİLGİLER 11 III. TARİHİ YORUM 11 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 12 1. Genel Olarak 12 2. Tarihsel Sürece Kısa Bir Bakış 12 3. Yeni Arayışlar 14 4. Yargıtay Kararlan 14 5. UÇO′nun Yaklaşımı 15 MADDE 2 - TANIMLAR 16 I. GEREKÇE 17 II. ÖNBİLGİLER 18 III. TARİHİ YORUM 18 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 21 İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞ ESASLARI VE ORGANLAR MADDE 3 - KURULUŞ SERBESTİSİ 23 I. GEREKÇE 23 II. ÖNBİLGİLER 23 III. TARİHİ YORUM 23 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 24 MADDE 4 - İŞKOLLARI 34 I. GEREKÇE 34 II. ÖNBİLGİLER 34 III. TARİHİ YORUM 35 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 36 MADDE 5 - İŞKOLUNUN TESPİTİ 41 I. GEREKÇE *...::: 41 II. ÖNBİLGİLER 42 III. TARİHİ YORUM 42 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 43 MADDE 6 - KURUCULUK ŞARTLARI 95 I. GEREKÇE 95 II. ÖNBİLGİLER 95 III. TARİHİ YORUM 95 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 96 MADDE 7 - KURULUŞ USULÜ 96 I. GEREKÇE 97 II. ÖNBİLGİLER 97 III. TARİHİ YORUM 98 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 99 MADDE 8 - KURULUŞLARIN TÜZÜĞÜ 100 I. GEREKÇE 101 II. ÖNBİLGİLER 101 III. TARİHİ YORUM 101 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 101 MADDE 9 - ORGANLARA DAİR ORTAK HÜKÜMLER 102 I. GEREKÇE 102 II. ÖNBİLGİLER 104 III. TARİHİ YORUM 104 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 106 MADDE 10 - GENEL KURULUN OLUŞMASI 106 I. GEREKÇE 107 II. ÖNBİLGİLER 107 III. TARİHİ YORUM * 107 MADDE 11 - GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ 113 I. GEREKÇE 114 II. ÖNBİLGİLER 114 III. TARİHİ YORUM 114 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 115 MADDE 12 - GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI 122 I. GEREKÇE 123 II. ÖNBİLGİLER 124 III. TARİHİ YORUM 124 MADDE 13 - GENEL KURULUN TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI 134 I. GEREKÇE 134 II. ÖNBİLGİLER 135 III. TARİHİ YORUM 135 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 136 MADDE 14 - GENEL KURULDA YAPILACAK SEÇİM¬ LERDE UYULACAK ESASLAR 136 I. GEREKÇE 138 II. ÖNBİLGİLER 140 III. TARİHİ YORUM 140 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 143 MADDE 15 - SEÇİMLERE İTİRAZ 143 I. GEREKÇE 143 II. ÖNBİLGİLER 144 III. TARİHİ YORUM 144 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 146 MADDE 16 - GENEL KURUL DIŞINDA YAPILAN DE¬ LEGE SEÇİMİ .-...^. 149 I. GEREKÇE 149 II. ÖNBİLGİLER 150 III. TARİHİ YORUM 150 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 150 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜYELİK MADDE 17 - SENDİKA ÜYELİĞİ VE ÜYELİĞİN KAZA¬ NILMASI 151 I. GEREKÇE 151 II. ÖNBİLGİLER 152 III. TARİHİ YORUM 152 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 154 MADDE 18 - ÜYELİK AİDATI 158 I. GEREKÇE 158 II. ÖNBİLGİLER 159 III. TARİHİ YORUM 159 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 160 MADDE 19 - SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ VE ASKIYA ALINMASI 167 I. GEREKÇE 168 II. ÖNBİLGİLER 169 III. TARİHİ YORUM 169 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 171 MADDE 20 - ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK 178 I. GEREKÇE 178 II. ÖNBİLGİLER 179 III. TARİHİ YORUM 179 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 179 MADDE 21 - ULUSLARARASI İŞÇİ VE İŞVEREN KU¬ RULUŞLARINA ÜYELİK ;„„„ 180 I. GEREKÇE 180 II. ÖNBİLGİLER 180 III. TARİHİ YORUM 180 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 181 MADDE 22 - KURULUŞLARIN KATILMASI VEYA BİR¬ LEŞMESİ 182 I. GEREKÇE 182 II. ÖNBİLGİLER 182 III. TARİHİ YORUM 182 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 183 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM GÜVENCELER MADDE 23 - İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN Gܬ VENCESİ 185 1. GEREKÇE 185 ÖNBİLGİLER 185 III. TARİHİ YORUM 186 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 187 MADDE 24 - İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN Gܬ VENCESİ 190 I. GEREKÇE 191 II. ÖNBİLGİLER 191 III. TARİHİ YORUM 191 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 192 MADDE 25 - SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN GÜVENCESİ 193 I. GEREKÇE 194 II. ÖNBİLGİLER :...-.* 195 III. TARİHİ YORUM 195 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 197 BEŞİNCİ BÖLÜM FAALİYETLER MADDE 26 - KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ 201 I. GEREKÇE 202 II. ÖNBİLGİLER 203 III. TARİHİ YORUM 203 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 204 MADDE 27 - İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATAN¬ MASI VE GÖREVLERİ 205 I. GEREKÇE 205 II. ÖNBİLGİLER 206 III. TARİHİ YORUM 206 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 207 ALTINCI BÖLÜM KURULUŞLARIN GELİRLERİ, DENETİMİ VE KAPATILMASI MADDE 28 - KURULUŞLARIN GELİRLERİ VE GİDER¬ LERİ 209 I. GEREKÇE 210 II. ÖNBİLGİLER 210 III. TARİHİ YORUM 210 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 212 MADDE 29 - KURULUŞLARIN DENETİMİ VE ŞEFFAF¬ LIK 212 I. GEREKÇE 213 II. ÖNBİLGİLER 213 III. TARİHİ YORUM 213 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM ."....> ....214 MADDE 30 - TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR 215 I. GEREKÇE 215 II. ÖNBİLGİLER 215 MADDE 31 - KAPATMA ....215 I. GEREKÇE 216 II. ÖNBİLGİLER 216 III. TARİHİ YORUM 216 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 217 MADDE 32 - KURULUŞUN SONA ERMESİ HÂLİNDE MALLARIN DEVRİ 223 I. GEREKÇE 223 II. ÖNBİLGİLER 223 III. TARİHİ YORUM 223 YEDİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GENEL ESASLARI MADDE 33 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ VE ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 225 I. GEREKÇE 225 II. ÖNBİLGİLER 225 III. TARİHİ YORUM 226 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 226 MADDE 34 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI VE DÜZEYİ 228 I. GEREKÇE 228 II. ÖNBİLGİLER 228 III. TARİHİ YORUM 229 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM...... 230 MADDE 35 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ VE SÜRESİ 230 I. GEREKÇE 231 II. ÖNBİLGİLER 231 III. TARİHİ YORUM 231 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 232 MADDE 36 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKMÜ 232 I. GEREKÇE 232 II. ÖNBİLGİLER 233 III. TARİHİ YORUM 233 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 234 MADDE 37 - TARAFLARIN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK 234 I. GEREKÇE 234 II. ÖNBİLGİLER 234 III. TARİHİ YORUM 235 MADDE 38 - İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 235 I. GEREKÇE 236 II. ÖNBİLGİLER 236 III. TARİHİ YORUM 236 MADDE 39 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARAR¬ LANMA 238 I. GEREKÇE 239 II. ÖNBİLGİLER 239 III. TARİHİ YORUM 239 MADDE 40 - TEŞMİL 245 I. GEREKÇE 245 II. ÖNBİLGİLER 246 III. TARİHİ YORUM 246 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM .T. 247 SEKİZİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YAPILMASI MADDE 41 - YETKİ 251 I. GEREKÇE 252 II. ÖNBİLGİLER 253 III. TARİHİ YORUM 253 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 255 MADDE 42 - YETKİ TESPİTİ İÇİN BAŞVURU 256 I. GEREKÇE 256 II. ÖNBİLGİLER 257 III. TARİHİ YORUM 257 MADDE 43 - YETKİ İTİRAZI 258 I. GEREKÇE 259 II. ÖNBİLGİLER 260 III. TARİHİ YORUM 260 MADDE 44 - YETKİ BELGESİ 281 I. GEREKÇE 281 II. ÖNBİLGİLER 281 III. TARİHİ YORUM 281 MADDE 45 - YETKİ BELGESİ BULUNMAKSIZIN YAPI¬ LAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 282 I. GEREKÇE 282 II. ÖNBİLGİLER 282 III. TARİHİ YORUM 282 MADDE 46 - TOPLU GÖRÜŞMEYE ÇAĞRI 283 I. GEREKÇE " 284 II. ÖNBİLGİLER 284 III. TARİHİ YORUM 284 MADDE 47 - TOPLU GÖRÜŞMENİN BAŞLAMASI VE SÜRESİ 285 I. GEREKÇE 285 II. ÖNBİLGİLER 285 III. TARİHİ YORUM 286 MADDE 48 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALAN¬ MASI, TEVDİ EDİLMESİ VE İŞYERİNDE İLANI 286 I. GEREKÇE 287 II. ÖNBİLGİLER 287 III. TARİHİ YORUM 287 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 288 DOKUZUNCU BÖLÜM TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ MADDE 49 - UYUŞMAZLIĞIN TESPİTİ 289 I. GEREKÇE 289 II. ÖNBİLGİLER 289 III. TARİHİ YORUM 289 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 290 MADDE 50 - ARABULUCULUK 290 I. GEREKÇE 291 II. ÖNBİLGİLER 291 III. TARİHİ YORUM 291 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 292 MADDE 51 - YÜKSEK HAKEM KURULUNA BAŞVUR¬ MA 293 I. GEREKÇE :....„ 293 II. ÖNBİLGİLER 293 III. TARİHİ YORUM 293 MADDE 52 - ÖZEL HAKEME BAŞVURMA 294 I. GEREKÇE 294 II. ÖNBİLGİLER 295 III. TARİHİ YORUM 295 MADDE 53 - YORUM DAVASI VE EDA DAVASINDA FA¬ İZ 296 I. GEREKÇE 296 II. ÖNBİLGİLER 296 III. TARİHİ YORUM 297 ONUNCU BÖLÜM YÜKSEK HAKEM KURULUNUN KURULUŞU VE ÇALIŞMA ESASLARI MADDE 54 - KURULUŞU 325 I. GEREKÇE 326 II. TARİHİ YORUM 326 III. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 327 MADDE 55 - YÖNETİM YAPISI 327 I. GEREKÇE 327 II. ÖNBİLGİLER 327 III. TARİHİ YORUM 327 MADDE 56 - ÇALIŞMA ESASLARI 328 I. GEREKÇE 328 II. ÖNBİLGİLER ."." 329 III. TARİHİ YORUM 329 MADDE 57 - HAKEME VE ARABULUCUYA BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ 330 I. GEREKÇE 330 II. ÖNBİLGİLER 330 III. TARİHİ YORUM 331 ON BİRİNCİ BÖLÜM GREV VE LOKAVT MADDE 58 - GREVİN TANIMI 333 I. GEREKÇE 333 II. ÖNBİLGİLER 334 III. TARİHİ YORUM 334 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 335 MADDE 59 - LOKAVTIN TANIMI 336 I. GEREKÇE 336 II. ÖNBİLGİLER 336 III. TARİHİ YORUM 336 MADDE 60 - KANUNİ GREV VE LOKAVT KARARININ ALINMASI VE UYGULAMAYA KONULMASI 337 I. GEREKÇE 338 II. ÖNBİLGİLER 339 III. TARİHİ YORUM 339 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 341 MADDE 61 - GREV OYLAMASI 341 I. GEREKÇE 342 II. ÖNBİLGİLER 343 III. TARİHİ YORUM 343 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 345 MADDE 62 - GREV VE LOKAVT YASAKLARI 347 I. GEREKÇE ."...-.> 348 II. ÖNBİLGİLER 348 III. TARİHİ YORUM 348 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 350 MADDE 63 - GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ 352 I. GEREKÇE 352 II. ÖNBİLGİLER 353 III. TARİHİ YORUM 353 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 354 MADDE 64 - GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 354 I. GEREKÇE 355 II. ÖNBİLGİLER 355 III. TARİHİ YORUM 356 MADDE 65 - KANUNİ GREV VE LOKAVTA KATILA¬ MAYACAK İŞÇİLER 357 I. GEREKÇE 358 II. ÖNBİLGİLER 359 III. TARİHİ YORUM 359 MADDE 66 - GREV HAKKININ VE LOKAVTIN GÜVEN¬ CESİ 363 I. GEREKÇE 363 II. ÖNBİLGİLER 363 III. TARİHİ YORUM 364 MADDE 67 - KANUNİ GREV VE LOKAVTIN İŞ SÖZ¬ LEŞMELERİNE ETKİSİ 364 I. GEREKÇE 365 II. ÖNBİLGİLER 365 III. TARİHİ YORUM 365 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 366 MADDE 68 - İŞÇİ ALMA VE BAŞKA İŞE GİRME YASA¬ ĞI 368 I. GEREKÇE 369 II. ÖNBİLGİLER 369 III. TARİHİ YORUM 369 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 371 MADDE 69 - KANUNİ GREV VE LOKAVTIN KONUT HAKLARINA ETKİSİ 371 I. GEREKÇE 371 II. ÖNBİLGİLER 371 III. TARİHİ YORUM 372 MADDE 70 - KANUN DIŞI GREV VE LOKAVTIN SO¬ NUÇLARI 372 I. GEREKÇE 373 II. ÖNBİLGİLER 373 III. TARİHİ YORUM 373 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 374 MADDE 71 - TESPİT DAVASI 377 I. GEREKÇE 377 II. ÖNBİLGİLER 377 III. TARİHİ YORUM 377 MADDE 72 - GREV HAKKININ VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI 381 I. GEREKÇE 382 II. TARİHİ YORUM 382 MADDE 73 - GREV VE LOKAVT GÖZCÜLERİ 383 I. GEREKÇE 383 II. ÖNBİLGİLER 383 III. TARİHİ YORUM 384 MADDE 74 - GREV VE LOKAVT HÂLİNÖE MÜLKÎ AMİRİN YETKİLERİ 384 I. GEREKÇE 385 II. ÖNBİLGİLER 385 III. TARİHİ YORUM 385 MADDE 75 - GREV VE LOKAVTI SONA ERDİRME KA¬ RARI 386 I. GEREKÇE 386 II. ÖNBİLGİLER 387 III. TARİHİ YORUM 387 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 388 ON İKİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER MADDE 76 - SENDİKANIN FAALİYETİNİN DURDU¬ RULMASI 391 I. GEREKÇE 391 MADDE 77 - TUTANAKLAR VE SİCİL 391 I. GEREKÇE 391 MADDE 78 - CEZA HÜKÜMLERİ 391 I. GEREKÇE 393 MADDE 79 - GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 393 I. GEREKÇE 393 II. TARİHİ YORUM 393 MADDE 80 - DİĞER KANUNLARIN UYGULANMASI 401 I. GEREKÇE 402 II. ÖNBİLGİLER 402 III. TARİHİ YORUM 402 MADDE 81 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜM¬ LER 404 I. GEREKÇE 404 GEÇİCİ MADDE 1 404 I. GEREKÇE 404 GEÇİCİ MADDE 2 404 I. GEREKÇE 405 GEÇİCİ MADDE 3 405 I. GEREKÇE 405 GEÇİCİ MADDE 4 405 GEÇİCİ MADDE 5 405 GEÇİCİ MADDE 6 405 I. GEREKÇE 406 II. ÖNBİLGİLER 407 III. TARİHİ YORUM 407 IV. ÖĞRETİ VE UYGULAMADA YORUM 408 MADDE 82 - YÜRÜRLÜK 411 I. GEREKÇE 411 MADDE 83 - YÜRÜTME 411 I. GEREKÇE 411 (1) SAYILI CETVEL 412 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 1-AMAÇ 413 MADDE 2 - İŞKOLLARINA GİREN İŞLER L.Tr 413 MADDE 3 - ASIL İŞE YARDIMCI İŞLER 413 MADDE 4 - İŞYERİNİN GİRDİĞİ İŞKOLUNUN BELİR¬ LENMESİ 413 MADDE 5 - İSTATİSTİKLER 414 MADDE 6 - YÜRÜRLÜK 414 MADDE 7 - YÜRÜTME 414 İŞKOLLARI LİSTESİ 414 KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 491